1. Którego z wymienionych pisarzy romantyzmu uważa się za twórcę powieści poetyckiej, zwanej „malowidłem epoki”?

a) George’a Byrona
b) Woltera Scotta
c) Michaiła Lermontowa
d) Adama Mickiewicza

2. Który z wymienionych poniżej poematów dygresyjnych uchodzi za pierwowzór tego gatunku literackiego?

a) Wędrówki Childe Harolda George’a Byrona
b) Don Juan G. Byrona
c) Beniowski J. Słowackiego
d) Eugeniusz Oniegin A. Puszkina

3. Poemat dygresyjny jako gatunek charakteryzuje:

a) swoboda w kreowaniu fikcji fabularnej
b) dominacja planu fabularnego nad planem narracji
c) spójna kompozycja
d) ironia romantyczna

4. Idea romantycznego prowidencjalizmu zakładająca, że świat rozwija się według wyższego, boskiego planu funkcjonuje w:

a) Konradzie Wallenrodzie A. Mickiewicza
b) Dziadach części III A. Mickiewicza
c) Nie-Boskiej komedii Z. ­Krasińskiego
d) Fortepianie Szopena C. K. Norwida

5. W których z wymienionych utworów autorzy prowadzą literacką grę z konwencją romantyczną?

a) w balladzie To lubię A.Mickiewicza
b) w Kordianie J. Słowackiego
c) w Beniowskim J. Słowackiego
d) w Nie-Boskiej komedii Z. ­Krasińskiego
e) w Rozłączeniu J. Słowackiego

6. Który z bohaterów polskiej literatury romantycznej przypomina Szekspirowskiego Hamleta rozdartego między pragnieniem czynu a niemożnością jego spełnienia?

a) Konrad Wallenrod
b) Konrad – bohater II części Dziadów
c) Kordian
d) hrabia Henryk

7. Scena monologu Kordiana na Mont Blanc zawarta w dramacie Juliusza Słowackiego została pomyślana jako:

a) parodia monologu romantycznego
b) polemika z Mickiewiczowskim mesjanizmem
c) parodia romantycznego indywidualizmu
d) aluzja do Widzenia księdza Piotra z III części Dziadów

8. Problem teodycei chrześcijańskiej podejmuje:

a) ballada Lilie A. Mickiewicza
b) Wielka Improwizacja zawarta w III części Dziadów A. Mickiewicza
c) Hymn (Smutno mi Boże) J. Słowackiego
d) Do obywatela Johna Brown C. K. Norwida

9. Idea winkelriedyzmu zawarta w Kordianie J. Słowackiego to:

a) idea przywołująca postać średniowiecznego bohatera szwajcarskiego, Winkelrieda, który podczas bitwy z Austriakami uczynił ze swojego ciała tarczę i pozwolił wbić sobie tyle włóczni, że poprzez powstałą lukę mogli przejść Szwajcarzy i odnieść zwycięstwo
b) idea zakładająca, że Polska ma w dziejach Europy odegrać rolę Mesjasza, który poprzez cierpienie odkupi ludzkość
c) idea krytykująca koncepcje czynnej walki z zaborcą
d) sugestia, że polski czyn powstańczy zaabsorbował uwagę wielkich mocarstw i umożliwił tym samym innym narodom walkę o wyzwolenie

10. Który z wielkich dramatów romantycznych kończy się wizją Apokalipsy?

a) Dziady część III A. Mickiewicza
b) Kordian J. Słowackiego
c) Nie-Boska Komedia Z. Krasińskiego
d) Pierścień wielkiej damy C.K.Norwida

11. Motyw samotności romantyka – pielgrzyma i wędrowca obciążonego balastem pamięci pojawia się w:

a) Rozłączeniu J. Słowackiego
b) Sonetach krymskich A. Mickiewicza
c) Hymnie (Smutno mi Boże) J. Słowackiego
d) W Weronie C. K. Norwida

12. Romantyczna koncepcja odrodzenia poprzez uprzedni zgon występuje w:

a) IV części Dziadów A. Mickiewicza
b) Panu Tadeuszu A. Mickiewicza
c) Fortepianie Szopena C. K. Norwida
d) Uspokojeniu J. Słowackiego

13. Finałową scenę Nie-Boskiej komedii, w której Pankracemu ukazał się Chrystus można rozumieć jako:

a) zapowiedź końca świata
b) triumf idei rewolucyjnych, które okazały się silniejsze od idei chrystianizmu
c) zapowiedź stworzenia Nowego Jeruzalem, które powstanie na gruzach starego świata
d) triumf człowieka jako kreatora historii

14. Które z wymienionych poniżej założeń można by przypisać filozofii genezyjskiej Juliusza Słowackiego?

a) świat ma charakter materialny i materia dąży do osiągnięcia wyższego stopnia doskonałości
b) świat ma charakter duchowy, a materia to jedynie zewnętrzna forma, jaką tworzą duchy
c) poszczególne elementy kosmosu – człowiek, ciała niebieskie, natura – podlegają kompletnie różnym prawom
d) rozwój wszechrzeczy polega na nieustannej pracy ducha unicestwiającego stare formy

15. Zabieg synestezji polegający na łączeniu ze sobą efektów kolorystycznych, dźwiękowych, zapachowych zastosowano w:

a) balladzie Świteź A. Mickiewicza
b) Uspokojeniu J. Słowackiego
c) Bema pamięci żałobnym rapsodzie C. K. Norwida
d) Testamencie moim J. Słowackiego

16. Który z utworów romantycznych traktuje rewolucję jako katharsis na drodze ku wyższym formom doskonałości?

a) Nie-Boska komedia Z. Krasińskiego
b) Fortepian Szopena C. K. Norwida
c) Psalmy przyszłości Z. Krasińskiego
d) Uspokojenie J. Słowackiego

17. Śluby panieńskie Aleksandra Fredry stanowią typ:

a) komedii charakterów
b) komedii flirtu salonowego
c) komedii intrygi
d) komedii mieszczańskiej

18. Poezję C. K. Norwida wypełnia pamięć o wybitnych osobistościach. Postacie Dantego, Kolumba, Napoleona, Kościuszki przywołuje autor w wierszu:

a) Larwa
b) Do obywatela Johna Brown
c) Pielgrzym
d) Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie…

19. Które z wymienionych poniżej refleksji na temat dzieła sztuki zawiera Fortepian Szopena C. K. Norwida?

a) dzieło sztuki rodzi się z natchnienia
b) jest dopełnieniem, czyli idealnie skończoną całością
c) stanowi jedność Ducha i Litery, treści i formy
d) idealnie komponuje się z rzeczywistością skażoną BRAKIEM dobra

20. Czym, według Norwida, odznacza się muzyka Szopena?

a) zawiera treści wyłącznie chrześcijańskie
b) wydobywa z elementów rzeczywistości ich „boskość”, pierwiastek idealny
c) dystansuje się wobec tradycji, otwierając na teraźniejszość i przyszłość
d) łączy w sobie elementy tradycji chrześcijańskiej, antycznej z pierwiastkami polskiej kultury ludowej

21. Na podstawie podanych niżej informacji o postaciach literackich bądź historycznych przywoływanych w literaturze romantycznej spróbuj odgadnąć, o kogo chodzi. Imię (bądź nazwisko) wpisz w wykropkowane miejsce.

a) Salonowy amant, pogromca serc niewieścich, odwiedzał karczmę “Pod złotą papugą” – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Opowiadał swemu panu bajkę o Jasiu, który szył buty – ………………………………………………………..

c) Oskarżony przez romantycznego wieszcza o zdradę narodową w powstaniu listopadowym – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) W scenie pożegnania z ukochanym odegrał rolę romantycznego kochanka, wygłaszając długi monolog pożegnalny – ……………………………………………………………………………………………………………………………

e) Przystąpił do konfederacji barskiej, uciekając w ten sposób przed wierzycielami – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

f) Przewodził szatańskim, orgiastycznym sabatom w trakcie rewolucji – ……………………………………………

g) Po wypiciu zbyt dużej ilości trunku zgubił się „po drodze” niczym niepotrzebny pakunek – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

h) W trakcie rewolucji dowodził masami, ale w rzeczywistości pogardzał motłochem, dążąc do zajęcia miejsca dawnej arystokracji – ……………………………………………………………………………………………………………………..

22. Rozszyfruj podane niżej cytaty. Kto, w jakiej sytuacji wypowiada następujące kwestie? Odpowiedź wpisz w wykropkowane miejsce.

a)

Uczucia po światowych opadły drogach
Gorzkie pocałowania kobiety – kupiłem…

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)

Bo pieśń nim dojrzy, człowiek nieraz skona,
A niźli skona pieśń, naród pierw wstanie.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c)

Poezji, bądź mi przeklęta!

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d)

[…] Nieba sufit lazurowy
Trzymając na tej dłoni, zasłaniam świat cały.
Niebo, słońce, księżyc biały
Chcą upaść ludziom na głowy
Lecz ja stoję pod nieba nachylonym stropem…

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e)

I znów widzę, acz dymem oślepion,
Jak przez ganku kolumny
Sprzęt podobny do trumny
WydŹwigają … runął … runął…

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

f)

Chęć więc za skutek trzeba wziąć w tej mierze;
Obchodząc zatem śmierć pana Albina,
Moja żałoba od dziś się zaczyna…

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

g)

[…] widziałem wszystkie stare zbrodnie świata, ubrane w szaty świeże, nowym kołujące tańcem – ale ich koniec ten sam, co przed tysiącami lat – rozpusta, złoto i krew…”

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

23. Podane niżej fragmenty utworów współczesnych twórców na prawach aluzji literackiej nawiązują do wybranych tekstów literatury romantycznej. Wskaż ich tytuły, domyślając się z kontekstu, do jakiego tekstu romantycznego odwołują się współcześni pisarze. Odpowiedź wpisz w wykropkowane miejsce.

a)
Zbyt wielu szło pod wodę. Tych z pierwszych okrętów, co skrzydłem zagarniały każdy wiatr, i z łódek walących rytmy wiosłem […]
Ernest Bryll

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b)
– ojczyzna nasza –
[…]
czeka tych, co potrafią płynąć, zabić – nie mdlejących w progu sypialni carskiej […]
Ernest Bryll

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c)
[…] Zostaną jeszcze oczy, Kilińskiego oczy,
Zielone od płomienia ulicznej latarni,
Jak w tamtym wierszu skryte…
Z nich kiedyś proroczy.
Mścicielski krzyk uderzy, upiorna spod darni,
Żywi ludzie usłyszą podziemne wołanie […]
Kazimierz Wierzyński

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

d)
[…] Wszedłem na szczyt pagórka i stanąłem ze złożonymi na piersiach rękami. W dali było jezioro, wkoło mnie ciemniały łańcuchy górskie, ale ja uniosłem głowę, zląkłem się spojrzeć w przepaść świata ciemną. Więc jak to wszystko? Ja stanę na czele legionu. Polską zbawię Francję, a Francją Polskę. Polską zaś i Francją świat? Ale czy naprawdę mogę, czy naprawdę chcę? Czyż nie opadła mnie już niechęć i znużenie? Pomyśleć tak i nie chcieć? O hańbo, wstydzie. Pomyśleć tak i nie móc? Nie móc – to piekło. Jak to? Czemu mam nie chcieć albo nie móc? […]
Stanisław Dygat

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

24. Z jakiego utworu poniższy fragment? Podaj tytuł i autora.

[…] wielki poeta, Juliusz Słowacki, wielki poeta, kochamy Juliusza Słowackiego i zachwycamy się jego poezjami, gdyż był on wielkim poetą. Proszę zapisać sobie temat wypracowania domowego: „Dlaczego w poezjach wielkiego poety, Juliusza Słowackiego, mieszkanie śmiertelne piękno, które zachwyt wzbudza? …

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.

Odpowiedzi

1. a,
2. b,
3. a, d,
4. b, c,
5. a, b, c,
6. c,
7. a, b, c,
8. b, c,
9. a, d,
10. c,
11. a, b, c,
12. c, d,
13. a, c,
14. b, d,
15. b, c,
16. d,
17. b, c,
18. d,
19. b, c,
20. b, d,
21.
a) Gucio – bohater: Ślubów panieńskich A. Fredry
b) Grzegorz, sługa Kordiana
c) generał Krukowiecki
d) Aniela, ukochana Beniowskiego
e) Beniowski – bohater poematu Słowackiego
f) Leonard – bohater Nie-Boskiej komedii Z. Krasińskiego
g) Grzesio – sługa Beniowskiego
h) generał Bianchetti – jeden z przywódców rewolucji w Nie-Boskiej komedii
22.
a) Kordian wyraża rozczarowanie po okresie podróży po Europie
b) Podmiot mówiący wiersza Do obywatela Johna Brown komentuje śmierć Browna
c) Hrabia Henryk w chwili śmierci
d) Jeden z wariatów, których ogląda Kordian po nieudanym zamachu na cara
e) Podmiot mówiący wiersza Fortepian Szopena opowiada o wyrzuceniu fortepianu Szopena
f) Klara po podjęciu decyzji, że nie wyjdzie za mąż.
g) Hrabia Henryk po poznaniu obozu rewolucjonistów
23.
a) Testament mój J. Słowackiego
b) Kordian J. Słowackiego
c) Uspokojenie J. Słowackiego
d) Kordian J. Słowackiego
24.
Witold Gombrowicz Ferdydurke

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Romantyzm – życiorys kultury

Romantyzm – TEST 5

Romantyzm – TEST 2

Kartkówka z romantyzmu

Romantyzm – praca domowa

Test wiedzy o romantyzmie z komentarzem cz. 1

Test wiedzy o romantyzmie z komentarzem cz. 2

Maturalna wiedza o romantyzmie

ROMANTYZM – TABELA

Tematy romantyzmu