Dziady są utworem skomplikowanym, uporządkowanie i omówienie wymowy tego dramatu nie jest łatwe. Wydaje się, że najważniejsze są następujące warstwy znaczeń:

 • Wymiar polityczny utworu. W tej warstwie Dziady są wielkim romantycznym wyrazem uczuć patriotycznych, cierpienia z powodu niewoli kraju, obrazem prześladowań i walki z zaborcą. Zawierają wzór patrioty-mesjasza, Prometeusza, którego potrzebuje Polska, podejmującego walkę nawet wbrew rozsądkowi. W tym wymiarze zawiera się także hasło mesjanizmu narodowego, które przedstawia Polskę jako Chrystusa Narodów. Wątek patriotyczny jest podkreślony poprzez kontrast w układzie: carski despotyzm (Rosjanie i polscy kolaboranci) – prześladowani patrioci (młodzież, spiskowcy, zesłańcy). Źródłem tej tematyki jest część III.
 • Wymiar moralny – to wielki konflikt dobra i zła zawarty w dramacie. Dyskurs etyczny rozpoczyna się już w części II, która prezentuje kodeks etyczny ludu. Dalsze części kontynuują walkę dobra ze złem. Po stronie dobra stoją: Polska, patrioci, anioły. Zło reprezentują: car, arystokracja, diabły. Te ostatnie walczą o duszę Konrada. Układ taki bardzo przypomina średniowieczny moralitet, w którym uosobione Cnota i Grzech wojowały o duszę człowieka. Wynik walki? Zwycięża dobro – w sensie idei, mesjanizm jako przymiot dobra, jako poświęcenie, a nie w sensie historycznym.
 • Wymiar metafizyczny – to cała bogata sfera postaci, zdarzeń i problemów „pozarozumowych”, nadprzyrodzonych.
  • To mistycyzm księdza Piotra.
  • To diabły i anioły wciąż towarzyszące duszom postaci.
  • To przestroga sądu po śmierci zawarta w II części Dziadów.
  • To także niejasna, wciąż podejrzana kondycja Gustawa-Konrada: żywy czy nie, mamy do czynienia z człowiekiem czy upiorem?

Uwaga!
Wymiar metafizyczny Dziadów eksponuje romantyczną teorię poznania, głoszącą irracjonalizm i mistycyzm jako jedyne środki poszukiwania prawdy. Jeśli przypomnimy, że metafizyka rozpatruje stosunek zjawisk psychicznych do fizycznych, materii do ducha, to metafizyczna warstwa dzieła Mickiewicza jest ważnym głosem w klasyczno-romantycznej dyskusji.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Adam Mickiewicz Dziady – pytania i odpowiedzi

Dziady Adama Mickiewicza – przegląd części

Udowodnij, że Dziady Adama Mickiewicza są dramatem romantycznym

Na przykładzie Konrada z Dziadów przedstaw biografię bohatera romantycznego

Dziady Adama Mickiewicza

Udowodnij, że Dziady Adama Mickiewicza są dramatem romantycznym