Zdanie złożone współrzędnie

W zdaniu złożonym współrzędnie żadne ze zdań składowych nie określa drugiego, a zdania te wzajemnie się uzupełniają. W zależności od tego, w jakim stosunku wobec siebie pozostają treści zdań współrzędnych, rozróżniamy cztery typy zdań złożonych współrzędnie.


Typy zdań złożonych współrzędnie

łączne


 • Wypowiedzenie złożone współrzędnie łączne rozpoznajemy:

  • po tym samym wykonawcy czynności
   – Majka odrobi lekcje i pójdzie do koleżanki.
   – Michał jest zdolny i uczy się dobrze.
  • lub po tym, że zapisane w takich zdaniach czynności odbywają się niezależnie od siebie w tym samym czasie lub miejscu, np.
   – Spacerowałem po mieście a Majka oglądała wystawy sklepów.
   – Z jednej strony boiska dziewczyny rozmawiały, a z drugiej strony chłopcy grali w piłkę.
  • Treść pierwszego zdania łączy się z treścią zdania drugiego, najczęściej za pomocą spójników: i, oraz, a, ani, ni, jak również, tudzież, zarazem, także, np.

                              1                         2
               Czytam książkę i słucham muzyki.        1           i             2
   Wykres: ___________ ….. ___________

             1. zdanie składowe       2. zdanie składowe  
   Zdania leżą na tym samym poziomie, co pokazuje, że nie są od siebie zależne.
 • rozłączne

  • Wypowiedzenie złożone współrzędnie rozłączne rozpoznajemy po tym, że w zdaniach takich mówi się o czynnościach, które się wzajemnie wykluczają (nie mogą istnieć jednocześnie).
  • To znaczy, że wykonawca czynności może i wykonuje tylko jedną z nich.
   – Arek po przyjściu ze szkoły idzie na spacer z psem lub czyta gazety.
   – Wieczorem będę oglądał film albo pójdę do kolegi.
   – Idziesz z nami do kina czy zostajesz w domu?
   – Idziesz, czy zostajesz?

   Treść pierwszego zdania wyklucza treść zdania drugiego; najczęściej zdania składowe
   połączone są spójnikami: albo, lub, czy, bądź, np.

                              1                                      2               
                  Czytam książkę albo słucham muzyki.                           1               albo                 2
   Wykres:  ___________ ….. ___________

             1. zdanie składowe               2. zdanie składowe

 • przeciwstawne

  • Wypowiedzenie złożone współrzędnie przeciwstawne rozpoznajemy po tym, że treści zdań przeciwstawiają się sobie. Oznacza to, że mogą być w nich przeciwstawione różne osoby, cechy czy czynności.
   – Wyszedłem wcześnie z domu, ale spóźniłem się do szkoły.
   – Ty się śmiejesz, a jej jest przykro.
   – Pokój Maćka jest mały lecz niezwykle przytulny.
   – W Krakowie świeci słońce, natomiast w Warszawie pada deszcz.
   – Dziewczęta były zmęczone, ale nie chciały zakończyć meczu.
   – Ranek był bardzo chłodny, zaś wieczór okazał się bardzo ciepły.
  • Treść pierwszego zdania przeciwstawia się treści zdania drugiego.
  • Najczęściej zdania składowe są połączone spójnikami: ale, lecz, a, jednak, zaś, natomiast

                             1                                      2
                Nauczyłam się, ale dostałam dwóję. 

                             1                ale                  2  
   Wykres: ___________ ….. ___________

              1. zdanie składowe           2. zdanie składowe

   Strzałki rysowane „do siebie” uwydatniają przeciwstawność znaczeniową zdań składowych.
    

 • wynikowe

  • Wypowiedzenie złożone współrzędnie wynikowe rozpoznajemy po tym, że treść zdania drugiego wynika z treści zdania pierwszego.
   Lubię fantastykę, więc pójdę do kina na „Władcę Pierścieni”.
   – Byłem chory, dlatego nie mogłem przyjść do szkoły.
   Kościół był w remoncie, toteż nie mogliśmy go zwiedzić.
   Mamy wszystko przygotowane, zatem możemy zaczynać zawody.
   Chmurzy się, możemy zatem spodziewać się burzy.

   W tego typu zdaniach zdania składowe najczęściej są połączone spójnikami: więc, zatem, toteż, dlatego, np.

                          1                                  2       
              Nauczyłam się, więc dostałam piątkę.1                 więc          2

   Wykres: ___________ ….. ___________
             1. zdanie składowe          2. zdanie składowe


Uwaga!

 • Zdania złożone współrzędnie nie muszą być połączone spójnikiem. Mówimy wówczas o łączności bezpośredniej.
 • Przecinka nie stawiamy przed spójnikami: i, oraz, albo, lub, ni, ani, bądź, tudzież,
  !!! z wyjątkiem
  sytuacji, w których dany spójnik się powtarza, np.
  Albo wybiorę się na spacer, albo pójdę do kina.
 • Pamiętaj, że wykresy zdań składowych w zdaniu złożonym współrzędnie należy rysować na tym samym poziomie!

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

12. Zdanie złożone

 

14. Zdanie złożone podrzędnie

Zdania wielokrotnie złożone