• Polska nie istniała jako samodzielne państwo. Królestwo Polskie z carem Aleksandrem jako władcą było zaledwie namiastką ojczyzny, początkowy względny liberalizm ustępował stopniowo miejsca uciskowi.
 • Świeże były jeszcze w pamięci nadzieje związane z Napoleonem i bolesne rozczarowanie po jego klęsce.
 • Wyrosło młode pokolenie – pełne nienawiści do zaborcy i chęci do walki.
 • Ideologia romantyzmu znalazła tu podatny grunt ponieważ:
  • podkreślała siłę wiary i uczucia,
  • przypisywała wielkie możliwości jednostce,
  • głosiła możliwości irracjonalne.
  • sprzyjała także tajnym związkom, atmosferze spisku i tajemnicy,
  • gloryfikowała osamotnionego bohatera walczącego o wolność i sprawiedliwość.
 • Powstawały więc liczne organizacje, m.in. filomatów i filaretów, Wolnomularstwo Narodowe, Towarzystwo Patriotyczne.
 • Młode pokolenie hołdowało nowym wzorcom – romantycznych straceńców, męczenników, którzy poświęcają wszystko ojczyźnie, tak jak więziony przez 40 lat Walerian Łukasiński. W przyszłości miało to zaowocować powstaniem listopadowym 1830.
 • Na razie, w latach 20. XIX w., życie kulturalne i oświatowe tętniło tam, gdzie istniały centra nauki, gdzie skupiali się młodzi:
  • Wilno – tu funkcjonował słynny Uniwersytet Wileński,
  • Warszawa (w 1818 roku zaczął działalność Uniwersytet Warszawski),
  • Kraków, gdzie nie tylko żywe były tradycje uczelni Jagiellońskiej, lecz także istniała względna wolność.
  • Nowym ośrodkiem, choć o nieco odmiennym charakterze, stawał się Poznań (zabór pruski).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Wprowadzenie do romantyzmu – charakterystyka epoki

Romantyzm w Polsce

ROMANTYZM – TABELA

Na czym polegała specyfika polskiego romantyzmu?

Zarysuj tło społeczno-polityczne kształtujące specyfikę polskiego romantyzmu.

Początki romantyzmu w Polsce. Poezja Mickiewicza.

Maturalna wiedza o romantyzmie