Zdanie złożone współrzędnie

W zdaniu złożonym współrzędnie żadne ze zdań składowych nie określa drugiego, a zdania te wzajemnie się uzupełniają. W zależności od tego, w jakim stosunku wobec siebie pozostają treści zdań współrzędnych, rozróżniamy cztery typy zdań złożonych współrzędnie.


Typy zdań złożonych współrzędnie

1. łączne

Wypowiedzenie złożone współrzędnie łączne rozpoznajemy:

 • po tym samym wykonawcy czynności
  – Majka odrobi lekcje i pójdzie do koleżanki.
  – Michał jest zdolny i uczy się dobrze.
 • lub po tym, że zapisane w takich zdaniach czynności odbywają się niezależnie od siebie w tym samym czasie lub miejscu, np.
  – Spacerowałem po mieście a Majka oglądała wystawy sklepów.
  – Z jednej strony boiska dziewczyny rozmawiały, a z drugiej strony chłopcy grali w piłkę.
 • Treść pierwszego zdania łączy się z treścią zdania drugiego, najczęściej za pomocą spójników: i, oraz, a, ani, ni, jak również, tudzież, zarazem, także, np.
  . 1 2
  Czytam książkę i słucham muzyki.
  . 1 i 2
  Wykres: ___________ ….. ___________
  . 1. zdanie składowe 2. zdanie składowe

Zdania leżą na tym samym poziomie, co pokazuje, że nie są od siebie zależne.

 

2. rozłączne

 • Wypowiedzenie złożone współrzędnie rozłączne rozpoznajemy po tym, że w zdaniach takich mówi się o czynnościach, które się wzajemnie wykluczają (nie mogą istnieć jednocześnie).
 • To znaczy, że wykonawca czynności może i wykonuje tylko jedną z nich.
  – Arek po przyjściu ze szkoły idzie na spacer z psem lub czyta gazety.
  – Wieczorem będę oglądał film albo pójdę do kolegi.
  – Idziesz z nami do kina czy zostajesz w domu?
  – Idziesz, czy zostajesz?
  Treść pierwszego zdania wyklucza treść zdania drugiego; najczęściej zdania składowe
  połączone są spójnikami: albo, lub, czy, bądź, np.
  . 1 2
  . Czytam książkę albo słucham muzyki.
  . 1 albo 2
  Wykres: ___________ < ….. > ___________
  . 1. zdanie składowe 2. zdanie składowe

 

3. przeciwstawne

 • Wypowiedzenie złożone współrzędnie przeciwstawne rozpoznajemy po tym, że treści zdań przeciwstawiają się sobie. Oznacza to, że mogą być w nich przeciwstawione różne osoby, cechy czy czynności.
  – Wyszedłem wcześnie z domu, ale spóźniłem się do szkoły.
  – Ty się śmiejesz, a jej jest przykro.
  – Pokój Maćka jest mały lecz niezwykle przytulny.
  – W Krakowie świeci słońce, natomiast w Warszawie pada deszcz.
  – Dziewczęta były zmęczone, ale nie chciały zakończyć meczu.
  – Ranek był bardzo chłodny, zaś wieczór okazał się bardzo ciepły.
 • Treść pierwszego zdania przeciwstawia się treści zdania drugiego.
 • Najczęściej zdania składowe są połączone spójnikami: ale, lecz, a, jednak, zaś, natomiast

  . 1 2
  Nauczyłam się, ale dostałam dwóję.
  . 1 ale 2
  Wykres: ___________> ….. <___________
  1. zdanie składowe 2. zdanie składoweStrzałki rysowane „do siebie” uwydatniają przeciwstawność znaczeniową zdań składowych.

 

4. wynikowe

 • Wypowiedzenie złożone współrzędnie wynikowe rozpoznajemy po tym, że treść zdania drugiego wynika z treści zdania pierwszego.
  – Lubię fantastykę, więc pójdę do kina na „Władcę Pierścieni”.
  – Byłem chory, dlatego nie mogłem przyjść do szkoły.
  – Kościół był w remoncie, toteż nie mogliśmy go zwiedzić.
  – Mamy wszystko przygotowane, zatem możemy zaczynać zawody.
  – Chmurzy się, możemy zatem spodziewać się burzy.

  W tego typu zdaniach zdania składowe najczęściej są połączone spójnikami: więc, zatem, toteż, dlatego, np.
  . 1 2
  Nauczyłam się, więc dostałam piątkę.
  .
  1 więc 2
  Wykres: ___________ > ….. > ___________
  . 1. zdanie składowe 2. zdanie składowe

Uwaga!

 • Zdania złożone współrzędnie nie muszą być połączone spójnikiem. Mówimy wówczas o łączności bezpośredniej.
 • Przecinka nie stawiamy przed spójnikami: i, oraz, albo, lub, ni, ani, bądź, tudzież,
  !!! z wyjątkiem sytuacji, w których dany spójnik się powtarza, np.
  Albo wybiorę się na spacer, albo pójdę do kina.
 • Pamiętaj, że wykresy zdań składowych w zdaniu złożonym współrzędnie należy rysować na tym samym poziomie!

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Zdanie złożone

Zdanie złożone podrzędnie

 

 

Zdania wielokrotnie złożone