1. Pokolenie Kolumbów dojrzewające ideologicznie w czasie okupacji i powstania warszawskiego zwano inaczej:

a) pokoleniem Współczesności
b) pokoleniem apokalipsy spełnionej
c) pokoleniem młodszych braci
d) pokoleniem brzozowych krzyży

2. Którzy z wymienionych poetów należeli do pokolenia Kolumbów?

a) Andrzej Trzebiński
b) Czesław Miłosz
c) Mieczysław Jastrun
d) Tadeusz Gajcy

3. Pismo „Sztuka i Naród” ukazujące się w latach 1942-1944 skupiało wokół siebie młodzież o orientacji:

a) lewicowej
b) rewolucyjnej
c) prawicowej
d) faszystowskiej

4) Z jakim ugrupowaniem politycznym związany był Krzysztof Kamil Baczyński?

a) Związek Walki Młodych
b) Sztuka i Naród
c) Spartakus
d) Szare Szeregi

5) Który z poetów czasu okupacji w jednym ze swoich wierszy złożył heroiczną deklarację: „Ja, żołnierz, poeta, czasu kurz, śmierci się nie boję…”?

a) Tadeusz Różewicz
b) Tadeusz Gajcy
c) Krzysztof Kamil Baczyński
d) Andrzej Trzebiński

6) „Poezja bez maski i kostiumu”, „poetyka ściśniętego gardła” to określenia charakterystyczne dla poezji:

a) Czesława Miłosza
b) Władysława Broniewskiego
c) Tadeusza Gajcego
d) Tadeusza Różewicza

7) Które z wymienionych cech przypisałbyś poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego?

a) spiętrzenie metafor budowanych nierzadko na elipsie
b) tradycyjna, klasycyzująca forma
c) wizyjność
d) ubogi sztafaż poetycki, zdania o charakterze prostego komunikatu

8) Który z poetów pokolenia Kolumbów w wierszu Pieśń w tak dramatyczny sposób wyraził obawę o obecność w pamięci następnych pokoleń, wyznając:

Zostanie po nas złom żelazny,
i głuchy, drwiący śmiech pokoleń.

a) Kamil Baczyński
b) Zdzisław Stroiński
c) Tadeusz Borowski
d) Tadeusz Gajcy

9) Oto fragment wiersza Tadeusza Różewicza Ocalony:

Człowieka tak się zabija jak zwierzę
widziałem
furgony porąbanych ludzi
którzy nie zostaną zbawieni…

Jego charakterystyczne cechy to:

a) rygoryzm formalny
b) bogata ornamentyka poetycka
c) naturalizm, dosadność obrazowania
d) patos

10) Oto fragment wiersza Czesława Miłosza Szedłem dzisiaj przez ogród:

Wiem, że można rycerskość, męstwo i niezłomność
złożyć i zamknąć w metrze kwadratowym ziemi.
Żadne się pokolenia o to nie upomną
i ani krzyż, ani pomnik mogił nie ­ocieni.

Wskaż jego charakterystyczne cechy:

a) klasycyzująca forma
b) tradycyjny rym
c) bogata metaforyka
d) operowanie frazą mowy mówionej

11) Utrata wiary w elementarne wartości, niepokój moralny o możliwość powrotu do rzeczywistości „po katastrofie”, ciało kalekie, skazane na unicestwienie to motywy charakterystyczne dla poezji:

a) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
b) Czesława Miłosza
c) Tadeusza Różewicza
d) Zbigniewa Herberta

12) O jakim wydarzeniu w historii Polski pisze Krzysztof K. Baczyński w podanym fragmencie wiersza Mazowsze:

Zda mi się, stoi tu jeszcze szereg,
mur granatowy. Strzały jak baty.
Czwartego pułku czapy i gwery
i jak obłoki – dymią armaty.

a) o kampanii napoleońskiej
b) o powstaniu listopadowym
c) o powstaniu styczniowym
d) o Wiośnie Ludów

13) Które z wymienionych cech przypisałbyś stylowi opowiadań Tadeusza Borowskiego z cyklu Pożegnanie z Marią?

a) głęboka introspekcja
b) technika krótkich, „twardych” dialogów
c) patos umierania
d) sucha, beznamiętna narracja

14) Jakie wspólne cechy łączą vorarbeitera Tadka – bohatera Pożegnania z Marią i narratora Innego świata Gustawa Herlinga – Grudzińskiego?

a) uwikłanie w swój czas historyczny
b) cynizm, nihilizm
c) przystosowanie i akceptacja praw obozowego świata
d) współczucie dla współwięźniów

15) W którym z podanych utworów wykorzystano technikę behawiorystyczną?

a) w Innym świecie G.Herlinga – Grudzińskiego
b) w opowiadaniach z cyklu Pożegnanie z Marią T. Borowskiego
c) w Wieży G.Herlinga – Grudzińskiego?
d) w Medalionach Z. Nałkowskiej

16) Z jakiej powieści Fiodora Dostojewskiego zaczerpnął Gustaw Herling-Grudziński tytuł Inny świat?

a) ze Zbrodni i kary
b) z Biesów
c) z Zapisków z martwego domu
d) z Braci Karamazow

17) W czym wyraża się nowa formuła tragizmu zawarta w opowiadaniach oświęcimskich Tadeusza Borowskiego?

a) w postawieniu bohatera w sytuacji bez wyjścia, gdzie każda decyzja – wierność wartościom lub sprzeniewierzenie się im – kończy się dla człowieka tak samo tragicznie
b) w zatarciu się granicy między katem a ofiarą
c) w sytuacji tragicznego wyboru: można ocalić siebie, ale kosztem przystosowania się do obozowego życia lub można ocalić swoje człowieczeństwo, ale kosztem własnego życia
d) w ukazaniu patosu umierania

18) Które z wymienionych utworów zaliczyłbyś do literatury faktu?

a) Medaliony Zofii Nałkowskiej
b) Pożegnanie z Marią T. Borowskiego
c) Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall
d) Wieża G. Herlinga-Grudzińskiego

19) Uczestnik powstania w getcie warszawskim – Marek Edelman to bohater książki:

a) Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego
b) Zdążyć przed panem Bogiem Hanny Krall
c) Dymy nad Birkenau Seweryny Szmaglewskiej
d) Medaliony Zofii Nałkowskiej

20) Co charakteryzowało Jürgena Stroopa, bohatera Rozmów z katem Kazimierza Moczarskiego?

a) współpraca z ofiarami faszyzmu
b) bezwzględność, okrucieństwo
c) wzruszenie na wspomnienie pierwszej miłości
d) brak lojalności wobec własnej rodziny

21) Który z wymienionych utworów opisujących cierpienie niezawinione odwołuje się do wykładni biblijnej, przywołującej postać Hioba?

a) Pożegnanie z Marią T. Borowskiego
b) Zdążyć przed Panem Bogiem H. Krall
c) Medaliony Z. Nałkowskiej
d) Wieża G.Herlinga – Grudzińskiego

22) Na czym polega oryginalność ujęcia obrazu powstania warszawskiego w Pamiętniku z powstania… Mirona Białoszewskiego?

a) rezygnacja z martylorogicznej konwencji
b) ukazanie powstania z perspektywy barykady powstańczej
c) behawiorystyczna narracja
d) nasycenie relacji wyrazami dźwiękonaśladowczymi

23) Bohater – narrator Pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego to:

a) poeta – żołnierz walczący w powstaniu
b) poeta – cywil, któremu obce są heroiczne gesty
c) kronikarz codziennych doświadczeń ludności cywilnej w trakcie powstania
d) włóczęga, który „wyciera” piwnice, dbając przede wszystkim o własne przetrwanie

24) Który z wymienionych utworów poprzez scenę tańczenia poloneza nawiązuje do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, ale w sposób ironiczny?

a) Dwa teatry Jerzego Szaniawskiego
b) Popiół i diament Jerzego Andrzejewskiego
c) Niemcy Leona Kruczkowskiego
d) Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza

25) W jednym z dramatów powstałych po wojnie autor aluzyjnie nawiązuje do powstania warszawskiego poprzez motyw krucjaty dziecięcej. Który to dramat?

a) Niemcy L. Kruczkowskiego
b) Dwa teatry J. Szaniawskiego
c) Ślub W. Gombrowicza
d) Operetka W. Gombrowicza

26) „Zarażeni śmiercią” w powieści Jerzego Andrzejewskiego Popiół i diament to:

a) Maciej Chełmicki
b) Jerzy Szretter
c) Alek Kossecki
d) Andrzej Kossecki
e) Felek Szymański

27) Kto w powieści Popiół i diament reprezentuje „wysadzonych z siodła” obywateli ziemskich?

a) Puciatyccy
b) Drewnowski
c) Pieniążek
d) Staniewiczowa
e) Teleżyński

28) Rozszyfruj podane cytaty. Kto, o czym, w jakiej sytuacji, do kogo mówi?
Odpowiedź wpisz w wykropkowane miejsce:

a)
Wie pan, że od tej chwili, kiedy zdobyłam tę książkę w obozie, moje życie nabrało świeżej treści? Czy pan potrafi w to uwierzyć? Szukać nadziei u Dostojewskiego! […]

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………….

b)
Dużo się chodziło, bo raz wtedy, kiedyś, ze Swenem, obaj poszliśmy specjalnie, do Katedry. Odwiedzić. Jeszcze raz. Zobaczyć się z nią. Dotknąć. To było potrzebne. U nas. Z tą katedrą. Nic nie pamiętam z drogi. Tej i z powrotem. Na pewno biegłem […]

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………….

c)
Głód jest wtedy prawdziwy, gdy człowiek patrzy na drugiego człowieka jako na obiekt do zjedzenia. Ja już miałem taki głód. Rozumiesz?

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………….

d)
Miła moja, kochana. Taki to ­
mroczny czas
ciemna noc, tak już dawno ciemna noc,
a bez gwiazd,
po której drzew upiory wydarte
ziemi – drżą.
Smutne nieba nad nami jak krzyż
złamanych rąk.

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………….

e)
„Wspomniałem Campo di Fiori
W Warszawie przy karuzeli,
W pogodny wieczór wiosenny,
Przy dźwiękach skocznej muzyki
Salwy za murem getta…

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………….

f)
Gdybym to powiedział komukolwiek z ludzi, wśród których żyję teraz – podjął cicho – nie uwierzyłby lub uwierzywszy, nie podałby mi ręki. Ale ty, ty przecież wiesz, do czego nas doprowadzono. Powiedz tylko to jedno słowo: rozumiem”.

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………….
29. O którym poecie pisze Wisława Szymborska w wierszu W biały dzień?

O chrząstce ucha, ledwie draśniętej pociskiem
– gdy głowa uchyliła się w ostatniej chwili – „cholerne miałem szczęście” mawiałby

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………….

30. Który pisarz kryje się pod pseudonimem Beta w eseju Czesława Miłosza pt. Zniewolony umysł?

Było to pomyślane dla Bety, bo jego książka stanowiła najjaskrawsze przeciwieństwo sposobów pisania uprawianych przez autorów sowieckich. […] Beta obóz koncentracyjny opisywał tak, jak go sam widział, a nie tak, jak widzieć go należało. Z tego płynęły wszystkie uchybienia…

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………….

 

Odpowiedzi:

1. b, d
2. a, d
3. c
4. c
5. c
6. d
7. a, c
8. c
9. c
10. a, b, d
11. b
12. b
13. b, d
14. a
15. b
16. c
17. b, c
18. a, c
19. b
20. b, c
21. d
22. a, d
23. b, c, d
24. b
25. b
26. b, c, e
27. a, d, e
28.
a) Natalia Lwowna, bohaterka Innego świata do autora o Zapiskach z martwego domu Fiodora Dostojewskiego
b) Narrator Pamiętnika z powstania warszawskiego o wyprawie do katedry w trakcie walki powstańczej
c) Żyd Beker do vorarbeitera Tadka o głodzie d) Baczyński w poetyckim liście – wierszu Ten as do narzeczonej o koszmarze wojny.
e) Podmiot liryczny wiersza Campo di Fiori Miłosza wspomina egzekucję Giordana Bruna, obserwując zagładę getta żydowskiego w czasie okupacji
f) Umberto do Herlinga-Grudzińskiego mówi o złożeniu donosu do NKWD i oczekuje od autora usprawiedliwienia
29. K.K. Baczyński
30. Tadeusz Borowski

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jakie znasz utwory podejmujące temat okupacyjnej Warszawy?

Literatura czasów wojny i okupacji

Współczesność TEST 2

TEST literatura współczesna cz. 1.

TEST literatura współczesna cz. 2.

Pamiętnik z powstania warszawskiego na egzaminie

Literatura współczesna (przegląd)