Pozytywizm TEST

 

1. Termin „pozytywny” znaczył kiedyś, w XIX wieku:

A. To samo co dziś: dobry, życzliwy, korzystny
B. Był terminem muzycznym, pochodził od pozytywki
C. Dobry, korzystny, ale też praktyczny, racjonalny
D. Określał ludzi, przyjmujących sztuczne pozy

2. Nazwa epoki: „pozytywizm” pochodzi od:

A. Znaczenia terminu – to była bardzo pozytywna epoka
B. Od cyklu Augusta Comte’a pt. Wykłady filozofii pozytywnej
C. Od optymistycznej postawy, jaką przyjęli ówcześni myśliciele
D. Od faktu, że udało się przeprowadzić szereg pozytywnych reform gospodarczych

3. Data 1864 rok w Polsce stała się granicą pomiędzy romantyzmem a pozytywizmem, bo:

A. Jest datą klęski powstania styczniowego, która zmieniła postawy Polaków i zniechęciła ich do romantyzmu
B. Jest datą uznaną przez historyków za nowy okres w dziejach Europy
C. Po klęsce powstania styczniowego kobiety przywdziały żałobę narodową
D. Jest to data klęski powstania listopadowego, i zarazem początku nowego spojrzenia na sprawę Polski

4. Wskaż ten szereg określeń, który skupia prawdziwe znaczenia terminu.

Realizm to:

A. Nurt w sztuce malarskiej i postawa człowieka hołdującego tylko temu co sprawdził.
B. Postawa człowieka kierującego się rozsądkiem i realną oceną sytuacji, nurt w prozie XIX wieku, nazwa epoki w XIX wieku w Europie.
C. Pogląd kwestionujący zjawiska irracjonalne w nauce, ale dopuszczający ich istnienie w sztuce.
D. Nurt w literaturze i sztukach plastycznych, który zanikł wraz z wiekiem XIX.

5. Porównaj poniższe fragmenty. Wskaż opis realistyczny i fantastyczny.

a)
Widziałem drzewa wyrastające i znikające jak opary, to zielone, to nowe, rosły. Puszczały konary i rozpadały się. Widziałem wyrastające olbrzymie budowle, piękne, lecz jakby za mgłą i znikające jak we śnie. Zdawało mi się, że cała powierzchnia ziemi topnieje i zlewa się w mych oczach. (George Wells)

b)
U stóp pagórka, za mostem, aleja wysadzana młodą osiczyną prowadzi wprost do pierwszych domków miasteczka. Domki, te ogrodzone żywopłotem, otaczają rozmaitego rodzaju zabudowania gospodarskie, tłocznie, wozownie, destylarnie, rozrzucone pod cienistymi drzewami, na których zawieszone bywają wśród gałęzi drabiny, żerdzie i kosy. (Gustaw Flaubert)

A. Obraz z realistyczny ………………………………………….
B. Obraz fantastyczny…………………………………………….

6. Który z poniższych tekstów jest napisany zgodnie z zasadami realizmu?

A.
Nie ma rzeczy doskonałych – westchnął lis i zaraz powrócił do swej myśli: – Życie jest jednostajne. Ja poluję na kury, ludzie polują na mnie. Wszystkie kury są do siebie podobne i wszyscy ludzie są do siebie podobni. To mnie trochę nudzi.

B.
Patrzcie, ach, patrzcie do góry,
Cóż tam pod sklepieniem świeci?
Oto złocistym pióry
Trzepioce się dwoje dzieci.
Jak listek z listkiem w powiewie,
Kręcą się pod cerkwi wierzchołkiem;
Jak gołąbek z gołąbkiem na drzewie,

C.
Na ulicy Miodowej, co dzień około południa można było spotkać jegomościa w pewnym wieku, który chodził z placu Krasińskich ku ulicy Senatorskiej. Latem, nosił on wykwintne, ciemno-granatowe palto, popielate spodnie od pierwszorzędnego krawca, buty, połyskujące jak zwierciadła – i – nieco wyszarzany cylinder.

Odp. ………………..

7. Postać fikcyjna, realistyczna, fantastyczna, historyczna. Zdefiniuj różnice w czterech zdaniach.

A. Postać fikcyjna ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. Postać realistyczna …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Postać fantastyczna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

D. Postać historyczna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Przy bohaterach, których uznasz za idealistów, postaw literkę „i”, przy realistach „r”.

a) Ikar ……..,
b) Siłaczka ……..,
c) Dedal……..,
d) rycerz Roland ……..

9. Przeczytaj poniższy fragment wiersza Adama Asnyka

Do Młodych:

Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach…
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!

I. Utwór nazwiesz:

A. krytyką,
B. polemiką,
C. apelem,
D. przestrogą

II. Jaki postulat z programu pozytywistycznego ujawnia się we fragmencie?

A. Niechęć do powstań i walki zbrojnej
B. Rozwój budownictwa
C. Scjentyzm
D. Nakaz pamiętania o przodkach

III. Przypomnij sobie fragment wiersza Mickiewicza Oda do młodości i porównaj z fragmentem Do Młodych

Bez serc, bez ducha to szkieletów ludy
Młodości, podaj mi skrzydła!

Które zdanie jest prawdziwe:

A. Obaj poeci zwracają się do ludzi młodych z poleceniem misji
B. Obaj poeci zwracają się do uosobionej Młodości
C. Obaj poeci przypisują Młodości atrybut: Asnyk pochodnię, Mickiewicz skrzydła
D. Adresaci są różni: Asnyk mówi do pokolenia młodych i każe im nieść pochodnię wiedzy, Mickiewicz zwraca się to ubóstwionej Młodości i prosi o skrzydła dla siebie.

10. Polski pozytywizm zaobfitował powieściami historycznymi. Która z poniższych przestrzeni nie należy do powieści historycznej napisanej w pozytywizmie:

A. Rzecz dzieje się w starożytnym Rzymie za czasów Nerona.
B. Tłem zdarzeń jest siedemnastowieczna Rzeczypospolita. Wojna ze Szwecją, czasy króla Jana Kazimierza
C. Czasy Napoleona Bonaparte. Polacy walczą w polskich legionach z nadzieją na wolność ojczyzny
D. Akcja rozgrywa się w starożytnym Egipcie. Młody faraon zmierzy się przebiegłością i mądrością kapłanów

11. Które z podanych niżej obyczajów opisywał Henryk Sienkiewicz w powieści pt. Krzyżacy:

A. Ślubowanie rycerza, pojedynki rycerskie, zajazd szlachecki, zaręczyny młodych
B. Pojedynki rycerskie, ślubowanie rycerza, wyzwolenie spod katowskiego miecza nałęczką panny,
C. Czarna polewka, ślubowanie rycerskie, zaręczyny, pokonanie tura,
D. Biesiadowanie w karczmie, uczta z polonezem, bitwa na miecze.

12. Napisz tekst ślubowania, które mógł złożyć młody rycerz za czasów panowania króla Władysława Jagiełły. Użyj tylko trzech zdań.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. W powieści historycznej:

A. Na tle zdarzeń historycznych rozgrywają się perypetie fikcyjnych bohaterów, pojawiają się też postacie historyczne.
B. Perypetie bohaterów muszą być prawdziwe i rozgrywać się co najmniej 200 lat wstecz.
C. Mogą być pokazane tylko postacie historyczne i zdarzenia historyczne.
D. Autor nie może opisywać historii cudzego kraju – musi odwołać się do dziejów ojczyzny.

14. Gdybyś pisał nowelę:

A. opisałbyś fantastyczne zdarzenia o niewyjaśnionym początku i końcu.
B. opisałbyś kilka równoległych historii różnych bohaterów.
C. opisałbyś jeden wątek dotyczący określonych postaci – od początku, do końca w zwięzłym utworze.
D. napisałbyś utwór rymowany, zajmujący 16 kartkowy zeszyt.

15. Dobierz tytuł do nowelki o tym, jak zgubiona i znaleziona rękawiczka połączyła zwaśnione rodziny i doprowadziła do ślubu zakochanych.

A. „Opowieść o tym jak dwoje zakochanych odnalazło się dzięki konfekcji”
B. „Historia miłości i zgody w pięciopalczatce zapisana”
C. „Rękawiczka”
D. „Opowieść zgubionej rękawiczki”
16. Przeczytaj tekst:

[…] W sposób pełny i szeroki wprowadził do powieści bogactwo realiów: geografię, opisy ulic, domów, wnętrz, ubrań i narzędzi, przedmiotów codziennego użytku, szeroki obraz obyczajów codziennego życia rozmaitych klas, środowisk , prowincji i stolicy. Wielki, rozległy obraz historyczny swoich czasów.

I. Tak skomentowano dzieło:

A. Romantycznego twórcy eposu
B. Pisarza realistycznego
C. Awangardowego eksperymentatora w dziedzinie prozy
D. Dramaturga z XX wieku

II. Autor notki o pisarzu zwraca uwagę na:

A. Wierność w oddaniu topografii, obyczajów, realizm szczegółu i rozmach, z jakim twórca tworzy panoramę swoich czasów.
B. Historyczne i społeczne zainteresowania twórcy.
C. Zacięcie geografa, jakie towarzyszy pisarzowi w tworzeniu dzieła.
D. Bogactwo realiów szczegółów w opisie przestrzeni i obyczajów epoki historycznej dla pisarza.

17. Gdybyś układał testy i miał za zadanie zaproponować pracę pisemną korespondującą z dorobkiem literackim pozytywizmu (II połowy XIX wieku) poleciłbyś napisać:

A. poemat heroiczny.
B. opowiadanie.
C. pieśń.
D. limeryk.

18. Przeczytaj tekst:

Kobieta z kwiatami […] ubrana była w czarną wełnianą suknię, bardzo skromną, która jednak wybornie uwydatniając jej kształtną i silną, w ramionach szeroką, a w pasie cienką kibić, zdradzała znajomość żurnalu mód i rękę biegłego krawca. […] Głowę owiniętą czarnym jak heban warkoczem i twarz śniadą, z purpurowymi usty i wielkimi szarymi oczami śmiało wystawiała na upalne gorąco słońca. Płócienny parasolik opierała o ramię, a jej ręce, dość duże i opalone zdradzały rzadkie używanie rękawiczek.

I. Masz do czynienia z:

A. Fragmentem pisma o tematyce mody i urody, lecz za dawnych czasów.
B. Relacją z pokazu mody w XIX wieku.
C. Realistycznym opisem postaci.
D. Relacją z dziewiętnastowiecznego kurortu dla dam z lepszego towarzystw.

II. Czy Twoim zdaniem opisana kobieta – postać z XIX wieku – jest:

A. Wieśniaczką o spracowanych rękach.
B. Modelką prezentującą kwiaty.
C. Podróżniczką wyruszającą w świat.
D Panną z dobrego towarzystwa, lubiącą naturę i słońce.

III. Wskaż sformułowanie, które jest obecnie archaizmem gramatycznym

Odp. ………………..

IV. Jest to opis:

A. Obojętny – narrator nie ujawnia swojego stosunku do opisywanej postaci.
B. Pozytywny – narrator pragnie ukazać osobę w bardzo korzystnym świetle, jako ładną i śmiałą.
C. Niechętny – narrator gani bohaterkę za nieużywanie rękawiczek.
D. Ironiczny – narrator wyśmiewa jej czarny strój w upał.

19. Myśląc o charakterze epok i postaciach, jakie poznałeś, odgadnij kim jest ta osoba i jakie imię do niej pasuje:

A. Pięknością porwaną przez trojańskiego królewicza – ………………………………………………………………………………………………….

B. Młodą mieszkanką przepięknie położonego nad Niemnem dworu – ……………………………………………………………………………..

C. Elegantką goszczącą na dworze soplicowskim – ………………………………………………………………………………………………………..

D. Tajemniczą damą w żałobie o nieznanym imieniu – …………………………………………………………………………………………………….

a) Justyna, b) Pasterka, c) Helena d) Telimena

20. Wskaż zbiór tematów pasujących do epoki pozytywizmu:

A. wiara, dusza, natura, śmierć.
B. miasto, dziecko, wiedza, praca.
C. folklor, cierpienie, przemijalność, czas.
D. natura, wiedza tajemna, podróże, fantastyka.

21. Formą dziennikarską spopularyzowaną w pozytywizmie był felieton. Co to właściwie jest?

A. Notatka prasowa o najciekawszym wydarzeniu z ostatnich dni.
B. Odpowiedzi redaktorów na listy czytelników.
C. Tak zwana kaczka dziennikarska – plotka dla sensacji, bez potwierdzenia.
D. Krótki artykuł, autorski, wyrażający punkt widzenia i opinię danej osoby – zawsze w tym samym miejscu gazety.

22. Napisz ogłoszenie do prasy, w którym oferujesz swoje usługi w roli roznosiciela ulotek. Każde słowo kosztuje – musisz zmieścić się w 10. W końcu jak szukasz pracy to nie masz wiele pieniędzy.

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

23. Przeczytaj fragment wiersza Adama Asnyka:

Między nami nic nie było
Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych
Nic nas z sobą nie łączyło –
Prócz wiosennych marzeń zdradnych

Prócz tych woni, barw i blasków
Unoszących się w przestrzeni
Prócz szumiących śpiewem lasków
I tej świeżej łąk zieleni
[…]
Prócz tych wspólnych jasnych zdrojów
Z których serce zachwyt piło
Prócz pierwiosnków i powojów
Między nami nic nie było!

I. Jest to utwór:

A. W którym poeta opowiada o przeszłości i tłumaczy się przed jakimś oskarżeniem.
B. Jest zaprzeczeniem wyznania miłosnego wobec osoby, która odwołuje się do wspomnień.
C. To wiersz o miłości – przekorna opowieść o uczuciu, wyrażona aluzjami.
D. Poetyckie oświadczyny wobec osoby, z która spędził jakiś czas wiosną.

II. W strofie II poeta odwołuje się do zmysłów. Wskaż w jaki sposób:

a) Wzrok – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Słuch – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) Węch – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. „Serce zachwyt piło” to:

A. Epitet,
B. Metafora,
C. Anafora,
D. Alegoria

IV. Tytuł Między nami nic nie było jest:

A. Przesłaniem poety, nieprzyznającego się do kontaktu z adresatką wiesza.
B. Refleksją o ulotności wiosny.
C. Przekornym zaprzeczeniem dosłownego znaczenia zwrotu.
D. Deklaracją poety oskarżonego o brak szacunku dla damy.

V. A jeśli jednak coś było… Spróbuj sformułować jakich symboli używa poeta do wspomnienia miłości i co one znaczą?

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

24. Które z wymienionych niżej wynalazków nie należą do osiągnięć wieku XIX?

a) fotografia
b) telefon
c) radio
d) pierwszy samolot

25. Połącz nazwiska odkrywców z odpowiednią dziedziną:

a) Stephenson ………………..
b) Koch ………………..
c) Ford ………………..
d) Einstein ………………..
e) Eiffel ………………..

A) fizyka B) kolej C) samochody D) medycyna E) architektura

26. Połącz przedmiot z jego wynalazcą.

a) telefon ………………………………………….
b) żarówka ………………………………………..
c) silnik parowy ………………………………….
d) lampa naftowa ……………………………….

A) Edison B) Bell C) Watt D) Łukasiewicz

27. Kto ustalił okresowy układ pierwiastków?

a) Darwin
b) Mendelejew
c) Comte
d) Koch

28. Który z poniżej wymienionych gmachów jest dziełem XIX wieku?

a) Kaplica Sykstyńska
b) Wieża Eiffla
c) Wersal
d) Pałac w Wilanowie

29. Z podanych niżej terminów wstaw odpowiednie słowa w wykropkowane miejsca (nie zapomnij zmienić przypadku):

Epoka poezji to zdecydowanie (a)……………………………..………………………….., wiek pary i żelaza to (b)………………………………………………………………………, a XX stulecie to wiek elektryczności, (c)…………………………………..……………….. i komputerów. Bicyklem albo welocypedem nazywano niegdyś (d)……………..………………………………………….……………, a bracia Montgolfier wzlecieli (e)………… …………………..…………………….. jeszcze w wieku XVIII. Pierwszy pokaz (f)………………………………………………………….. miał miejsce w roku 1895, a jego autorem byli bracia Lumière. Słynna lokomotywa Stephensona miała na imię (g)…………………………………………………………………..……..……… Pogląd o potrzebie użyteczności każdego ludzkiego działania nazywamy (h)…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..

massmedia, Rakieta, romantyzm, rower, balon, wiek XIX, film, utylitaryzm

30. W poniższych grupach zgromadzone są znane postacie z kart literatury. Wskaż tę grupę, w której znalazły się postacie nie tylko realistyczne

A . Maćko z Bogdańca, Kmicic, Dawid Copperfield, Scrooge
B. Skawiński, Danusia Jurandówna, Zygfryd de Lowe, Skierka
C. Kmicic, Ursus, Sanderus, Eunice
D. Oleńka Billewiczówna, Ligia, Chilon, Księżna Anna Danuta

 

Pozytywizm TEST – odpowiedzi

1. C.,
2. B.,
3. A.,
4. B.,
5. A. – b), B.– a),
6. C.,
7.
Postać fikcyjna to osoba wymyślona przez autora powieści, może być realistyczna lub fantastyczna.
Postać realistyczna, to osoba prawdopodobna (Kmicic).
Postać fantastyczna to taka, która nie istnieje naprawdę, nie można spotkać jej w rzeczywistości (Widmo).
Postać historyczna to osoba, która żyła naprawdę, znamy ją z historii (król Jagiełło).
8. a) – i, b) – i, c) – r, d) – i
9. I. – C, II – C., III. – D,
10. C.,
11. B.,
12. Przykład:
Ślubuję, że dopóki nie zdobędę trzech krzyżackich kapturów, które złożę u stóp umiłowanej mej panny Agnieszki, nie będę jadł słodyczy, mył się ani ścinał włosów. Kaptury zdobywszy w pojedynkach dopiero zasłużę na uśmiech mojej wybranki. Tak mi dopomóż Bóg i patroni moi: Andrzej i Onufry.
13. A.,
14. C.,
15. C.,
16. I. B., II. A.
17. B.,
18. I. C. , II. D., III. z purpurowymi usty, IV. A.
19. A. b), B. a), C. d), D. b),
20. B.,
21. D.,
22. Przykład: Solidnie, szybko, skutecznie! Wszędobylski roznosiciel ulotek, dyspozycyjny, doświadczony. Tanio. Kontakt: 2525252.
23. I. C., II. B. a) barw, blasków, b) szumiących śpiewem, c) woni III. B., IV. C. V. Deklaracja:
Między nami nic nie było nie jest prawdziwa, jest poetyckim pomysłem, grą z odbiorcą. „Nic” – znaczy tu bardzo wiele. Symbolizują je: wspólne marzenia, odczuwanie zapachów i blasków natury, odczuwanie jej piękna. Pierwiosnki, zdroje powoje to jakby swoisty szyfr zakochanych. Rzeczywiście – być może nie miały miejsca typowe schematy zachowywania się zakochanych: wyznania czy zwierzenia – ale połączyło tych dwoje ludzi coś więcej niż słowa – wspólne przeżycia, zachwyt światem. To „nic” jest zatem przewrotne, może nawet ironiczne, Blaski, powoje i pierwiosnki
i zieleń lasu, są tu bowiem symbolami miłości.
24. D.,
25. a) B., b) D., c) C., d) A., e. E.,
26. a) B., b) A., c) C., d) D.,
27. B.,
28. B.,
29. c) massmedia, g) Rakieta, a) romantyzm, d)rower, e) balon, b) wiek XIX, f) film, h) utylitaryzm,
30. B.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

POZYTYWIZM – TABELA

 

Twórcy literatury polskiego pozytywizmu

Pozytywizm na maturze

 

Program pozytywistów warszawskich

Tematy pozytywistycznej literatury

Program społeczny polskiego pozytywizmu

TEST z wiedzy o pozytywizmie z komentarzem cz. 1

TEST z wiedzy o pozytywizmie z komentarzem cz. 2

Pozytywizm – TEST 3

Pozytywizm – TEST 2