Rozwinięcie wzory sformułowań

 

Ustal porządek argumentowania:

Rozprawka składa się z kolejnych argumen­tów, dlatego porządek myślenia jest szalenie ważny. Jak ten następny, a potem jeszcze następny argument przytoczyć, aby się na okrągło nie powtarzać?

Przytaczając argumenty, możesz użyć sformułowań:

– Na początku chciałbym przedstawić bohatera, który…
– Na poparcie mojej tezy chciałem przywołać…
– Czas (pora) na uzasadnienie twierdzenia…
– Doskonały przykład na poparcie tezy zawartej w temacie to… (postać, zdarzenie)
– Potwierdzę to przykładem…
– Posłużę się przykładem…
– Jako przykładem posłużę się…
– Świadczy o tym przykład…
– Zacznę od…
– Przemawia za tym fakt, że…
– Świadczy to o tym również…
– Aby poprzeć myśl, przywołam wypowiedź…
– Swoją tezę poprę cytatem…
– Na wstępie…
– Przegląd literackich przykładów zacznę od…
– Pierwszym argumentem na poparcie mojej tezy…
– Motyw… Nie było epoki, w której nie pisano by o nim.
– Literatura jest kopalnią przykładów na temat…

Przywołanie kolejnego argumentu:

– Po pierwsze… Po drugie… Po trzecie…
– Mój kolejny argument to…
– Oto kolejny argument…
– To nie był ostatni mój argument.
– Następny argument brzmi…
– Dodajmy jeszcze jeden argument….
– Dodatkowym / przytoczmy argumentem niech będzie…
– I jeszcze jeden argument…
– A oto kolejny, ważny moim zdaniem, argument.
– Przejdę teraz do omówienia…
– Teraz przejdę do sprawy następnej.
– Omówię problem następny…
– Następnie chcę przywołać postać / opinię / książkę…
– Teraz zajmę się następnq postaciq.
– Teraz zamierzam przytoczyć kolejny dowód tej wagi co…
– Ten przykład nie wyczerpał tematu…
– Nie można pominąć…
– Nie można zapomnieć o…
– Jest coś, o czym trzeba jeszcze pamiętać…
– Powołam się także na…
– Czy to już wszystko? Jeszcze należy wspomnieć o…
– Warto teraz zaznaczyć rzecz kolejną…
– Sięgnę do innych tekstów kultury…
– Następnie chcę przeanalizować…
– Należy zaznaczyć, że to nie jedyny przykład.
– Pozwolę sobie zwrócić uwagę na kolejne przykłady…
– Warto wiedzieć / pamiętać, że istnieją inne dowody potwierdzające tą tezę…
– Kwestia następna…
– Przejdę do…
– Poza tym…/ Ponadto…
– Powołam się teraz na słowa…
– Następnie zamierzam uzasadnić, przyto­czyć słowa…
– Uzupełnię swoją myśl cytatem…
– Uzupełnieniem myśli może być…
– Powołam się na zdanie…
– Powyższa refleksja skłania do następnej…
– Kontynuując powyższą myśl, przytoczę kolejny przykład…

 

Przy rozprawce – argumenty i kontrargumenty

Argumenty za:

– Sugestia zawarta w utworze / temacie jest słuszna…
– Niech ostatecznym argumentem będzie wypowiedź poety…
– Tezę potwierdza następny wiersz…
– Dowód znajduję jeszcze w…
– Tok rozważań, bieg myśli, tok przemyśleń potwierdza tezę, że…
– Szereg argumentów potwierdza tezę…
– Splot okoliczności w biografii autora (lub bohatera) potwierdza, że…

kontrargumenty

– Tej teorii można przeciwstawić kontrargumenty…
– Tej tezy nie da się obronić…
– Przesłanie utworu jest zaprzeczeniem tej idei…
– Łatwo zaprzeczyć słowom pisarza…
– Będę polemizować z artystą…
– Podczas analizy pojawia się szereg wątpliwości…
– Twierdzenie pana X wydaje mi się zaskakujące…

Nowy wątek, nowa myśl

– W tym miejscu pozwolę sobie na dygresję…
– Trudno odmówić sobie refleksji…
– Odbiegając na chwilę od głównego wątku przemyśleń…
– Ta refleksja każe jeszcze raz przyjrzeć się zagadnieniu…
– Na chwilę zboczę z tematu, ale tylko pozornie.
– Wspomniany już wątek pojawia się znowu…
– Jeszcze raz wrócę do refleksji o…
– To rzuca nowe światło na wspomniany temat…

Nawiąż do poprzedniej myśli

– Nawiążę do wątku głównego…
– W nawiązaniu do głównej myśli przytoczę…
– Powrócę do tematu…
– Wrócę do pytania zawartego w temacie…
– Powyższa myśl inspiruje do refleksji…
– Wspomniany wcześniej pogląd powraca tu wyraźnie…
– Po takiej refleksji powraca porzucona myśl…
– Zaniechana refleksja jednak uporczywie powraca…
– Wniosek poprzedni wydał się tylko dygresją, tymczasem okazuje się bardzo ważny…
– Nawiązując do poprzedniej refleksji…
– Kontynuując wątek….
– Okazuje się, że omawiany już wcześniej wątek powraca…

 

Sformułowania wyrażające opinię piszącego:

Wyraź swoje zdanie

– Moim zdaniem…
– Według mnie…
– Sądzę, że…
– Myślę, że…
– Wydaje mi się, że…
– Przypuszczam, że…
– Jestem pewna, iż…
– Nie jestem pewien, czy…
– Nie mam wątpliwości, że…
– Jestem przekonana, że…
– Na podstawie przytoczonych argumentów sądzę, że…
– Po rozważeniu tego problemu utwierdziłem się w przekonaniu, że…
– Teraz wyjawię opinię w sprawie…
– Teraz sprecyzuję własne poglądy…

Sformułowania potwierdzające:

– Z całą pewnością,…
– Jestem przekonany,…
– Nie ulega wątpliwości,…
– Nie mam wątpliwości, że…
– Jest dla mnie jasne, że…,
– Jest dla mnie oczywiste, że…
– Niewątpliwie,…
– Słusznie,..
– Istotnie,…
– Bez wątpienia,…
– Naprawdę…
– Przemawia za tym fakt, że…
– Trudno zaprzeczyć, że…
– Komuś może wydawać się, że…

Wprowadź przeciwny sąd:

– Ktoś może mieć inne zdanie i twierdzić, że…
– Oddajmy głos innej opinii… (opiniodawcy).
– Słyszałem też odmienny pogląd…
– Są tez tezy przeciwne…
– Przeciwnicy sądu, jaki reprezentuję, uważają, że…
– Opinii X nie mogę podzielić, ponieważ…
– Oto inne spojrzenie na ten temat…
– Z innego punktu widzenia…
– Patrząc na to z innej strony…
– Co mógłby powiedzieć przeciwnik?
– Kontrargumentem jest…
– Z drugiej strony…,
– Z kolei…
– Natomiast… /zaś…
– Patrząc na to inaczej,
– Przeciwnicy tej tezy głoszą,
– Rozważmy kwestię z innego punktu widzenia,
– Postawmy się w skrajnie różnej sytuacji.

Wyciągaj wnioski

– Z tego wynika, że…
– Nasuwa się nam kolejny wniosek…
– Reasumując…
– Wniosek z tego taki…
– Następny wniosek wynika z poprzedniego…

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Rozprawka

Przebieg pracy nad rozprawką

Wstęp – wzory sformułowań w rozprawce

Zdania w rozprawce