Jacek Soplica jako główny bohater „Pana Tadeusza”.

Kim był Jacek Soplica

Gdyby losy Jacka Soplicy potoczyły się inaczej, inna musiałaby być treść epopei narodowej. Nie byłoby przecież pana Tadeusza, być może nie byłoby tajemnicy i kto inny musiałby wykonywać patriotyczną robotę emisariusza wśród szlachty. Dlatego uważam, że jest to najważniejszy bohater „Pana Ta­deusza”, że tajemniczość, jaka mu towarzyszy, rola, którą odgrywa politycz­nie, przeszłość, uczucia tej postaci stanowią o wartości dzieła A. Mickiewi­cza. Jaki był Jacek Soplica?

Był paliwodą, człowiekiem porywczym, dumnym i zakochanym. Dowodził rodziną Sopliców, więc zyskał sobie względy Stolnika, zainteresowanego gło­sami na wyborach sejmikowych. Był przystojnym, młodym szlachcicem, zyskał więc także względy córki Stolnika – Ewy Horeszkówny. Kiedy jednak Jacek oświadczył się o pannę – podano mu „czarną polewkę”. Odmowa pociągnę­ła za sobą tragiczne skutki: ślub Jacka z przypadkową kobietą, pragnienie zemsty, pijaństwo, poniżenie. Niczym było to jednak w porównaniu ze zbrod­nią, jakiej dokonał. W czasie napadu Moskali na zamek Horeszki, wiedziony gwałtownym uczuciem, Jacek Soplica strzelił do Stolnika i zabił go. Został okrzyknięty nie tylko mordercą, lecz i zdrajcą… Moskale zaczęli uważać Ja­cka za swego stronnika, lecz Jacek nie dał się „przemoskwicić”, wyjechał z kraju i włączył się do walki o wolność. Córkę Stolnika wraz z mężem wywie­ziono na Sybir i tam zmarła. Zosią, jej córką, zaopiekował się Jacek Soplica. Wrócił on do kraju pod nazwiskiem księdza Robaka, w stroju zakonnym. Zaczął przygotowywać tutejszą szlachtę do powstania wspomagającego Na­poleona. Nie dane mu było jednak dożyć tej chwili. Śmiertelnie ranny w bitwie z Moskalami, Jacek Soplica wyspowiadał się przed swoim bratem oraz Gerwazym i zmarł

Zapytajmy raz jeszcze: kim był? Czy zdrajcą, kłótnikiem, egoistą i hulaką? Czy patriotą, wiernym, uczuciowym, odważnym, poważanym, ukochanym przez Ewę? Czy zdołał odpokutować błędy młodości?
Myślę, że tak. Uzyskał przecież nawet przebaczenie, został zrehabilitowany. Odbyła się uroczystość, na której Podkomorzy odczytał wszelkie zasługi Ja­cka Soplicy. Krzyż Legii Honorowej uwieńczył rehabilitację, honor Jacka Soplicy został przywrócony. Ogólną zgodę podkreślił Mickiewicz, łącząc zwaśnione rody węzłem małżeńskim.

Jest w Panu Tadeuszu wiele wątków, wiele ważnych problemów. Różne postacie reprezentują różne typy charakteru i różne postawy. Myślę, że Jacek Soplica jest wśród nich najważniejszy, najprawdziwszy i najciekawszy. Śmiało możemy go nazwać główną postacią dzieła.

Zobacz:

Pan Tadeusz Adama Mickiewicza

Jacek Soplica – Ksiądz Robak

Jacek Soplica – charakterystyka

Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym?

Jacek Soplica – bohater Pana Tadeusza

Pan Tadeusz na maturze