Breaking news
  • No posts where found

Słownictwo (Angielski)

HOUSE – słownictwo do matury

HOUSE – słownictwo do matury During your matura exam you are likely to deal with texts connected with home. A variety of possible tasks comprises: describing a house depicted in a picture or comparing two different houses and discussing e.g. various lifestyles; filling a questionnaire connected with accomodation abroad; dealing with texts about houses, buildings, architecture; dicussing issues connected with types of accomodation, living in a certain place (a big

TRAVEL – PODRÓŻ

 During your matura exam you may be expected to cope with tasks connected with travel, means of transport, etc. You can for example deal with a text concerning different ways of travelling or be asked to describe your favourite places, special places you visited, etc. Below you will find vocabulary connected with travel. travel – podróż, podróżować journey – podróż Słowo journey oznacza „podróż”, „wyjazd”, „wyprawę”, np. Our journey to the United

Environment pollution and protection – zanieczyszczenie i ochrona środowiska

environment pollution– zanieczyszczenie środowiska environment – środowisko polluted – zanieczyszczony pollution – zanieczyszczenie to pollute – zanieczyszczać contamination – skażenie, zanieczyszczenie sewage – ścieki to dump – wyrzucać depletion – uszczuplenie, wyczerpywanie oil spills – wycieki ropy leak – wyciek fertilizers – nawozy ecological balance – równowaga ekologiczna acid rain – kwaśne deszcze deforestation – wycinanie lasów destruction of the rain forest – niszczenie lasów tropikalnych extinction – wymieranie endangered species – zagrożone

Family life

MATURA Z ANGIELSKIEGO During your matura exam you may be expected to cope with tasks connected with family and social relationships. You can for example deal with a text concerning the changing role of the family, traditional and modern families, discuss problems such as family relationships, etc.   Family – rodzina, rodzinny family – rodzina be in the family way – (pot.) być w ciąży family likeness – podobieństwo rodzinne family man

FOOD AND DRINKS

I used to eat a lot of junk food but I felt it had a serious effect on my health. So now if I get hungry between meals I have some tangerines, grapes or oranges. In summer I prefer blackberries, raspberries and strawberries. I try to avoid nuts and dates as they have too many calories. I feel much more fit and healthy now. I love eating out. My favourite

AUTHORITY – WŁADZA

political system – ustrój democracy – demokracja dictatorship – dyktatura monarchy – monarchia oligarchy – oligarchia republic – republika socialistic – socjalistyczny communistic – komunistyczny communism – komunizm capitalistic – kapitalistyczny totalitarian – totalitarny totalitarianism – totalitaryzm anarchy – anarchia empire – cesarstwo national authority – władze państwowe Head of State – głowa państwa president – prezydent government – rząd to rule – rządzić legislative authority – władza ustawodawcza executive

HOUSE

Types of accommodation My father wants to buy a house but we haven’t decided yet what type of accommodation to look for. Dad wants to have a detached house in a quiet district, whereas mum would like a mansion in the suburbs. I know we can afford none of them and I’m sure we’ll have a terraced house with a small garden in a housing estate. In comparison to our

SCHOOL SYSTEM – SYSTEM SZKOLNY

compulsory schooling – obowiązek szkolny to attend school  – uczęszczać do szkoły syllabus – program zajęć certificate – świadectwo school-leaving certificate – świadectwo ukończenia szkoły expel somebody from school – wyrzucić kogoś ze szkoły My best friend is going to be expelled from school. He’s an extremely lazy person. He didn’t write even one composition during the last term and he hardly ever did his homework. I offered to revise with

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES – ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

correspondence courses – kursy ko­res­pon­dencyjne ballet school – szkoła baletowa additional classes – zajęcia dodatkowe optional classes – zajęcia fakultatywne private lessons – korepetycje debating club – klub dyskusyjny drama group – kółko dramatyczne amateur theatre – teatr amatorski pottery – ceramika language course – kurs językowy language school – szkoła językowa football/ rugby/ basketball etc. practice – zajęcia sportowe choir practice – chór My parents want me to attend

SCHOOL ORGANIZATION – ORGANIZACJA SZKOŁY

registration/ enrolment – wpis do szkoły school year – rok szkolny lesson – lekcja break – przerwa lunch break – przerwa obiadowa register – dziennik classroom – klasa (sala lekcyjna) grade (US) – klasa (grupa osób) year (GB) – klasa (grupa osób) semester/ term – semestr schedule/ timetable – plan lekcji school regulations – regulamin school life – życie szkoły absence – nieobecność to miss classes – opuszczać zajęcia uniform

STUDIES – STUDIA

university – uniwersytet technical university – politechnika business school – szkoła biznesu medical school – akademia medyczna day studies – studia dzienne extra-mural studies – studia zaoczne evening studies – studia wieczorowe a first degree/ undergraduate studies – studia licencjackie graduate studies – studia magisterskie postgraduate studies – studia podyplomowe i doktoranckie to be admitted to university – zostać przyjętym na studia academic year – rok akademicki lecture – wykład to

EXAMINATION/EXAM – EGZAMIN

school report – wyniki w nauce za dany semestr to repeat a year/ a class – powtarzać klasę test – klasówka pop quiz/ short test – kartkówka composition/ essay – wypracowanie paper – referat to hand in sth – wręczyć homework – praca domowa to revise – powtarzać materiał promotion – promocja do następnej klasy prize – nagroda to be promoted – dostać promocję expulsion from school – wydalenie ze szkoły to be

SUBJECTS – PRZEDMIOTY NAUCZANIA

Art – plastyka Biology – biologia Chemistry – chemia English – język angielski Polish – język polski French – język francuski German – język niemiecki Spanish – język hiszpański Russian – język rosyjski Italian – język włoski Latin – łacina Nature – nauka o środowisku Ethics – etyka Geography – geografia History – historia Information Technology (IT) – informatyka Maths – matematyka Music – muzyka Physical Education (P.E.) – wychowanie fizyczne

COMPUTER – KOMPUTER

byte – bajt file – plik to delete – usuwać to copy – kopiować to update – aktualizować to save – zapisywać to send – przesyłać to process – przetwarzać database – baza danych directory – katalog to format – sformatować word processing – edycja tekstów backup copy – kopia zapasowa printer – drukarka to print – drukować inkjet printer – drukarka ­atramentowa laser printer – drukarka laserowa scanner –

INVENTIONS & ­DISCOVERIES – WYNALAZKI I ODKRYCIA

light bulb – żarówka świetlna electric current – prąd elektryczny vaccine – szczepionka vaccination – szczepienie antibiotic – antybiotyk penicillin – penicylina steam engine – silnik parowy radiation – promieniowanie gravity – grawitacja telescope – teleskop microscope – mikroskop computer – komputer printer – drukarka photocopier – kserokopiarka phone – telefon video recorder – magnetowid tape recorder – magnetofon CD player – odtwarzacz płyt CD digital camera – aparat cyfrowy

SCIENCE – NAUKA

branches of science – dziedziny nauki chemistry – chemia physics – fizyka botany – botanika zoology – zoologia astronomy – astronomia mathematics – matematyka medicine – medycyna genetic engineering – inżynieria genetyczna molecular biology – biologia molekularna cybernetics – cybernetyka information technology – informatyka biochemistry – biochemia geopolitics – geopolityka astrophysics – astrofizyka applied science – nauka stosowana scientist – naukowiec inventor – wynalazca discoverer – odkrywca explorer – badacz

FEELINGS & EMOTIONS – UCZUCIA I EMOCJE

FEELINGS & EMOTIONS love – miłość affection – uczucie, afekt to fall in love – zakochać się fondness – czułość devotion – poświęcenie blind love – ślepa miłość to reciprocate love – odwzajemniać miłość to reciprocate one’s feelings – odwzajemniać czyjeś uczucia passionate love – namiętna miłość skin-deep love – powierzchowna miłość love at first sight – miłość od pierwszego wejrzenia to be head over heels in love – zakochać

PART-TIME JOB – PRACA DORYWCZA

small – ogłoszenia drobne suitable – odpowiedni qualifications – kwalifikacje experience – doświadczenie to babysit – opiekować się dzieckiem baby-sitter – opiekunka do dziecka delivery job – praca doręczyciela deliverer – doręczyciel leafleting – roznoszenie ulotek courier – goniec fruit picking – zbieranie owoców to tutor sb – udzielać korepetycji, pomagać w odrabianiu lekcji A lot of young people want to have a part-time job. Although they do not have high qualifications,

HOURS – CZAS PRACY

full-time job – praca na cały etat part-time job – praca na niepełny etat to work part time – pracować w niepełnym wymiarze godzin short working week – krótki tydzień pracy time off – wolny czas flexitime – ruchomy czas pracy compulsory overtime – obowiązkowe nadgodziny unsociable hours – niedogodne godziny pracy shift work – praca na zmiany day shift – zmiana dzienna night shift – zmiana nocna a 9 to

PROSPECTS & SECURITY – PERSPEKTYWY I GWARANCJE

good chance of promotion – duża szansa na awans to be promoted – dostać awans to be demoted – zostać zdegradowanym professional improvement – doskonalenie zawodowe job qualifications – kwalifikacje zawodowe permanent job – stałe zatrudnienie seasonal job – praca sezonowa freelance work – praca na zlecenie secure position – bezpieczne ­stanowisko job security – bezpieczeństwo pracy, pewność zatrudnienia dead-end job – praca bez perspektyw temporary contract – kontrakt tymczasowy