• Luteranizm – bezpośredni skutek reformacji, nurt rozpropagowany w Niemczech przez Marcina Lutra. Jego wyznawcy głoszą, że można interpretować Biblię indywidualnie, gdyż Kościół nie jest jedynym autorytetem odczytującym Słowo Boże prawidłowo. Aby umożliwić szerszej rzeszy ludzi samodzielne studiowanie Biblii, powinno się ją tłumaczyć na języki narodowe.
  • Kalwinizm – nurt pochodzący od Jana Kalwina, który objął Francję, Szwajcarię, Niderlandy. Kalwiniści głosili teorię „predestynacji”, tzn. wierzyli w przeznaczenie, w to, że każdy człowiek ma swój los zapisany w gwiazdach. Przeznaczone mu jest niebo albo piekło, a życie człowieka jest realizacją ustalonego już scenariusza. Nauka tego ruchu propaguje ideał pracy i gromadzenie dóbr. Posiadanie staje się zasługą, a bezczynność grzechem. Kalwini francuscy zwani hugenotami za swą wiarę zapłacili bardzo wysoką cenę. W noc św. Bartłomieja (1572) wymordowano ich w Paryżu kilka tysięcy.
  • Anglikanizm – nurt religijny powstały w Anglii. Tłem tego ruchu były sprawy natury politycznej i prywatnej. Prywatny wymiar decyzji króla Henryka VIII polegał na tym, że pragnął on poślubić Annę Boleyn, zaś Kościół katolicki odmawiał mu rozwodu. Henryk VIII postanowił sam mianować się zwierzchnikiem Kościoła anglikańskiego. Unieważnił swoje małżeństwo i poślubił ukochaną, którą zresztą później skazał na ścięcie głowy. Motyw ten stał się inspiracją literatury i sztuki późniejszych epok (nawet filmów współczesnych), choć badacze dopatrują się w tym wydarzeniu historycznym także wielu innych przyczyn.
  • Arianizm – doktryna braci polskich – nurt, który rozwinął się w Polsce; stanowił jedną z gałęzi kalwinizmu. Był nurtem bardzo radykalnym: prócz założeń religijnych propagował także hasła pacyfistyczne oraz społeczne – np. bracia polscy potępiali poddaństwo chłopów, głosili potrzebę wyrzeczenia się majątków. Prowadzili własną szkołę – akademię w Rakowie, znaną z wysokiego poziomu. Arianie zostali wygnani z kraju w połowie XVII wieku.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Reformacja w Polsce

19. Humanizm i reformacja – omów podstawowe prądy w literaturze i kulturze renesansu

TEST 8 RENESANS Wielkie odkrycia geograficzne. Kultura odrodzenia. Reformacja i kontrreformacja. Polska i Litwa pod rządami ostatnich Jagiellonów. Demokracja szlachecka w Rzeczypospolitej.