Sprawdź swoją wiedzę z literatury współczesnej

 

1. Który z wymienionych poetów z tzw. „rocznika 20” debiutował oficjalnie dopiero w latach pięćdziesiątych w klimacie „odwilży” październikowej?

a) Tadeusz Różewicz
b) Zbigniew Herbert
c) Wisława Szymborska
d) Tadeusz Borowski

2. Którzy z wymienionych twórców należeli do uformowanego w latach „odwilży” październikowej pokolenia Współczesności?

a) Marek Hłasko
b) Stanisław Barańczak
c) Sławomir Mrożek
d) Stanisław Grochowiak
e) Andrzej Bursa

3. Urodzeni po wojnie, ukształtowani w dużej mierze przez wydarzenia marcowe 1968 roku, przeciwni kłamstwom komunistycznej propagandy, to między innymi tacy twórcy, jak Adam Zagajewski, Ewa Lipska, Stanisław Barańczak i inni. Stworzyli oni ugrupowanie poetyckie zwane:

a) Po prostu
b) Nową Falą
c) STS
d) Sztuka i Naród

4. Miron Białoszewski debiutował w:

a) gdańskim Bim-Bomie
b) STS-ie
c) Piwnicy pod Baranami
d) Teatrze na Tarczyńskiej

5. Którzy z wymienionych poetów wprowadzili do swojej twórczości elementy turpizmu?

a) Julian Przyboś
b) Stanisław Grochowiak
c) Tadeusz Różewicz
d) Czesław Miłosz
e) Andrzej Bursa

6. Gra z normami polszczyzny literackiej, demaskowanie skostniałych form językowych, operowanie elementami mowy potocznej i dziecięcej to charakterystyczne cechy:

a) klasycyzmu
b) turpizmu
c) lingwizmu
d) synkretyzmu

7. Klasyczna forma, ton dyskursywny, ironiczny, chłodny dystans, odwoływanie się do motywów antycznych na zasadzie aluzji literackiej to typowe cechy poezji:

a) Mirona Białoszewskiego
b) Edwarda Stachury
c) Andrzeja Bursy
d) Zbigniewa Herberta

8. „Świat rupieci”, przestrzeń podmiejskiego folkloru, fascynacja kulturą peryferyjną i światem najzwyklejszych rzeczy występuje w poezji:

a) Wisławy Szymborskiej
b) Mirona Białoszewskiego
c) Czesława Miłosza
d) Stanisława Barańczaka

9. Które z wymienionych cech przypisałbyś poezji Wisławy Szymborskiej?

a) ton dyskursywny
b) podniosły styl
c) żart, ironia, dystans
d) spiętrzenie metafor

10. Autor, który podjął w poezji polemikę z romantycznym kultem bohaterszczyzny, głosił apoteozę zdrowego rozsądku, przeciwny nieustannemu rozpamiętywaniu polskich mitów narodowych to:

a) Czesław Miłosz
b) Stanisław Grochowiak
c) Ernest Bryll
d) Edward Stachura

11. Autorem maksymy „Egzystencja poprzedza esencję i ją tworzy” jest?

a) Martin Heidegger
b) Karl Jaspers
c) Jean Paul Sartre
d) Albert Camus

12. Pisarz, filozof-egzystencjalista Albert Camus był autorem następującej maksymy:

a) „Pragnienie zjednoczenia się z drugim człowiekiem jest najpotężniejszym dążeniem ludzi”
b) „Piekło to inni”
c) „Buntuję się, więc jestem”
d) „Nie ma takiego losu, którego nie przezwycięży pogarda”

13. Które z następujących założeń przypisałbyś egzystencjalizmowi:

a) Człowieka kształtują wyłącznie okoliczności zewnętrzne: moment historyczny, środowisko, w którym żyje, rasa
b) Człowiek sam przesądza o swoim życiu, nie ma odgórnie przypisanych cech, dlatego „nie jest niczym innym, jak tym, co z siebie uczyni”
c) Powinnością człowieka jest przyjęcie z pokorą swego losu, zgoda na wszystko, co nas spotyka
d) Powinnością człowieka jest bunt, heroiczne tworzenie siebie w świecie porażonym przez absurd

14. Emmanuel Mounier – filozof francuski, odwołujący się w swych pracach do pojęcia osoby i wspólnoty, do problemów egzystencji i wartości, to twórca:

a) egzystencjalizmu laickiego
b) psychoanalizy humanistycznej
c) personalizmu chrześcijańskiego
d) egzystencjalizmu moralistycznego

15. Które z wymienionych utworów odzwierciedlają – wszechobecną w literaturze współczesnej – tendencję do parabolizacji rzeczywistości?
a) Dżuma A. Camusa
b) Tango S. Mrożka
c) Konopielka E. Redlińskiego
d) Folwark zwierzęcy G. Orwella

16. Folwark zwierzęcy to między innymi parodia rewolucji październikowej. Pod postaciami zwierząt kryją się wizerunki autentycznych przywódców rewolucji. Które z nich zaznaczono błędnie?

a) Major – Lenin
b) Napoleon – Trocki
c) Chyży – Stalin

17. Technika collage’u polega na:

a) montażu kompozycji z niezależnych, niejednorodnych tekstów np. cytatów z gazety, fragmentów listów, wierszy, pojedynczych słów
b) umiejscowieniu akcji w planie onirycznym
c) równoczesności zdarzeń dziejących się niezależnie
d) zaburzeniu chronologii zdarzeń

18. Które z wymienionych utworów zawierają elementy collage’u?

a) Tango Sławomira Mrożka
b) Kartoteka Tadeusza Różewicza
c) Ślub Witolda Gombrowicza
d) Kronika wypadków miłosnych Tadeusza Konwickiego

19. Tango Sławomira Mrożka na prawach aluzji literackiej nawiązuje do następujących utworów:

a) Kordian J. Słowackiego
b) Nie-boska komedia Z. Krasińskiego
c) Dziady cz. III A. Mickiewicza
d) Śluby panieńskie A. Fredry
e) Wesele St. Wyspiańskiego

20. Jakie doświadczenia ma za sobą Bohater Kartoteki Tadeusza Różewicza?

a) udział w wydarzeniach ostatniej wojny
b) udział w wydarzeniach czerwcowych 1956 roku
d) stalinizm
d) udział w wypadkach marca 1968 roku

21. Która z podanych niżej wypowiedzi stanowi deklarację ideową Bohatera Kartoteki Tadeusza Różewicza?

a) „Chodzi mi tylko o to, żeby być człowiekiem”
b) „Trzeba tylko być silnym i zdecydowanym. Ja jestem silny”
c) „To wszystko jest składnikiem, które się złożyć nie może”
d) „…powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy”

22. Utwór, który w metaforyczny sposób ukazuje funkcjonowanie mechanizmów historycznych, eksponuje zgubne konsekwencje rewolucji to:

a) Kartoteka T. Różewicza
b) Tango S. Mrożka
c) Ślub W. Gombrowicza
d) Folwark zwierzęcy G. Orwella

23. Finalna scena Tanga, w której Edek tańczy La Cumparsitę z Eugeniuszem to symbol:

a) zwycięstwa totalitarnego porządku podbudowanego tanią, popularną kulturę
b) zbratania inteligencji z ludem
c) niemocy polskiej inteligencji, która po rewolucji 1956 roku nie może odnaleźć swego miejsca
d) nowego, sprawiedliwego ładu opartego na demokracji

24. Powieść koncentrująca się wokół dwóch wydarzeń: Zjazdu PZPR, w którym uczestniczy sekretarz komunistycznej partii ZSRR i samospalenia bohatera przed Pałacem Kultury to:

a) Austeria J. Stryjkowskiego
b) Ósmy dzień tygodnia M. Hłaski
c) Mała Apokalipsa T. Konwickiego
d) Zły L. Tyrmanda

25. Powieść Tadeusza Konwickiego będąca religijnym wspomnieniem Arkadii dzieciństwa, powrotem w świat litewski to:

a) Mała Apokalipsa
b) Kronika wypadków miłosnych
c) Wniebowstąpienie
d) Przy budowie

26. Które z wymienionych powieści należą do literatury tzw. „gasnących kultur”?

a) Austeria J. Stryjkowskiego
b) Zły L. Tyrmanda
c) Na wysokiej połoninie St. Vincenza
d) Bramy raju J. Andrzejewskiego

27. Które z wymienionych utworów burzą mit socrealizmu, ukazujący rzeczywistość lat pięćdziesiątych w drapieżnych barwach?

a) Przy budowie T. Konwickiego
b) Pierwszy krok w chmurach M. Hłaski
c) Mała Apokalipsa T. Konwickiego
d) A jak królem, a jak katem będziesz T. Nowaka

28. Spróbuj rozszyfrować następujące cytaty. Wpisz w wykropkowane miejsce, kto do kogo mówi? W jakiej sytuacji? O kim lub o czym?

a)
idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch
ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo…

Odp. ………………………………………………………………………….

b)
Wolę brzydotę
Jest bliżej krwiobiegu
Słów gdy prześwietlać
Je i udręczać…

Odp. ………………………………………………………………………….

c)
[…] Granice można przekroczyć. Czyście mnie tego nie uczyli? Władza nad życiem i śmiercią, co może dać mi większe panowanie? Odkrycie proste i genialne […]?

Odp. ………………………………………………………………………….

d)
Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem nikt na świecie nie jest od niej wolny. Mikrob jest czymś naturalnym. Reszta, zdrowie, nieskazitelność, czystość… to skutek woli i to woli, która nie powinna ustawać…

Odp. ………………………………………………………………………….

29. Mając na uwadze kontekst, odgadnij, o jakich twórcach jest mowa w podanych fragmentach. Odpowiedź wpisz w wykropkowane miejsce.

a)
[…] Ale ojczyzna – państwo to za duże. I kiedy…….? (kto)? marzył o „Europie ojczyzn” miał na myśli małe jednostki terytorialne, jak jego ukochana Huculszczyzna, zamieszkała przez Ukraińców, Żydów i Polaków […]

b)
Dramaty…….? (czyje)? to mikrospołeczeństwa. W tym teatrze człowiek jest ostatecznie określony przez swoją pozycję w stosunku do innych. Ma rangę, która determinuje go tak ściśle, jak w teatrze absurdu biologia […]

30. Jaki nurt poetycki parodiuje Julian Przyboś w zacytowanym poniżej wierszu?

Bez serc, bez nerek, bez mięsa od kości,
o, najwierniejszy posągu człowieka
trwały, popogrzebny
szkielecie,
arcydzieło portretowej rzeźby!
Podaj mi piszczel!

Odp. ………………………………………………………………………….

Odpowiedzi:

1. b,c
2. a,c,d
3. b e
4. d
5. b,c,e
6. c
7. d
8. b
9. a,c
10. c
11. c
12. c,d
13. b,d
14. c
15. a,b,d
16. b,c
17. a
18. b,d
19. a,c,e
20. a,c
21. c
22. b,d
23. a,c
24. c
25. b
26. a,c
27. b,c
28.
a) Pan Cogito do czytelnika o obowiązku wierności wartościom w czasach zagrożenia
b) Podmiot mówiący wiersza Czyści opowiada się po stronie brzydoty w poezji
c) Artur bohater Tanga po śmierci babci uświadamia sobie, iż władza jest ideą zdolną przywrócić rzeczywistości utracony porządek.
d) Jean Tarrou mówi o bakcylu zła, które drzemie w każdym człowieku.
29.
a) Stanisław Vincenz
b) Sławomir Mrożek
30. turpizm

 

Zobacz:

Literatura współczesna (przegląd)

Polska literatura współczesna – zestawienie

TEST literatura współczesna cz. 1.

TEST literatura współczesna cz. 2.

Literatura polska w latach 1989-2000