Tag "test z języka polskiego"

Romantyzm – TEST 4

1. Którego z wymienionych pisarzy romantyzmu uważa się za twórcę powieści poetyckiej, zwanej „malowidłem epoki”? a) George’a Byrona b) Woltera Scotta c) Michaiła Lermontowa d) Adama Mickiewicza 2. Który z wymienionych poniżej poematów dygresyjnych uchodzi za pierwowzór tego gatunku literackiego? a) Wędrówki Childe Harolda George’a Byrona b) Don Juan G. Byrona c) Beniowski J. Słowackiego d) Eugeniusz Oniegin A. Puszkina 3. Poemat dygresyjny jako gatunek charakteryzuje: a) swoboda w kreowaniu fikcji

Romantyzm – TEST 2

Sprawdź swoją wiedzę z romantyzmu   1. Jak Juliusz Słowacki oceniał powstanie listopadowe? Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Jak rozumiesz prośbę Kordiana skierowaną do Boga: Boże! Zdejm z mego serca jaskółczy niepokój, Daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj. Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Do czego porównuje Polskę Mickiewicz w Grobie Agamemnona? Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Jakimi cechami charakteryzuje się poemat dygresyjny? Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5. Omów jeden liryk Juliusza Słowackiego. Odp.

Romantyzm – TEST 3

Test romantyzm 1. Które z wymienionych poniżej wydarzeń wpłynęły na ukształtowanie romantyzmu w Europie? a) uznanie Napoleona Bonapartego za cesarza Francuzów w 1904 roku b) Wielka Rewolucja Francuska w 1798 roku c) Wiosna Ludów w 1848 roku d) koronacja Aleksandra I z Romanowów na cara Rosji w 1801 roku 2. Które z wymienionych poniżej wydarzeń przyjęto umownie za początek romantyzmu w Polsce? a) utworzenie Królestwa Kongresowego w 1815 roku b)

Romantyzm – TEST 5

TEST z romantyzmu 1. Jakie ważne wydarzenia historyczne miały miejsce w romantyzmie? Wymień trzy. a) …………………………………………………………………………………………………………………………. b) …………………………………………………………………………………………………………………………. c) …………………………………………………………………………………………………………………………. 2. W jakich wcześniejszych epokach znajdziesz podobieństwa do romantyzmu? Jakie? Wymień kilka. Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………… a) ………………………………………………………………………………………………………………………….. b) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 3. Co oznacza nazwa romantyzm? Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Wymień przynajmniej dwóch filozofów, których teorie wpłynęły na kształt epoki. a) …………………………………………………………………………………………………………………………. b) …………………………………………………………………………………………………………………………. 5. Przyporządkuj twórców romantyzmu europejskiego ich dziełom: a) Johan Wolfgang Goethe ………………….