Charakterystyka pisarstwa Ignacego Krasickiego

Zacznij:
Ignacy Krasicki był bardzo płodnym i wszechstronnym twórcą. Uprawiane przez niego gatunki to satyra, bajka, powieść, poemat heroikomiczny, hymn.

Rozwiń:
To jeden z największych twórców polskiego oświecenia, zwany księciem poetów. Był mistrzem bajki epigramatycznej (krótkiej, parowersowej, zakończonej ostrą puentą – w odróżnieniu od rozbudowanych, dość długich bajek Jeana La Fontaine’a i Stanisława Trembeckiego), uważany jest za autora pierwszej polskiej powieści nowożytnej. Ponadto dużą rolę odegrał jego Hymn do miłości ojczyzny, przez pewien czas funkcjonujący jako pieśń państwowa.

Tematy jego twórczości to krytyka wad społeczeństwa, idealne państwo i społeczeństwo (utopia), patriotyzm.

Zakończ:
Nie można nie docenić znaczenia Krasickiego w rozwoju naszej literatury.


Najważniejsze teksty:


Ważne pojęcia:

  • Satyra – utwór piętnujący pewne zjawiska i postawy ludzkie, posługujący się ironią i wyolbrzymieniem.
  • Bajka – krótki utwór wierszowany, krótka scenka lub historyjka zakończona puentą; utwór (podobnie jak satyra) o charakterze dydaktyczno-moralizatorskim.
  • Poemat heroikomiczny – utwór łączący komiczną, niską, absurdalną treść ze stylem wysokim, podniosłym, charakterystycznym dla eposu.

Zobacz:

Życie i twórczość Ignacego Krasickiego