TEST literatura współczesna

1. Któremu z podanych kierunków literackich został błędnie przyporządkowany twórca?

a) ekspresjonizm – Tristan Tzara
b) futuryzm – Tommasso Marinetti
c) surrealizm – Andre Breton
d) neoklasycyzm – Thomas Eliot

2. Twórcą powieści określonej jako „strumień świadomości” był:

a) Franz Kafka
b) Marcel Proust
c) James Joyce
d) André Gide

3. Kreacjonizm świata przedstawionego,odstępstwo od normy, luźny tok obrazów, operowanie symbolem, to elementy typowe dla:

a) ekspresjonizmu
b) dadaizmu
c) surrealizmu
d) futuryzmu

4. Elementy pierwotnych kultur afrykańskich, zwłaszcza obrzędu vaudou pojawiły się w teatrze:

a) ekspresjonistycznym
b) dadaistycznym
c) surrealistycznym
d) symbolicznym

5. Wypowiedź: „Ryczący automobil jest piękniejszy niż Nike z Samotraki” określa program:

a) futurystów
b) dadaistów
c) francuskiej awangardy poetyckiej
d) ekspresjonistów

6. Dzieło Oswalda Spenglera „Zmierzch Zachodu” ukształtowało światopogląd twórców:

a) Skamandra
b) Awangardy Krakowskiej
c) II Awangardy
d) Kwadrygi

7. Która z polskich powieści w sposobie konstrukcji przypomina powieść Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu?

a) Przedwiośnie Stefana Żeromskiego
b) Granica Zofii Nałkowskiej
c) Ferdydurke Witolda Gombrowicza
d) Noce i dnie Marii Dąbrowskiej

8. Która z polskich powieści w sferze moralistyki nawiązuje do Lorda Jima Josepha Conrada:

a) Granica Zofii Nałkowskiej
b) Przedwiośnie Stefana Żeromskiego
c) Noce i dnie Marii Dąbrowskiej
d) Ferdydurke Witolda Gombrowicza

9. „Mózg wariata na scenie” to określenie można by przyporządkować dramatowi:

a) Stanisława Ignacego Witkiewicza
b) Jerzego Szaniawskiego
c) Stefana Żeromskiego

10. Baśniowość, fantastyka, ludowość, metafizyka, zastosowanie neologizmów to elementy typowe dla poezji:

a) Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
b) Kazimierza Wierzyńskiego
c) Bolesława Leśmiana
d) Stanisława Młodożeńca

11. Dany jest fragment tekstu:

Znów ufałaś — i wątpiłaś znowu,
[krakało spłoszone zamykanie ramp…],
gdy
pod konstrukcjami z żelaza i szkła
stał się pociąg,
fakt,
który tonnowymi uderzeniami kół poza rozpacz wykraczał.

Podany fragment odznacza się:

a) podporządkowaniem świata przedstawionego podmiotowi lirycznemu, nastrojowością, złamaniem reguł składniowych
b) tradycyjną metaforą, rymem, rytmem
c) elipsą, konstrukcją pięknego zdania, kondensacją znaczeń

12. Któremu z podanych cytatów zostało przyporządkowane niewłaściwe autorstwo:

a)
Dni znużone jak muły wloką się po wybojach.
W żaluzje pukają kanikuły…
Upał przyszedł z ogrodu i zamieszkał w pokojach.
Ach, jak pragnę twego serca z lodu…
Kazimierz Wierzyński

b)
W białodrzewie jaśnie dżni słoneczno,
Miodzie złoci białopałem żyśnie,
Drzewa pełni pszczelą i pasieczną,
A przez liście kraśnie pęk słowiśnie…
Julian Tuwim

c)
W zwiewnych nonach kostrzewy, na leśnej polanie,
Gdzie się las upodobnia łące niespodzianie,
Leżą zwłoki wędrowca, zbędne sobie zwłoki.
Bolesław Leśmian

13. Cytat „A wiosną niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę…” pochodzi z wiersza:

a) Czarna wiosna Antoniego Słonimskiego
b) Herostrates Jana Lechonia
c) Wiosna Juliana Tuwima
d) Słowiki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

14. Twórcą wiersza – miniatury poetyckiej był(a):

a) Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
b) Julian Przyboś
c) Tadeusz Peiper
d) Józef Czechowicz

15. W wierszach którego poety odnajdujemy elementy myślenia magicznego:

a) Juliana Przybosia
b) Juliana Tuwima
c) Jerzego Czechowicza
d) Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

16. Elementy katastroficznego poglądu zawierają wiersze:

a) B. Leśmiana, K.I. Gałczyńskiego, J. Przybosia
b) St.l. Witkiewicza, J. Czechowicza, Cz. Miłosza
c) Wł. Broniewskiego, T. Peipera, J. Tuwima
d) K. Wierzyńskiego, B. Jasieńskiego, J. Iwaszkiewicza

17.0 którym z ugrupowań poetyckich Karol Irzykowski napisał tekst pt. Programofobia?

a) o Skamandrytach
b) o Awangardzie Krakowskiej
c) o Kwadrydze
d) o futurystach

18. Autorem szkicu „Miasto. Masa. Maszyna” był:

a) Tommasso Marinetti
b) Bruno Jasieński
c) Tadeusz Peiper
d) Julian Przyboś

19. Noce i dnie Marii Dąbrowskiej można określić jako:

a) powieść – parabolę
b) powieść – strumień świadomości
c) powieść – sagę rodzinną

20. W Granicy Zofia Nałkowska zastosowała narrację:

a) wszechwiedzącą
b) auktorialną
c) wielopiętrową
d) z perspektywy postaci

21. Którą z powieści 20-lecia można określić powieścią o rozpadaniu się mitów:

a) Granicę Zofii Nałkowskiej
b) Ferdydurke Witolda Gombrowicza
c) Noce i dnie Marii Dąbrowskiej
d) Przedwiośnie Stefana Żeromskiego

22. Elementy groteski odnajdujemy w:

a) Szewcach Witkacego, Procesie Kafki, poezji Leśmiana
b) poezji Gałczyńskiego, Ferdydurke Gombrowicza, Granicy Nałkowskiej
c) Sklepach cynamonowych Schulza, poezji Przybosia, Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa
d) poezji Tuwima, Przedwiośniu Żeromskiego, poezji Broniewskiego

23. Archetypiczny wizerunek ojca pojawia się w:

a) Ferdydurkc Witolda Gombrowicza
b) Przedwiośniu Stefana Żeromskiego
c) Granicy Zofii Nałkowskiej
d) Sklepach cynamonowych Brunona Schulza

24. Pośród wielu postaci Mistrzu i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa do świata diabelskiego (szatańskiego) przynależą:

a) Berlioz, Małgorzata, Ha–Nocri
b) kot–Behemot, Hella, Mistrz
c) Piłat, Iwan Bezdomny
d) Woland, Asasello, Korowiow

 

TEST literatura współczesna – ODPOWIEDZI

la, 2c, 3c, 4b, 5a, 6c, 7b, 8c, 9a, 10c, l lc, 12a, 13b, 14a, 15c, 16b, 17a, 18c, 19c, 20d, 21b, 22a, 23d, 24d.

Zobacz:

Współczesność TEST 1

Współczesność TEST 2

Współczesność – TEST 3

Literatura czasu wojny i okupacji – TEST

Test przedmaturalny. Wiek XX