Tag "rozbiory"

Działania na zbiorach

Zbiorem nazywamy zwykle jakąś grupę przedmiotów czy też obiektów. W matematyce takimi obiektami są punkty, liczby lub figury. Co to jest element zbioru? Elementem zbioru jest każdy obiekt należący do tego zbioru. Jeśli zbiór nie zawiera żadnych elementów, to nazywamy go zbiorem pustym i oznaczamy ø. Możemy też podać elementy, które nie należą do jednego zbioru, ale należą do drugiego. Jeśli element a należy do zbioru A, to zapisujemy: a

Geneza upadku Rzeczypospolitej

Od śmierci Zygmunta Augusta, ostatniego Jagiellona, do końca XVIII w. na tronie Rzeczypospolitej zasiadali władcy elekcyjni. W tym czasie Polska traciła stopniowo swoje znaczenie, by w 1795 r. zniknąć całkowicie z mapy Europy. Kto decydował o losach kraju? Decydującą rolę w rządzeniu państwem miała szlachta. To jej przedstawiciele zasiadali w sejmie i senacie, ona piastowała wszystkie urzędy. Od połowy XVII w. o najważniejszych sprawach państwowych decydowali już jednak magnaci. Rodziny Ossolińskich, Sapiehów, Radziwiłłów czy Czartoryskich uzależniały od siebie

Jak doszło do obalenia Konstytucji 3 maja i drugiego rozbioru Polski?

O randze Konstytucji 3 maja niech świadczy fakt, że we współczesnej historiografii przyrównuje się ją do tak słynnych konstytucji jak np. konstytucja Stanów Zjednoczonych. Konstytucja uderzała w magnaterię, pozbawiając ją dotychczasowych możliwości wpływu na rządy, jasno określając reguły politycznej gry. Część nieprzejednanych opozycjonistów magnackich udała się do Rosji prosić Katarzynę II o poparcie. Doszło do zawiązania się konfederacji mającej zniszczyć dzieło Konstytucji 3 maja. Stało się to w Petersburgu, ale żądania konfederatów ogłoszono w nadgranicznej Targowicy.

Jak doszło do insurekcji kościuszkowskiej i III rozbioru Polski?

Geneza wybuchu powstania kościuszkowskiego Groźba likwidacji państwa i jego katastrofa gospodarczo-polityczna po II rozbiorze. Chęć zmazania targowickiej hańby i II rozbioru, co przy rozbudzonej świadomości politycznej podczas obrad Wielkiego Sejmu miało wielkie znaczenie. Spisek powstańczy. Zamierzona redukcja armii (w domyśle pierwszy etap likwidacji państwa) i zdymisjonowanie wielu żołnierzy i oficerów. Sprzeciw brygadiera Antoniego Madalińskiego wobec rozkazu redukcji (marzec 1794 roku) i jego słynny marsz z Ostrołęki do ­Krakowa. Przebieg powstania Powiadomiony o wystąpieniu Madalińskiego w marcu 1794 roku

Międzynarodowe i wewnętrzne tło I rozbioru.

Pierwsze reformy Po śmierci Augusta III (1763) do walki o władzę przystąpiły dwa stronnictwa magnackie: „familia”, skupiona wokół rodzin Czartoryskich, Poniatowskich i Zamoyskich, oraz tzw. patrioci zgrupowani wokół Radziwiłłów, Potockich oraz Rzewuskich. „Familii” udało się pozyskać do swych planów Rosję. Pod osłoną Rosji doszło w maju 1764 roku do sejmu konwokacyjnego, który przeprowadził szereg konkretnych reform: zakaz przysięgi posłów na instrukcje; wprowadzenie zasady głosowania większością głosów w kwestiach ekonomicznych – zasada ta ograniczała liberum

Reformy ustroju Rzeczpospolitej i rozbiory

Reformy sejmu konwokacyjnego Reakcją na bardzo wzrastającą anarchię i rozkład państwa w okresie saskim były próby reform podjęte przez obóz „familii” – stronnictwo reformatorskie związane z Czartoryskimi. Na sejmie konwokacyjnym w 1764 r. udało się wprowadzić nowy regulamin obrad, zakaz przysięgania posłów na krępujące ich instrukcje sejmikowe, utworzyć komisje skarbowe i wojskowe oraz głosowanie większościowe w sprawach skarbowych i ekonomicznych. Już po elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) powołano komisję menniczą,