Ortografia TEST

Ortografia TEST

 

1. Który z wyrazów nie zawiera cząstki om?

A. k…………….ponent
B. k…………….pozytor
C. k…………….pas
D. k…………….pać się
E. k…………….binator
F. k…………….bajn


2. Jeden z podanych wyrazów: FRANCJA, FRANCUZ, FRANCUSKI powinien być pisany
małą literą, ponieważ jest:

A. nazwą własną
B. rzeczownikiem konkretnym
C. przymiotnikiem
D. przysłówkiem

Odp. ………………………………..


3. Uzupełnij, wstawiając brakujące litery:

a) k……….tałt;
b) pł………tno;
c) pró…….niak;
d) wr……..bel;
e) po…….ądny.


4. Podkreśl poprawnie zapisane wyrazy:

1. A. w pół słowa 1. B. wpół słowa 1. C. wpółsłowa
2. A. pół piętro 2. B. półpiętro 2. C. pół-piętro
3. A. pół-Arab 3. B. półArab 3. C. pół Arab


5. Na czym polegają błędy w podanych niżej zdaniach? Napisz prawidłowo.

A. To był ewidentnie oczywisty fakt.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. Gdy moja Basia dowiedziała się o szóstce z polskiego, z radości aż podskoczyła w górę.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C. Jaka była geneza powstania „Pana Tadeusza”?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D. Marek zdenerwował się, włosy stanęły mu w słup, a oczy stanęły dęba.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E. Olek poznał i zachwycił się tym krajem.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


6. Zapisz rzeczowniki w odpowiednich formach.

A. Miejscownik:

a) Londyn ……………………………………………………………………………………,
b) Poznań…………………………………………………………………………………….,
c) Berlin……………………………………………………………………………………….,
d) Dębe……………………………………………………………………………………….,
e) Ruciane …………………………………………………………………………………..,
f) Zakopane …………………………………………………………………………………,

B. Dopełniacz:

a) Gołdap…………………………………………………………………………………….,
b) Chełm………………………………………………………………………………………,
c) Oświęcim …………………………………………………………………………………,
d) Radom……………………………………………………………………………………..,
e) Jarosław……………………………………………………………………………………,
f) Lublin ……………………………………………………………………………………….,


7. Utwórz przymiotniki od podanych nazw miejscowości:

Wzór: Jeżeli Bronowice to bronowicki

A. Jeżeli Mielno to …………………………………………………………………………..
B. Jeżeli Opoczno to ……………………………………………………………………….
C. Jeżeli Nowy Targ to …………………………………………………………………….
D. Jeżeli Grabno to ………………………………………………………………………….


8. Uzupełnij zdania:

G_eg_ółka usnęła, płynąc b_uchem do g_ry, lecz nagle zb_dził ją _óralny _uk fal. Wyszła z wody, po czym wsiadła na _uśtawkę, kt_ra wygięła się pod jej cię_arem tak, jakby wsiadła _orda malców. Wkr_tce, t_ęsąc się, _uśtawka zaczęła powoli wa_ać się w prawo i w lewo. G_eg_ółka nagle zauwa_yła prą_kowanego lisa ze zwi_niętą łapą, który wyłonił się zza k_aków. Wysiadła. -Tak się _ełpiłeś swoimi wyczynami – powiedziała – tymczasem tw_j _oroskop wskazuje na ry_łą orobę. – Jadłem właśnie k_rę na kempingu, kiedy p_ydybał mnie właściciel i post_elił z d_beltówki – sk_ywił się lis. – Dobrze ci tak – ucieszyła się g_eg_ółka.


9. Jak napiszesz poniższe przymiotniki – razem, czy z użyciem łącznika?

A. jasno // lazurowy ……………………………………………………………………………….
B. jasno // niebieskie ……………………………………………………………………………..
C. jasno // błękitna ………………………………………………………………………………..
D. ciemno // fioletowy …………………………………………………………………………….


10. Poniższe zdania zbadaj pod kątem ich poprawności językowej. Popraw błędy.

A. Co z kotami? W Bydgoskim jest strasznie dużo czarnych kotów.
B. Na krańcach Beskida Żywieckiego rozciągał się gęsty las..
C. Nasz mistrz pióra usiadł na laurach i nic nie robi.
D. Ta nowa akcja z pewnością się spali na panewce.


11. W puste miejsca wstaw litery, wybrane z każdej pary liter:

k – g t – d p – b f – w s – z

kuli… mió… ba…ka tra …ka roz…ypać
stó… brzy…ko ro…ota ka…tan bez…ilny
sko… porzą…ny kę…ka sku…ka dziewięć…et
wró… wro…a …rzeg po…tarzać Zdzi…ław
krą… łó…ka licz…a ucznio…ski gnia…do
pą… pło… ła…ka pot…ór z…ielenieć


12. Popraw błąd w zdaniu: Mając dwadzieścia lat, urodził się mój syn. Na czym polega?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Uzupełnij tekst literami: „ó”, „u”, „ż”, „rz”:

Wśr…d liściastych d…ew i k…ew…w znów inny rodzaj …ycia pan…je. R…mieni się kalina, dr…ą srebrne liście osiki, biało połysk…je b…oza, je…yna dołem się słania, p…ykrywa g…yby. W leszczynie cieni…chnym głosikiem śpiewa pok…ewka i zielona …abka wt…r…je jej nibyg…echotka. Wśr…d gąszczu liści słychaćwg…rze gr… chanie gołębi, a ponad tym wszystkim od czasu do czasu zakracze kr… k w p… elocie.


14. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami wyrazów, podanych w nawiasach:

A. Był w ……………………………………………………………………………………. (Piotrkowskie).
B. Marzena wczoraj ……………………………………………………… (pleć) grządki w ogródku.
C. Dzieci, nie ……………………………………………………………………… (mleć) tak językami!
D. Przyglądamy się ……………………………………………………………………… (dwa) kozłom.


15. Z każdej pary zdań zaznacz zdanie napisane niepoprawnie:

A. a) To dowodzi o ich głupocie. b) To dowodzi ich głupoty.
B. a) Co pan rozumie przez te słowa? b) Co pan rozumie pod tymi słowami?
C. a) Przy takim założeniu będą inne wyniki. b) Dla takiego założenia będą inne wyniki.
D. a) Dostałem pracę z końcem września. b) Dostałem pracę na końcu września.


16. Podkreśl wyrazy napisane poprawnie:

A. upakarzać
B. wyłanczać
C. ogołacać
D. udoskanalać
E. zaogniać
F. wyswobadzać


17. Podana grupa wyrazów:

– nie ładniejszy (w znaczeniu: „równie ładny”),
– niecierpliwszy (w znaczeniu: „bardziej niecierpliwy”) została napisana:

A. niepoprawnie, ponieważ wyraz: „nie ładniejszy” powinien być pisany łącznie
B. niepoprawnie, ponieważ wyraz „niecierpliwszy” powinno się pisać oddzielnie
C. niepoprawnie, ponieważ wyraz: „niecierpliwiej” piszemy oddzielnie
D. poprawnie


18. Która z form liczebnika „2” w zdaniu „Przyglądam się 2 kotom” jest poprawna?

A. dwom kotom
B. dwu kotom
C. dwóm kotom
D. Wszystkie powyższe formy są poprawne.


19. Podkreśl poprawne formy wyrazów w nawiasach:

A. Wziąłem ją pod (ręke, rękę, rękie).
B. Poszedłem z tymi (źrebięciami, źrebiętami, źrebięmi) do lekarza.
C. Zobaczyłam białą (mysz, myszę).
D. Nie mam pod ręką (kalesonów, kaleson).
E. Poproszę (tę, tą) książkę.
F. Widzę przed sobą (tamtę, tamtą) kamieniczkę.


20. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami wyrazów w nawiasach:

A. Jutro pojedziemy do (Bonn) albo do (Tokio).
B. W (Liverpool) zatrzymał się przez miesiąc, ale później wyruszył do (Bazylea).
C. Znad (Karpaty) wędruje pochmurny niż.


21. Uzupełnij brakujące litery z, s, ś w podanych wyrazach:

A. ………blednąć
B. ………ciskać
C. ………chować
D. ………czerniały


22. Wskaż szereg, w którym we wszystkich wyrazach występuje „ę”, a pozostałe szeregi uzupełnij:

A. rec…….zent, t…….d…….cyjny, abstyn……..t, konsekw……..tny
B. wewn…….trzna, zam…….żna, ci…….żka, pogł…….biona
C. fundam…….t, temperam…….t, korespond…….cja, instrum…….t
D. dyryg…….t, akompaniam…….t, kompet…….tna, postum…….t

Odp. ………………………..


23. Zakreśl poprawną odpowiedź.

A. zetknęliśmy się dłońmi, dłoniami – obie formy są poprawne
B. zjedliśmy masę klusek, klusków – obie formy są poprawne
C. daj mi swój durszlak, druszlak – obie formy poprawne
D. jak sobie pościelisz, pościelesz, tak się wyśpisz – obie formy są poprawne
E. nie założę podkoszulki, podkoszulka – obie formy są poprawne
F. oddaj mi swoją pomarańcz, pomarańczę, – obie formy poprawne


24. Wstaw brakujące znaki interpunkcyjne w odpowiednie miejsca tekstu:

Chory udał się do lekarza Musi pan jeść wiele owoców powiedział lekarz ale bez obierania skórki gdyż zawiera ona to czego panu brakuje Jakie owoce lubi pan najbardziej Orzechy kokosowe odpowiedział pacjent


25. Podkreśl poprawne nazwy mieszkańców miast:

a) Kociewie – Kociewiak – Kociewianin
b) Kraków – Krakowiak – Krakowianin


26. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami wyrazów:

a) Widziałeś górskie szczyty w (Zakopane) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..?
b) Czy zauważyłaś Piotra (Gołąb) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ?
c) Monika przebywa u babci w (Kieleckie) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..?
d) W domu nie ma Marysi (Kulejówna) ………………………………….., Marii (Kulejowa)……………………………..i Pawła (Kulej) ………………………………………….?


27. Popraw błędy w zdaniach:

a) „Dzienniki” Zofii Nałkowskiej to najlepszy bestseller roku.
b) Koleżanka Jolki chodzi ubrana w starej spódnicy i mocno zabrudzonej bluzce.


28. Uzupełnij zdania łączną lub rozdzielną pisownią partykuły „nie”.

– ……………świadomość grzechu …………… czyni.
– Ani na wsi, ani w mieście …………… trzeba wierzyć ……………wieście.


29. Zdanie: „Znajdowały się tu osobiste pamiątki poety, jak miniatura portretu Maryli Wereszczakówny” jest:

A. napisane poprawnie
B. napisane błędnie, powinno być: „(…) jak miniatura przedstawiająca Marylę”.
C. napisane błędnie, powinno być: „osobiste pamiątki poety, a wśród nich miniatura portretu Maryli…”.
D. napisane błędnie, a możliwości poprawy są dwie: albo: „jak miniatura, przedstawiająca Marylę”, albo: „jak portret Maryli”.

 

Odpowiedzi

1. D. kąpać się;

2. C.;

3. kształt, płótno, próżniak, wróbel, porządny;

4. 1. A. wpół słowa; 2. B. półpiętro; 3. A. pół-Arab;

5.
A. Należało powiedzieć: „To był ewidentny fakt” lub „To był oczywisty fakt.” (słowo „ewidentny” znaczy: „oczywisty”);
B. Gdy moja Basia dowiedziała się o szóstce z polskiego, z radości aż podskoczyła. (raczej nie można podskoczyć „w dół”);
C. Jaka była geneza „Pana Tadeusza”? („geneza” to inaczej „historia powstania”);
D. Marek zdenerwował się, włosy stanęły mu dęba, a oczy stanęły w słup (tu nastąpiło przekręcenie frazeologizmów);
E. Olek poznał ten kraj i zachwycił się nim (po orzeczeniu stawiamy dopełnienie – inaczej nie wiadomo, do którego czasownika owo dopetnienie pasuje);

6.
A.Miejscownik: Lóndynie, Poznaniu, Berlinie, Dębem, Rucianem, Zakopanem;
B.Dopelniacz: Goldapi, Chełma, Oświęcimia, Radomia, Jaroslawia, Lublina;

7.
A. Jeżeli Mielno to mieleński,
B. Jeżeli Opoczno to opoczyński,
C. Jeżeli Nowy Targ to nowotarski,
D. Jeżeli Grabno to grabnowski;

8. Gżegżółka usnęła, płynąc brzuchem do góry, lecz nagle zbudził ją chóralny huk fal. Wyszła z wody, po czym wsiadła na huśtawkę, która wygięła się pod jej ciężarem tak, jakby wsiadła horda malców. Wkrótce, trzęsąc się, huśtawka zaczęła powoli wahać się w prawo i w lewo. Gżegżółka nagle zauważyła prążkowanego lisa ze zwichniętą łapą, który wyłonił się zza krzaków. Wysiadła. – Tak się chełpiłeś swoimi wyczynami – powiedziała – tymczasem twój horoskop wskazuje na rychłą chorobę. – Jadłem właśnie kurę na kempingu, kiedy przydybał mnie właściciel i postrzelił z dubeltówki – skrzywił się lis. – Dobrze ci tak – ucieszyła się gżegżółka;

9. Wszystkie przymiotniki piszemy łącznie;

10. A. W Bydgoskiem…; B. Beskidu Żywieckiego…; C. spoczął na laurach…; D. spali (nie: spali się);

11. (k – g) kulig, stóg, skok, wróg, krąg, pąk; (t – d) miód, brzydko, porządny, wrota, łódka, płot: (p – b) babka, robota, kępka, brzegowa liczba łapka; (f – w) trawka, kaftan, skuwka, powtarzać, uczniowski, potwór; (s – z) rozsypać, bezsilny, dziewięćset, Zdzisław, gniazdo, zzielenieć;

12. Brak zgodności podmiotów. Poprawnie: Gdy miałem dwadzieścia lat, urodził mi się syn;

13. Wśród liściastych drzew i krzewów znów inny rodzaj życia panuje. Rumieni się kalina, drżą srebrne liście osiki, biało poły-skuje brzoza, jeżyna dolem się słania, przykrywa grzyby. W lesz-czynie cieniuchnym głosikiem śpiewa pokrzewka i zielona żabka wtóruje jej niby grzechotka. Wśród gąszczu liści słychać w górze gruchanie gołębi, a ponad tym wszystkim od czasu do czasu zakracze kruk w przelocie;

14. A. Był w Piotrkowskiem; B. Marzena wczoraj pełła grządki w ogródku; C. Dzieci, nie mielcie tak językami!; D. Przyglądamy się dwóm (albo dwom, dwu) kozłom;

15. A. a); B. b); C. b); D. b);

16. C, E, F;

17. D;

18. D;

19. A. rękę; B. źrebiętami; C. mysz; D. kalesonów; E. tę; F. tamtą;

20. A. Bonn Tokio; B. Liverpoolu Bazylei; C. Karpat;

21. A. zblednąć, B. ściskać, C. schować, D. sczerniały;

22. B. A. recenzent, tendencyjny, abstynent, konsekwentny; C. fundament, temperament, korespondencja, instrument; D. dyrygent, akompaniament, kompetentna, postument;

23.
24.
Chory udał się do lekarza.- „Musi pan jeść wiele owoców – powiedział lekarz – ale bez obierania skórki, gdyż zawiera ona to, czego panu brakuje”. – „Jakie owoce lubi pan najbardziej?” – „Orzechy kokosowe” – odpowiedział pacjent;

25. Kociewiak i Krakowianin;

26. a) Zakopanem, b) Gołąba, c) Kieleckiem, d) Marysi Kulejówny, Marii Kulejowej, Pawła Kuleja;

27.
a) „Dzienniki” Zofii Nałkowskiej to bestseller roku.
b) Koleżanka Jolki chodzi w starej spódnicy i mocno zabrudzonej bluzce.

28. Nieświadomość grzechu nie czyni; Ani na wsi, ani w mieście nie trzeba wierzyć niewieście;

29. D. – napisane błędnie, a możliwości poprawy są dwie: albo „jak miniaturka, przedstawiająca Marylę”, albo „jak portret Maryli”;

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Zasady polskiej ortografii

Zasady ortografii

Pamiętaj o znakach interpunkcynych

PODYSKUTUJ: