TEST z antyku

1. Która z podanych definicji eposu jest prawdziwa?

a) Epos to utwór, którego bohaterami są wyłącznie postaci fantastyczne.
b) Epos to utwór, którego fabuła rozgrywa się wyłącznie w planie realistycznym.
c) Epos to utwór epicki, wierszowany, przedstawiający wielkie czyny bohaterskie na tle przełomowych wydarzeń historycznych.
d) Epos to rozbudowany utwór liryczny, zawierający sceny batalistyczne.

2. Iliada Homera opowiada o:

a) dziesięcioletnim przebiegu wojny trojańskiej
b) epizodzie, jaki miał miejsce w dziesiątym roku wojny trojańskiej, którego bohaterem był Achilles
c) wędrówce Eneasza po upadku Troi
d) pojedynku pomiędzy Achillesem i Hektorem

3. Historia rodu Labdakosa dotyczy miasta:

a) Ateny
b) Teby
c) Korynt
d) Chios

4. Które pary mitologicznych bohaterów połączono niewłaściwie?

a) Eros – Psyche
b) Pigmalion – Hermiona
c) Herkules – Dejanira
d) Tezeusz – Klitajmestra

5. Retardacja to zabieg stosowany w eposie, polega na:

a) wprowadzeniu stylu wysokiego do utworu
b) wprowadzeniu rozbudowanego opisu w celu zwolnienia, zatrzymania akcji i wzbudzenia u czytelnika większego napięcia
c) dynamizacji języka uzyskanej dzięki zastosowaniu czasowników ruchu
d) wprowadzeniu do utworu postaci boskich

6. Do podanych poniżej postaci dopisz ich najbardziej charakterystyczny atrybut: (np. Artemida – łuk i strzały)

Posejdon – …………………….
Urania – ………………………..
Klio – ……………………………
Melpomena – ……………….
Atena – ………………………….
Kaliope – ……………………….

7. Archetypy są to:

a) pierwowzory ludzkich zachowań
b) dzieci Latony
c) niezmienne wyobrażenia tkwiące w zbiorowej świadomości
d) epigramaty greckie

8. Heksametr jest to:

a) przewodnik chóru w tragedii
b) ideał wychowania u starożytnych Greków
c) rytm wiersza charakterystyczny dla eposów Homera
d) słynny mitologiczny potwór

9. Mimesis to kategoria, według której:

a) sztuka powinna spełniaæ funkcje wychowawcze
b) sztuka powinna naśladowaæ naturę
c) sztuka nie powinna przestrzegaæ reguł zawartych w “Poetyce” Arystotelesa
d) sztuka powinna przedstawiæ jedynie postaci wysokiego stanu

10. Spośród podanych poniżej nazwisk wskaż nazwisko komediopisarza greckiego

a) Sofokles
b) Tyrtajos
c) Pitagoras
d) Epikur
e) Tukidydes
f) Arystofanes

11. Który z greckich filozofów jest autorem słynnej maksymy „Wiem, że nic nie wiem”?

a) Sokrates
b) Zenon z Kition
c) Epikur
d) Platon

12. Do charakterystycznych cech tragedii antycznej należy zaliczyć:

a) podniosły styl
b) występowanie narratora
c) przedstawianie w dramacie scen brutalnych, krwawych
d) występowanie epejsodionów i stasimonów
e) obecnośæ koryfeusza – przewodnika chóru

13. Dytyramb jest to:

a) oczyszczająca funkcja tragedii
b) pieśń pochwalna ku czci Apollina i muz
c) zabieg polegający na wyolbrzymieniu postaci lub zjawiska
d) pierwotnie: podniosły hymn ku czci boga winnej latorośli Dionizosa, uroczysta pieśń pochwalna

14. Istotę greckiej tragedii najlepiej charakteryzuje:

a) klęska bohatera, który postępował szlachetnie
b) starcie dwóch równorzędnych racji, spośród których nie sposób dokonaæ wyboru
c) uwikłanie bohatera w “winę niezawinioną” kończące się zwykle jego śmiercią
d) walka dobra ze złem

15. Katharsis to pojęcie oznaczające:

a) oczyszczającą funkcję tragedii
b) wywołanie w widzu uczucia litości i trwogi oraz uwolnienie z tych uczuæ
c) sakralną funkcję tragedii
d) transformację bohatera

16. Horacy był autorem następującej maksymy:

a) Non omnis moriar
b) Miarą wszechrzeczy jest człowiek
c) Carpe diem
d) Nil desperandum

17. Spośród podanych poniżej nazwisk filozofów starożytności wskaż stoików:

a) Platon
b) Zenon z Kition
c) Seneka
d) Arystoteles
e) Demokryt
f) Marek Aureliusz

18. Filozofia stoicka nakazywała:

a) zachowaæ dystans i spokój wobec najbardziej przewrotnych zrządzeń losu
b) korzystaæ z wartości życia doczesnego, takich jak bogactwo, zaszczyty, słowa, kariera
c) kierowaæ się w życiu cnotą, rozumem
d) wyzbyæ się namiętności

19. Epikur rozumiał szczęście jako:

a) nieograniczone korzystanie z uciech i przyjemności życia
b) brak cierpień i poprzestawanie na małym
c) doznawanie przyjemności rozumianych jako spokój płynący z naturalnej radości życia, której nie mącą kłopoty i troski
d) możliwośæ popadnięcia w stan apatii

20. Tyrteizm to pojęcie oznaczające:

a) postawę cierpienia jednostki za ogół
b) zdolnośæ do wielkich czynów, przekraczających możliwości przeciętnego człowieka
c) jeden z nurtów filozofii starożytnej
d) poezję obywatelską, inspirującą do walki

21. Parnas był siedzibą:

a) cyklopa Polifema
b) Zeusa i Hery
c) dziewięciu Muz
d) Ifigenii

22. Safona była twórczynią:

a) poezji miłosnej
b) tragedii przedstawiających losy kobiet
c) klasycznego eposu miłosnego
d) listów miłosnych

23. Mit wyjaśniający cykliczność pór roku to:

a) mit o Korze i Demeter
b) mit o kolistym czasie natury
c) mit, którego bohaterem jest Artemida – bogini łowów
d) mit, którego bohaterami są zantropomorfizowane żywioły przyrody

24. Realistyczne postaci w eposie ulegają:

a) antropomorfizacji
b) hiperbolizacji
c) idealizacji
d) karykaturze

25. Wyjaśnij znaczenie podanych niżej związków frazeologicznych:

puszka Pandory – ……………………….
róg obfitości – ………………………………
jabłko niezgody – ……………………….
stajnia Augiasza – ……………………….
męki Tantala – …………………………..
Ikarowy lot – …………………………….

26. Przeczytaj podane niżej informacje o postaciach z mitologii i wpisz ich imiona w wykropkowane miejsca:

a) Jej ulubionym (i poświęconym jej) zwierzęciem była łania – …………………………………………………………………………..
b) Ich przewodnikiem był Apollo – …………………………………………………………………………………………………………………..
c) Zakochał się w wyrzeźbionym przez siebie posągu Galatei – ………………………………………………………………………..
d) Porwana przez Zeusa, który ukazał się jej pod postacią byka – ……………………………………………………………………..
e) Udusiły go dwa węże – ………………………………………………………………………………………………………………………………
f) Po tym, jak utraciła dzieci Zeus zamienił ją w skałę – ……………………………………………………………………………………..
g) Zabiła swoich synów-bliźniaków poczętych z Jazonem i na wozie zaprzężonym w smoki uleciała do Aten – …………………………………………………………..
h) Zazdrosna o męża, ofiarowała mu szatę umoczoną w krwi centaura Nessona – …………………………………………….

27. Zastanów się, o jakiej postaci mitologicznej mówią poeci w przytoczonych poniżej cytatach. Wpisz jej imię w wykropkowane miejsce:

a)
To ja, ………………………………………………………………………………………………………….
A to jest moje miasto pod popiołem
A to jest moja laska i wstążki prorocze
Wisława Szymborska

b)
mocno przywiązany do drzewa dokładnie odarty ze skóry
………………………………………………………………………………..
krzyczy
Zbigniew Herbert

c)
Powiedźcie mu, niech próżno nie frasuje głowy,
Bo się w dziwny labirynt i błąd wda takowy,
Skąd żadna ………………………………………………………………,
żadne kłębki tylne
Wywieśæ go móc nie będą, a tam ścieżki mylne
Jan Kochanowski

d)
Znów purpurową mnie piłką
Trafił ……………………………………………………… złotowłosy
I do igraszek z dziewczęciem
W barwnych sandałach zaprasza
Anakreont

e)
Więc go mroczne …………………………………………….. spętały pośród wirów Kocytu,
szyję ścisnąwszy obrożą
Erucjusz, I w. p.n.e.

f)
Taki był …………………………………………………………., mieniąc się to w smoka.
To w deszcz, to w ogień, to w barwę obłoka
Jan Kochanowski

 

Odpowiedzi

1. C;
2. B, D;
3. B;
4. B, D;
5. B;
6. trójząb, cyrkiel i kula, zwój papirusu, maska tragiczna, tarcza, tabliczka i rylec;
7. A, C;
8. C;
9. B;
10. F;
11. A;
12. A, D, E;
13. D;
14. B, C;
15. A, B;
16. A, C, D;
17. B, C, F;
18. A, C, D;
19. B, C;
20. D;
21. C;
22. A,C;
23. A, B;
24. B,C;
25. symbol nieszczęśæ, symbol dobrobytu, przyczyna kłótni, wielki bałagan, wielkie cierpienie, symbol szaleństwa;
26.
a) Artemida,
b) Muzy,
c) Pigmalion,
d) Europa,
e) Laookon,
f) Niobe,
g) Medea,
h) Dejanira;
27.
a) Kasandra,
b) Marsjasz,
c) Ariadna,
d) Eros,
e) Erynie,
f) Proteusz.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Antyk i Biblia – TEST 3

ANTYK – Test 1

Mitologia – TEST 1

TEST z wiedzy o Biblii i antyku z komentarzem

Antyk – życiorys kultury

Maturalna wiedza o antyku

ANTYK – TABELA

Mitologia