Przeczytaj uważnie pytania i proponowane odpowiedzi. Tylko jedna a, b, c lub d jest prawidłowa. Zwróć uwagę na zasadę testu: jeśli w pytaniu podane są cechy – wszystkie muszą pasować do wybranej odpowiedzi. Jeśli w odpowiedzi w danym podpunkcie wymienionych jest kilka epok, czy nazwisk – wszystkie muszą spełniać warunki postawione w pytaniu. Szukaj odpowiedzi drogą redukcji – test bada nie tylko wiedzę – ćwiczy także umiejętność kojarzenia faktów.

1. Któremu z podanych cytatów zostało przyporządkowane niewłaściwe autorstwo?

a)
Kwiaty to krople miodu – tryskają
ściśnięte ziemią, co tak nabrzmiała

Krzysztof K. Baczyński

b)
Tak więc estetyka może być pomocna w życiu
nie należy zaniedbywać nauki o pięknie.
Zbigniew Herbert

c)
Sam Bóg wie przyszłe rzeczy, a śmieje się z nieba
kiedy się człowiek troszcze więcej niźli trzeba
Jan Kochanowski

d)
Z czasem kwitnące łąki krasy postradają,
z czasem drzewa zielone z
liści opadają
Mikołaj Sęp-Szarzyński

2. Podane zostały (uproszczone z konieczności) określenia stylów poszczególnych autorów. Które określenie jest błędne?

a) Stanisław I. Witkiewicz – styl psychologizujący
b) Bruno Schulz – styl surrealistyczno-mityzujący
c) Witold Gombrowicz – styl groteskowo-absurdalny
d) Stefan Żeromski – styl realistyczno-symboliczny

3. Styl emocjonalny charakterystyczny jest dla następujących epok:

a) romantyzmu, Młodej Polski i renesansu
b) oświecenia, baroku i pozytywizmu
c) baroku, romantyzmu i Młodej Polski
d) renesansu, oświecenia i romantyzmu.

4. Zacieranie granic kompozycyjnych, nastrojowość, podporządkowanie świata przedstawionego podmiotowi lirycznemu, operowanie grą świateł i barwą to elementy poetyki:

a) realistycznej
b) klasycznej
c) impresjonistycznej
d) surrealistycznej

5. Kreacyjność i mityzacja świata przedstawionego są typowe dla twórczości:

a) Stanisława I. Witkiewicza
b) Stefana Żeromskiego
c) Witolda Gombrowicza
d) Brunona Schulza.

6. O którym z pisarzy wygłoszono opinię: “Nie wiadomo, co tak miele, ale wiadomo, że jest tego wiele”?

a) o Adamie Mickiewiczu
b) o Józefie I. Kraszewskim
c) o Henryku Sienkiewiczu
d) o Witoldzie Gombrowiczu.

7. Poniższy tekst:

“Latarnie wyszły z ciemnych bram na ulicę i w powietrzu cicho stanęły Ogrody opuściły swoje drzewa szare domki znad rzeki – spłynęły…” charakteryzuje się:

a) tradycyjną metaforą, tradycyjnym rytmem, rozlewnością
b) metaforą opartą na elipsie, kultem składni, kondensacją znaczeń
c) podporządkowaniem świata przedstawionego przedmiotowi lirycznemu, nastrojowością, złamaniem reguł gramatycznych.

8. W poniższych fragmentach została zastosowana:

a) personifikacja
b) alegoria
c) elipsa
d) porównanie

Fragmenty tekstów:

Uczony gościu. Jeśli sprawą mego cienia
Uchodzisz gorącego letnich dni promienia
Jeśli lutnia na łonie i dzban w zimnej wodzie
Tym wdzięczniejszy, że siedzisz i sam przy nim w chłodzie.

Cyprysy mówią, że to dla Julietty
że dla Romea ta łza znad planety…

Cicho, cicho nie budźmy śpiącej wody w kotlinie
Lekko z wiatrem pląsajmy po przestworów głębinie…

9. Fotograficzne odtwarzanie rzeczywistości, dbałość o szczegół i detal, przyczynowo–skutkowy ciąg wydarzeń, surowość opisu, skupienie uwagi na jednym środowisku – to cechy charakterystyczne dla powieści:

a) gotyckiej
b) groteskowej
c) naturalistycznej
d) ekspresjonistycznej

10. O którym z pisarzy Witold Gombrowicz powiedział:

Z przerażającą skutecznością spłyca on wszystko do czego się dotknie (…) wszystkie antynomie, którymi krwawi się poważna literatura zostają złagodzone i w rezultacie otrzymujemy powieści, które podlotki mogą czytać bez rumieńca…

a) o Stefanie Żeromskim
b) o Henryku Sienkiewiczu
c) o Bolesławie Prusie
d) o Stanisławie J. Witkiewiczu

11. Alegoria pojawiła się po raz pierwszy w literaturze:

a) średniowiecznej
b) oświeceniowej
c) biblijnej
d) modernistycznej

12. Fantastyka, wizyjność, symbolika, złamanie zasady trzech jedności, łączenie efektów słowa, dźwięku, barwy – to cechy typowe dla dramatu:

a) Wiliama Szekspira
b) Gabrieli Zapolskiej
c) Jerzego Szaniawskiego
d) Stanisława Wyspiańskiego.

13. Neologizmy są najbardziej charakterystyczne dla poetów:

a) Skamandra
b) Awangardy Krakowskiej
c) futurystów
d) II Awangardy.

14. Kontrasty, dysharmonia, asymetria to elementy typowe dla poetyki:

a) baroku i secesji
b) renesansu i romantyzmu
c) baroku i oświecenia
d) secesji i oświecenia

15. Groteski jako metody kreacji świata używali:

a) Mickiewicz, Witkacy, Rabelais
b) Mickiewicz, Prus, Krasiński
c) Gombrowicz, Nałkowska, Różewicz
d) Słowacki, Sienkiewicz, Mrożek.

16. Kreacyjność świata, odstępstwo od normy, zburzenie ciągu przyczynowo-skutkowego, połączenie elementów tragicznych i komicznych to cechy:

a) tragifarsy
b) komedii
c) groteski
d) powieści satyrycznej

17. Ironią posługiwali się:

a) Kochanowski, Norwid, Herbert
b) Tetmajer, Mickiewicz, Szymborska
c) B. Jasieński, Krasicki, Słowacki
d) Przyboś, Mrożek, Krasiński

18. Której z epok można by przypisać neologizmy: bezjęk, bezkres?

a) Młodej Polsce
b) oświeceniu
c) literaturze współczesnej
d) romantyzmowi

19. Metaforę opartą na elipsie stosowali:

a) J. Kochanowski, M. Sęp-Szarzyński
b) J. Przyboś, K.K. Baczyński
c) T. Peiper, J. Tuwim
d) A. Słonimski, A. Mickiewicz

Odpowiedzi

ld, 2a, 3c, 4c, 5d, 6b, 7b, 8a, 9c, 10b, 11c, 12d, 13c, 14a, 15a, 16c, 17a, 18a, 19b.

Zobacz:

TEST literatura współczesna cz. 1.

Test przedmaturalny. Wiek XX

Współczesność TEST 1

Współczesność TEST 2

Współczesność – TEST 3