Tag "NRD"

Rozpadu bloku radzieckiego. „Jesień ludów” w Europie Środkowej.

Pierestrojka W marcu 1985 roku władzę w ZSRR objął Michaił Gorbaczow, kończąc epokę sklerotycznych, schorowanych starców (Breżniew, Andropow, Czernienko i ich współpracownicy) stopniowo odchodzących z politbiura w cień. Gorbaczow, wywodzący się z aparatu, wydawał się jego typowym, czyli bezbarwnym przedstawicielem. Zaskoczył jednak zarówno własne otoczenie, jak i światową opinię publiczną, rzucając hasła zmiany, przebudowy – „pierestrojki” i otwarcia – „głasnosti”. Gorbaczow należał prawdopodobnie do tej części radzieckiej elity, która zrozumiała opóźnienie cywilizacyjne państwa, zbliżającą się gospodarczą katastrofę,

Procesy destalinizacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Śmierć Stalina stała się dla państw satelickich i ZSRR punktem zwrotnym w historii. Dla elit komunistycznych istotną kwestią stało się konsumowanie owoców władzy, zaś sprawy ideologiczne powoli schodziły na plan dalszy. System spowszedniał, wielkie hasła kryły egoizm elit oraz krzywdę, stały się też pretekstem do dyscyplinowania sojuszników radzieckich (Węgry, Czechosłowacja). ZSRR Najważniejsze dla państw rządzonych przez komunistów stały się wydarzenia w Związku Radzieckim śledzone często z zapartym tchem przez zaciekawione i zaniepokojone elity. Początkowo nic

Powstanie RFN i NRD

Sprawa niemiecka w okresie powojennym O podziale Niemiec zadecydowała sytuacja w obozie koalicjantów. Podczas wojny rozpatrywano różne warianty rozwiązania kwestii niemieckiej. Zachodni alianci do 1945 roku występowali z programem podzielenia Niemiec i zniszczenia ich przemysłu, np. koncepcja Churchilla przewidywała powrót do kilku państw niemieckich, ale została skrytykowana przez sekretarza skarbu USA, Morgentau jako zbyt radykalny wariant. Interesujące, że Stalin od początku stał na stanowisku jedności państwowej przeciwnika. Jego zdanie przeważyło podczas spotkań Wielkiej Trójki