Człowiek

THE MAN – Człowiek

PERSONAL DETAILS I spent my last holidays at my aunt’s place. Her name is Mary Brown and her maiden name is Nowak. She comes from Poland but she has been living in England for 15 years. She got married to a British police officer John Brown. She works as a nurse, but it’s only a temporary occupation because she wants to be a doctor. It should be possible in two years time when she

CHARACTER TRAITS – CECHY CHARAKTERU

Cechy charakteru virtues – zalety ambitious – ambitny honest – uczciwy reliable – godny zaufania loyal – lojalny faithful – wierny truthful – prawdomówny blunt – szczery candid – otwarty, bezpośredni strong-willed – obdarzony silną wolą self-assured – pewny siebie self-confident – ufny we własne siły competitive – skory do rywalizacji, zacięty obedient – posłuszny modest – skromny patient – cierpliwy wise – mądry sensible – rozsądny reasonable – rozsądny

ETHICAL PROBLEMS – PROBLEMY ETYCZNE

to raise controversy – budzić kontrowersje to have a strong sense of wrong – mieć silne poczucie krzywdy to cope with – poradzić sobie to be rejected by society – być odrzuconym przez społeczeństwo social injustice – niesprawiedliwość społeczna humiliation – poniżenie, upokorzenie dignity – godność psyche – psychika consideration for – troska, wzgląd na innych sympathy for sb – współczucie dla kogoś moral doubts – moralne wątpliwoś­ci moral order –

FEELINGS & EMOTIONS – UCZUCIA I EMOCJE

love – miłość affection – uczucie, afekt to fall in love – zakochać się fondness – czułość devotion – poświęcenie blind love – ślepa miłość to reciprocate love – odwzajemniać miłość to reciprocate one’s feelings – odwzajemniać czyjeś uczucia passionate love – namiętna miłość skin-deep love – powierzchowna miłość love at first sight – miłość od pierwszego wejrzenia to be head over heels in love – zakochać się po uszy

PERSONAL DETAILS – DANE PERSONALNE

surname (GB), last name (USA) – nazwisko family name – nazwisko rodowe maiden name – nazwisko panieńskie (first) name – imię address – adres place of birth – miejsce urodzenia date of birth – data urodzenia to come from… – pochodzić z… marital status – stan cywilny married – żonaty, zamężna single – stanu wolnego divorced – rozwiedziony, ­rozwiedziona separated – w separacji widow – wdowa widower – wdowiec engaged – zaręczony,

APPEARANCE – WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

pretty – ładny handsome – przystojny ugly – brzydki good looking – atrakcyjny plain – nieładny, przeciętny graceful – wdzięczny scruffy – niechlujny well-dressed – dobrze ubrany smart – elegancki to look young, old etc. – wyglądać młodo, staro itp. to resemble sb, to take after sb – być podobnym do kogoś height and build – wzrost i budowa short – niski tall – wysoki of medium height – średniego wzrostu

PERSONALITY AND CHARACTER – osobowość i charakter

virtues – zalety ambitious – ambitny honest – uczciwy reliable – godny zaufania loyal – lojalny faithful – wierny truthful – prawdomówny frank – szczery candid – otwarty, bezpośredni strong-willed – obdarzony silną wolą self-assured – pewny siebie self-confident – ufny we własne siły competitive – skory do rywalizacji, zacięty obedient – posłuszny modest – skromny patient – cierpliwy wise – mądry sensible – rozsądny reasonable – rozsądny level-headed, well-balanced

THE MAN: ways of walking and looking and sounds

During your matura exam you can be required to produce a more detailed desription of people depicted in a picture, to complete or thoroughly understand a text concerning the way people look or behave. This lesson aims at revision of verbs connected with people’s posture, movement, ways of looking and human sounds. Remember! When describing a picture, you should use the present continuous. For example: A plump boy is peeping