Tag "Władysław Gomułka"

Narodziny nowych realiów ustrojowych (1944-47). Okres przejściowy.

Okres między 1944 a 1947 r., do momentu wyborów i uchwalenia tzw. małej konstytucji, specjaliści określają mianem przejściowego. Charakteryzował się on współistnieniem form ustrojowych oraz instytucji rodem z II Rzeczypospolitej oraz nowych, zdradzających radzieckie inspiracje. Wynikało to z trwającej walki o władzę, koniecznością tolerowania przejściowo legalnej opozycji jak i pewnie ze świadomości nikłego poparcia komunistycznych haseł i głoszącej je partii. Władza zwąca się ludową musiała więc używać kamuflażu, mając zresztą

Periodyzacja dziejów Polski po II wojnie światowej

Najczęściej kwestie periodyzacji, czyli podziału procesu historycznego według kryteriów chronologicznych są kwestią umowną, bywa nawet, że i sztuczną. Chronologia pełni rolę porządkową i ze względów technicznych stanowi wygodne narzędzie w ręku historyków. Pewne zdarzenia i daty traktuje się jako punkty milowe dziejów. Wiele z nich dopiero z pewnej perspektywy nabiera znaczenia i jest właściwie oceniona dopiero przez potomnych. W powojennej historii Polski wyodrębniamy kilka okresów wyznaczonych konkretnymi ramami czasowymi. Walka o władzę (1944-1947) Pierwszy z nich, zahaczający jeszcze o kończącą się

Walkę o władzę i kształt ustrojowy Polski w latach 1944-1947

Od lata 1944 roku walka o władzę w powojennej Polsce, mimo trwania wojny, weszła w decydującą fazę. Polscy komuniści, czując poparcie wielkiego wschodniego mocarstwa, współuczestniczyli w tworzeniu faktów dokonanych, utrudniali w sposób zasadniczy szansę obozu londyńskiego na objęcie władzy. Działali pod presją Stalina, który zawsze mógł sięgnąć po alternatywnych polityków i rozwiązania. Przejmowanie władzy Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN), utworzony w Moskwie w lipcu 1944 roku, składający się z działaczy Związku Patriotów Polskich (ZPP), Krajowej Rady Narodowej (KRN), Centralne