Tag "stalinizm"

Dzieje polityczne Polski od 1945 do 1989 roku

Pamiętasz, kto objął władzę w Polsce po zakończeniu II wojny światowej? A kiedy powstała Solidarność? Przypomnij sobie ważne fakty z najnowszej historii Polski! Po II wojnie światowej Polska stała się krajem uzależnionym od ZSRR (Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich). Oficjalna nazwa kraju to Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL). Władze PRL-u zachowywały pozory demokracji, a w istocie Polska była państwem rządzonym totalitarnie. Pełnię władzy miała partia komunistyczna: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR). To ważne! Komuniści mieli niewielkie poparcie

Periodyzacja dziejów Polski po II wojnie światowej

Najczęściej kwestie periodyzacji, czyli podziału procesu historycznego według kryteriów chronologicznych są kwestią umowną, bywa nawet, że i sztuczną. Chronologia pełni rolę porządkową i ze względów technicznych stanowi wygodne narzędzie w ręku historyków. Pewne zdarzenia i daty traktuje się jako punkty milowe dziejów. Wiele z nich dopiero z pewnej perspektywy nabiera znaczenia i jest właściwie oceniona dopiero przez potomnych. W powojennej historii Polski wyodrębniamy kilka okresów wyznaczonych konkretnymi ramami czasowymi. Walka o władzę (1944-1947) Pierwszy z nich, zahaczający jeszcze o kończącą się

Charakterystyka okresu stalinizmu (lata 1948-1956)

Wybory do sejmu ze stycznia 1947 roku zakończyły pewien etap budowy państwa totalitarnego. Partia, zdobywszy i umocniwszy władzę, przystąpiła do tworzenia zinstytucjonalizowanych form dyktatury i likwidacji wszelkiej opozycji oraz niezależnych ośrodków. Początki stalinizmu Sejm ustawodawczy, w którym komuniści dysponowali totalną przewagą, uchwalił w lutym 1947 roku tzw. małą konstytucję, która mimo zapewnień o demokracji i powoływaniu się na tekst marcowej ustawy zasadniczej z 1921 roku, w praktyce całość władzy przekazywała w ręce prezydenta (Bolesława Bieruta) oraz rządu (premierem został