• Aby wyjaśnić znaczenie tego terminu, warto przypomnieć, iż pochodzi on od słowa „classicus” – tzn. wzorowy, pierwszorzędny, doskonały. Za taki właśnie doskonały wzór uznano sztukę antyku i na długie wieki określiła ona kryteria piękna i poprawności w kręgu kultury europejskiej.
  • Stąd terminem „klasycyzm” określamy nie tylko twórczość starożytnych artystów, lecz także późniejsze prądy artystyczne, odwołujące się do źródeł antycznych. Przykładem takiej epoki przywołującej klasyczne piękno i kanony ustalone w starożytności może być sztuka renesansu lub oświecenia. Tworzą one w swoim dorobku dzieła klasyczne – czyli nawiązujące do form, motywów tematycznych i wymogów ustalonych w antyku.
  • Terminem pochodnym od klasycyzmu jest także „klasyka” – inaczej zbiór dzieł uznanych i cenionych w tradycji danego kręgu kulturowego: np. klasyka polska to dzieła Adama Mickiewicza, do klasyki rosyjskiej można zaliczyć twórczość Lwa Tołstoja, do klasyki europejskiej dzieła Balzaca czy Cervantesa.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Podaj definicję terminów antyk i starożytność

Omów periodyzację antyku

ANTYK – Test 1

Antyk – TEST 2

TEST z wiedzy o Biblii i antyku z komentarzem