TEST z romantyzmu

1. Jakie ważne wydarzenia historyczne miały miejsce w romantyzmie? Wymień trzy.

a) ………………………………………………………………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………………………………………………………….
c) ………………………………………………………………………………………………………………………….

2. W jakich wcześniejszych epokach znajdziesz podobieństwa do romantyzmu? Jakie? Wymień kilka.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………

a) …………………………………………………………………………………………………………………………..
b) …………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Co oznacza nazwa romantyzm?

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wymień przynajmniej dwóch filozofów, których teorie wpłynęły na kształt epoki.

a) ………………………………………………………………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Przyporządkuj twórców romantyzmu europejskiego ich dziełom:

a) Johan Wolfgang Goethe ………………….
b) George Byron ………………………………..
c) Friedrich Schiller …………………………….
d) Walter Scott …………………………………..
e) James Macpherson ………………………..
f) Victor Hugo ……………………………………
g) Aleksander Dumas …………………………
h) Jean Jacob Rousseau …………………….
i) Aleksander Puszkin ………………………….

1. Eugeniusz Oniegin
2. Nowa Heloiza
3. Trzej Muszkieterowie
4. Nędznicy
5. Pieśni Osjana
6. Waverley
7. Zbójcy
8.Giaur
9. Faust

6. Skąd się wzięła i co oznacza nazwa werteryzm?

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Jakimi cechami charakteryzuje się powieść poetycka?

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Jakich znasz malarzy tworzących w okresie romantyzmu? Wymień przynajmniej trzech malarzy i po jednym ich dziele.

a) ………………………………………………………………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………………………………………………………….
c) ………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Wymień przynajmniej kilka cech malarstwa romantycznego:

a) ………………………………………………………………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………………………………………………………….
c) ………………………………………………………………………………………………………………………….
c) ………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Jaki był wewnętrzny podział romantyzmu w Polsce i czym taki właśnie podział był spowodowany?

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Jakie znasz ośrodki życia kulturalnego w Polsce u progu romantyzmu?

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Który utwór romantyczny może być ilustracją sporu klasyków z romantykami? Dlaczego?

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Ile i jakie etapy w życiu i twórczości Adama Mickiewicza możesz wyróżnić?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

14. Czy Oda do młodości jest utworem tylko romantycznym?

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Który z utworów romantycznych nazwałbyś manifestem epoki i dlaczego?

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Wskaż cechy romantyczne w Sonetach krymskich.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. W jakim celu Mickiewicz napisał Konrada Wallenroda?

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18. Jaką rolę według Mickiewicza spełnia w życiu narodu poezja? Odpowiedz na podstawie Konrada Wallenroda.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19. Jakie klasyczne cechy II części Dziadów możesz wymienić?

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20. Czym różni się postawa prometejska Konrada od mesjanizmu narodowego?

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

TEST z romantyzmu – odpowiedzi

1.
a) 1814-1815 kongres wiedeński
b) 1815 Rosja, Austria, Prusy zawierają Święte Przymierze
c) 1848 Wiosna Ludów
2.
Średniowiecze, barok
a) ze średniowiecza – prymat wiary nad wiedzą, ekspresja uczuć w sztuce, miłość, wiara, walka rycerska jako tematy dzieł:
b) z baroku – człowiek cierpi i przemija, jest zaledwie kruchą trzciną; dysharmonia, niepokój, tajemniczość w sztuce;
3.
Romanus znaczy po łacinie: rzymski. Już w średniowieczu nazwę „romańskie” stosowano do języków ludów żyjących w prowincjach rzymskich. „Romancami” natomiast zwano ich twórczość – niezwykłe legendy. Ponieważ kultura ta fascynowała młodych twórców XIX wieku – nazywano ich romantykami, a całą epokę – romantyzmem.
4.
a) Georg Wilhelm Hegel
b) Søren Kirkegaard
5.
a. 9; b. 8; c. 7; d. 6; e. 5; f. 4; g. 3; h. 2; i. 1
6.
Werteryzm – to pojęcie utworzone od imienia tytułowego bohatera powieści Goethego Cierpienia młodego Wertera. To pewien model zachowań, który stwarza na pewien model zachowań: odczuwanie Weltschmerzu (bólu świata), wybujała uczuciowość, patrzenie na rzeczywistość przez pryzmat poezji i marzeń, wieczne niepogodzenie ze światem i jego konwenansami, a także poczucie wyobcowania.
7.
Powieść poetycką charakteryzuje: synkretyzm rodzajowy, inwersja czasowa fabuły, tajemniczość, bohater byroniczny.
8.
a) Eugene Delacroix, Rzeź na wyspie Chios,
b) Caspar David Friedriech, Opactwo w dąbrowie;
c) Francisco de Goya, Kolos;
9.
a) tematy: natura, nieograniczony żywioł; historyczne, tragizm wydarzeń minionych i współczesnych;
b) symbol, sen, obrazy z marzeń;
c) wizyjność przedstawień;
d) postacie i sceny fantastyczne, metaforyczne, nierealne;
10.
1822-1830 – faza wstępna, krystalizowanie się programu;
1830-1848 – faza dojrzała, szczytowa (od powstania listopadowego do Wiosny Ludów);
1848-1863 – faza schyłkowa, umierają wielcy twórcy (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński) klęska powstania styczniowego.
11.
Warszawa – np. Uniwersytet Warszawski,
Wilno – np. Uniwersytet Wileński,
Kraków – np. Uniwersytet Jagielloński.
12.
Romantyczność Adama Mickiewicza; w balladzie tej występuje mędrzec – przedstawiciel klasyków, i poeta – przedstawiciel romantyków. Wypowiadają oni opinie na temat wydarzeń przedstawionych w balladzie. „Czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko” to kwintesencja sporu klasyków z romantykami.
13.
I etap – dzieciństwo i lata szkolne;
II etap – wileńsko-kowieński – powstały wówczas Ballady i romanse, Grażyna, Dziadów część II i IV;
III etap – rosyjski – powstały Sonety krymskie, Konrad Wallenrod;
IV etap – drezdeński – powstały Śmierć pułkownika, Reduta Ordona, Dziadów część III;
V etap – pobyt w Paryżu – powstały Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz, Liryki lozańskie, Skład zasad;
14.
W Odzie do młodości możemy odnaleźć również cechy klasyczne: gatunek ma rodowód starożytny, nawiązania do mitologii greckiej, ideały wspólnego działania.
15.
Manifestem programu literatury romantycznej jest ballada Adama Mickiewicza Romantyczność. W balladzie tej prezentowany jest romantyczny punkt widzenia na sprawy tego świata, przedstawiony jest spór klasyków i romantyków.
16.
Cechy romantyczne w Sonetach krymskich: bohater – samotny podróżnik, orientalizm, zachwyt naturą, tajemniczość, atmosfera grozy lub baśni, wyobraźnia twórcza.
17.
Konrada Wallenroda napisał Mickiewicz, aby przekonać Polaków, że powinni walczyć o wolność ojczyzny tak, jak na to pozwalają warunki i sytuacja. Skoro kraj jest w niewoli i nie można walczyć otwarcie, to należy walczyć podstępem.
18.
Poezja narodowa uczy miłości ojczyzny, budzi i utrwala w ludziach uczucie patriotyzmu, zachęca do walki, przechowuje i utrwala historię, łączy pokolenia.
19.
W Dziadów części II zachowana jest zasada trzech jedności, występuje Chór i Guślarz, grający rolę przewodnika, liczba osób prowadzących dialog jest ograniczona do dwóch, trzech.
20.
Podstawową różnicą jest to, że prometeizm dotyczy działań jednostki, a mesjanizm działań całego narodu.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c163-romantzym/romantyzm-test-2

Romantyzm – TEST 2

Test wiedzy o romantyzmie z komentarzem cz. 1

Test wiedzy o romantyzmie z komentarzem cz. 2

Romantyzm – życiorys kultury

Maturalna wiedza o romantyzmie

ROMANTYZM – TABELA

https://aleklasa.pl/liceum/c235-praca-klasowa/przed-klasowka-z-romantyzmu

Tematy romantyzmu