List motywacyjny

List motywacyjny jest pismem urzędowym dołączonym do podania i życiorysu, które powinno objaśniać, jakimi motywami kieruje się kandydat starający się o dane stanowisko oraz dlaczego uważa, że się na nie nadaje. Jest to po prostu specyficzna forma rozprawki.

Schemat:

 • teza (chcę pracować w państwa firmie),
 • oryginalny wstęp,
 • dobre argumenty,
 • błyskotliwe zakończenie.

Cechy listu motywacyjnego

 • niesamodzielność (złożony bez CV, czyli życiorysu jest nieważny),
 • zwięzłość, skrótowość,
 • nierówne pozycje nadawcy i odbiorcy (dominująca rola odbiorcy),
 • nadawca występuje w roli „petenta” (podobnie jak w listach oficjalnych),
 • przewaga próśb, obietnic itp.
 • dominuje funkcja nakłaniająca,
 • schematyczna kompozycja i treść,
 • o spójności tekstu w dużej mierze decydują skonwencjonalizowane formuły wprowadzające poszczególne elementy treściowe

Po co?
Życiorys zawodowy (curriculum vitae, czyli CV) oraz list motywacyjny to dokumenty wymagane przez firmy poszukujące nowych pracowników. List motywacyjny i CV stanowią prawie nierozdzielną całość, zwaną dokumentami aplikacyjnymi.

Zasady

 • Objętość listu motywacyjnego nie może przekraczać jednej strony maszynopisu.
 • Układ graficzny takiego listu nie zmienił się od lat i obowiązuje nadal. W lewym górnym rogu pisze się dane nadawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon itd.). W prawym górnym rogu – nazwę miejscowości i datę, nieco niżej – dane odbiorcy – pamiętaj, że muszą one znajdować się trochę niżej niż dane nadawcy.
 • List rozpoczyna się standardową formułą grzecznościową (Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze).
 • Następna część listu motywacyjnego to akapity składające się na jego właściwą treść (powinny być ich 3).
 • Kończy się standardową formułą grzecznościową (Z poważaniem, Z wyrazami szacunku). Całość wieńczy własnoręczny podpis.
 • Standardem jest, że tego typu listy winne być pisane na komputerze.
 • Uwaga – obowiązuje trójdzielna kompozycji listu motywacyjnego – składa się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. W rozwinięciu powinny znaleźć się następujące elementy: wyjaśnienie przyczyny napisania listu, prezentacja kwalifikacji oraz cech osobowości. W części końcowej jest miejsce tylko na wyrażenie nadziei na odpowiedź adresata – oczywiście wyrażone standardowo.
 • Takie pismo zawsze piszemy w 1. os. lp. oraz właściwa jest jedynie leksyka oficjalna – z tym wiąże się używanie standardowych formuł incipitowych i formalnych.

 

Używaj formuł:

– Oczekuję na wiadomość od Państwa.
– Będę wdzięczna za możliwość osobistego spotkania się z Panem.
– Proszę o rozpatrzenie mojej kandydatury.
– Zapewniam, że mam duże doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
– Wierzę, że będę mógł przyczynić się do rozwoju Firmy.

Kompozycja listu motywacyjnego

 • List motywacyjny i CV stanowią prawie nierozdzielną całość zwaną dokumentami aplikacyjnymi.
 • Obowiązuje trójdzielna kompozycji – składa się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia.

 

Treść listu motywacyjnego

List motywacyjny powinien dać jasną odpowiedź na dwa podstawowe pytania:

 • Jakie motywy skłaniają piszącego do starania się o dane stanowisko? (Argumenty to np. prestiż firmy, możliwość przyczynienia się do jej rozwoju, chęć wykorzystania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów).
 • Dlaczego uważa on, że nadaje się do podjęcia tej pracy? (Argumenty to np. ukończenie preferowanego przez pracodawcę kierunku studiów, doświadczenie na podobnym stanowisku, zapał do pracy).

Składa się z następujących elementów:

 • miejscowości i daty (prawy górny róg),
 • informacji o nadawcy (lewy górny róg),
 • informacji o odbiorcy prawy górny róg, pod datą, poniżej danych nadawcy),
 • adnotacji, czego dotyczy (lewa strona, poniżej danych odbiorcy).

List rozpoczyna się formułą grzecznościową

– Szanowna Pani Dyrektor,
– Szanowny Panie Dyrektorze.

Właściwa treść

Następna część listu motywacyjnego to akapity składające się na jego właściwą treść.

 • I akapit – wyjaśnienie przyczyny napisania listu,
 • II akapit – prezentacja kwalifikacji, wyliczenie swoich zalet oraz cech osobowości,
 • III akapit – opis doświadczenia zawodowego;
 • IV akapit – zakończenie zawierające zapewnienie, że jest się dobrym kandydatem i zasugerowanie zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną.

Zakończenie

W części końcowej jest miejsce tylko na wyrażenie nadziei na odpowiedź adresata – oczywiście wyrażone standardowo.

– Oczekuję na wiadomość od Państwa.
– Będę wdzięczna za możliwość osobistego spotkania się z Panem.
– Proszę o rozpatrzenie mojej kandydatury.
– Zapewniam, że mam duże doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Kończy się standardową formułą grzecznościową:

– Z poważaniem
– Z wyrazami szacunku

oraz własnoręcznym podpisem (prawy dolny róg).

Uwaga!
Takie pismo zawsze piszemy w 1. osobie liczby pojedynczej, a jego objętość nie może przekraczać jednej strony maszynopisu.

 

Treść listu motywacyjnego

List motywacyjny powinien dać jasną odpowiedź na dwa podstawowe pytania:

 • Jakie motywy skłaniają piszącego do starania się o dane stanowisko? (Argumenty to np. prestiż firmy, możliwość przyczynienia się do jej rozwoju, chęć wykorzystania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów).
 • Dlaczego uważa on, że nadaje się do podjęcia tej pracy? (Argumenty to np. ukończenie preferowanego przez pracodawcę kierunku studiów, doświadczenie na podobnym stanowisku, zapał do pracy).

List motywacyjny jest gatunkiem praktyczno-użytkowym, w którym ubiegający się o przyjęcie do pracy ma za zadanie przekonująco uzasadnić, dlaczego chce podjąć pracę na danym stanowisku i dlaczego warto wybrać właśnie jego. Pozwala jednak na znacznie mniejszą swobodę niż rozprawka. Ambitne rozprawki mogą zawierać argumenty, w liś­cie motywacyjnym zaś kontrargumentacja jest zabroniona. Nie wolno napisać: „Jestem specjalistą w dziedzinie prawa międzynarodowego i myślę, że moja wiedza byłaby przydatna w Państwa firmie, lecz moje wymagania finansowe mogą wydać się zbyt wygórowane”.

 

Przykład:

Informacje o nadawcy Miejscowość, data

Informacje o odbiorcy

Adnotacja, czego dotyczy list

Treść właściwa:

I akapit – opis kwalifikacji..…………………………………….
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

II akapit – opis doświadczenia zawodowego…..………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

III akapit – wyliczenie zalet………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

IV akapit – zakończenie………………………………………….
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Własnoręczny podpis

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

List

Jak napisać list?

Ogłoszenie

Dedykacja

„Zastępniki” – czyli: czym zastąpić wyraz?