Sprawdź swoją wiedzę przed maturą

1. Nowy prąd w literaturze i sztuce rozpoczynający się pod koniec XIX w. nazywano Młodą Polską, jakie znasz inne nazwy tej epoki? Wymień przynajmniej pięć.

a. ………………………………………………………………………………………………………….
b. ………………………………………………………………………………………………………….
c. ………………………………………………………………………………………………………….
d. ………………………………………………………………………………………………………….
e. …………………………………………………………………………………………………………. :
f. ………………………………………………………………………………………………………….
g. ………………………………………………………………………………………………………….

2. Wymień i krótko scharakteryzuj główne nurty filozoficzne modernizmu.

a. ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

b. ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

c. ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

3. Która z definicji jest poprawna? Naturalizm charakteryzuje się:

a. wyrażaniem danej chwili, tego co ulotne i przemijalne,
b. zastosowaniem symbolu jako środka wyrazu,
c. pesymistyczną, indywidualistyczną postawą człowieka,
d. pokazywaniem biologizmu, cielesności i fizjologii człowieka.

4. Malarz, autor obrazu pt. Impresja – wschód słońca, to:

a. William Turner,
b. Auguste Renoir,
c. Edouard Manet,
d. Claude Monet.

5. Które z wymienionych cech można przypisać secesji?

a. Linia o niespokojnym, kapryśnym kształcie.
b. Kolory brunatno-szare.
c. Motywy kwiatowe i roślinne.
d. Proporcja i ład.

6. Wymień trzech dramatopisarzy końca XIX w.

a. ………………………………………………………………………………………………………….
b. ………………………………………………………………………………………………………….
c. ………………………………………………………………………………………………………….

7. Modernizm obfitował w poetów. Wymień trzech poetów „końca wieku” i scharakteryzuj krótko twórczość jednego z nich.

a. ………………………………………………………………………………………………………….
b. ………………………………………………………………………………………………………….
c. ………………………………………………………………………………………………………….

8. Zestaw autorów z ich dziełami:

a. Gustaw Flaubert ……………………
b. Emil Zola ……………………
c. Fiodor Dostojewski ……………………
d. Tomasz Mann ……………………
e. Joseph Conrad ……………………
f. Lew Tołstoj ……………………
g. Guy de Maupassant ……………………
h. Henryk Ibsen ……………………
i. August Strindberg ……………………

1. Panna Julia
2. Nora
3. Pani Bovary
4. Nana
5. Zbrodnia i kara
6. Czarodziejska góra
7. Lord Jim
8. Wojna i pokój
9. Baryłeczka

9. Wyjaśnij, co oznacza określenie sytuacja conradowska?

……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

10. Które z wymienionych cech przypisałbyś parnasizmowi?

a. Podporządkowanie poezji funkcjom dydaktycznym.
b. Kunsztowna forma.
c. Wyzwolenie z nakazów sztuki zaangażowanej.
d. Respektowanie określonych reguł gatunkowych.
e. Brak rygoryzmu formalnego.

11. Którymi cechami odznaczała się poetyka ekspresjonizmu?

a. Ostry kontrast.
b. Łączenie efektów słowa, dźwięku, barwy, zapachu.
c. Karykatura.
d. Groteska.
e. Liryczność, nastrojowość.

12. Naturalizm jako technikę obrazowania po raz pierwszy zastosowano:

a. w powieści pozytywistycznej,
b. w wierszach średniowiecznych,
c. w sonetach Z chałupy Jana Kasprowicza,
d. w wierszu Padlina Charles’a Baudelaire’a.

13. Które z wymienionych tekstów zawierają elementy symbolizmu?

a. Statek pijany Arthura Rimbauda.
b. Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego.
c. Padlina Charles’a Baudelaire’a.
d. Lord Jim Josepha Conrada.

14. Który z wymienionych pisarzy był twórcą szkicu pt. Powieść eksperymentalna?

a. Henryk Ibsen.
b. Emil Zola.
c. Joseph Conrad.
d. Antoni Czechow.
e. Fiodor Dostojewski.

15. Elementy jakich tendencji artystycznych charakterystycznych dla modernizmu funkcjonują w Lordzie Jimie Josepha Conrada?

a. naturalizmu,
b. realizmu,
c. impresjonizmu,
d. ekspresjonizmu.

16. Krzyk Edwarda Muncha to obraz wpisujący się w nurt malarstwa:

a. naturalistycznego,
b. ekspresjonistycznego,
c. impresjonistycznego,
d. historycznego.

17. Jaki typ narracji zastosował Joseph Conrad w Lordzie Jimie?

a. Tylko narrację prowadzoną przez narratora wszechwiedzącą.
b. Narrację wielopiętrową.
c. Tylko narrację auktorialną.
d. Tylko narrację z perspektywy postaci.

18. Który z poniższych fragmentów prezentuje nurt naturalistyczny w poezji?

a.
Trąba dziwny dźwięk rozsieje,
ogień skrzepnie, blask ściemnieje,
w proch powrócą światów dzieje
Jan Kasprowicz,

b.
Błękit oglądał szkielet przepysznej budowy;
Co w kwiat rozkwitał jaskrawy
Smród zgnilizny tak mocno uderzał do głowy
Żeś omal nie padła na twarzy.
Charles Baudelaire, Padlina
c.
Po łące cichej, jasnej,
w srebrne objętej ramy
przez opalowy strumień,
złote się kładą plamy
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, W lesie

19. Który z dramatopisarzy głosił idee „autonomii teatru” w trakcie wielkiej reformy teatru?

a. Ryszard Wagner.
b. Edward Craig.
c. Henryk Ibsen.
d. Maurice Maeterlinck.

20. Ibsenizm to:

a. prąd literacki,
b. typ dramaturgii,
c. motyw literacki,
d. typ bohatera.

21. Fragment budowli na zdjęciu to projekt słynnego secesyjnego architekta:

a. Ottona Wagnera,
b. Victora Horta,
c. Antonia Gaudiego,
d. Franciszka Mączyńskiego.

22. Wymień programowe teksty Mlodej Polski:

a. ………………………………………………………………………………………………………….
b. ………………………………………………………………………………………………………….
c. ………………………………………………………………………………………………………….

23. Który z wymienionych twórców jako pierwszy sformułował ideę sztuki dla sztuki?

a. Stanisław Przybyszewski.
b. Artur Górski.
c. Zenon Przesmycki.
d. Stanisław Wyspiański.
24. Najsilniejsze ośrodki modernizmu na ziemiach polskich to:

a. Wrocław, Zakopane, Lwów,
b. Poznań, Lwów, Kraków,
c. Kraków, Lwów, Zakopane,
d. Wilno, Warszawa, Zakopane.

 

Odpowiedzi

1.
a. modernizm,
b. neoromantyzm,
c. dekadentyzm,
d. symbolizm,
e. fin de si cle
2.
a. schopenhaueryzm,
b. nietzscheanizm,
c. bergsonizm
3. d.
4. b.
5. c.
6.
a. Bertolt Brecht,
b. Ryszard Wagner,
c. Maurice Maeterlinck
7.
a. Paul Verlaine,
b. Charles Baudelaire,
c. Jean Arthur Rimbaud
8. a-3, b-4, c-5, d-6, e-7, f-8, g-9, h-2, i-1
9. Sytuacja conradowska – to taka, w której cztowiek staje przed koniecznością podjęcia niezwykle trudnej decyzji, często o wymiarze tragicznym. Na przykład decyzja kapitana z Tajfuna – omijać żywiot i spóźnić się czy ryzykować podróż w czasie tajfunu? lub postąpić honorowo czy żyć w hańbie?
10. b.
11. a.
12.d.
13.a.
14. b.
15. b.
16. b.
17. b.
18. b.
19. b.
20. b.
21. c.
22.
a. Contiteor Stanistawa Prrybyszewskiego,
b. Młoda Polska Artura Górskiego,
c. cykl artykutów Zenona Przesmyckiego drukowanych na tamach Chimery.
23. c.
24. c.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Modernizm – TEST 1

Modernizm – TEST 2

Modernizm – TEST 3

MŁODA POLSKA – TABELA

Młoda Polska – charakterystyka epoki

Literatura okresu Młodej Polski

Filozofia modernizmu

Test z wiedzy o modernizmie cz. 1 z komentarzem

Test z wiedzy o modernizmie cz. 1 z komentarzem