1. Wśród podanych wyrazów wskaż rzeczowniki, które są jednocześnie żywotne, nieosobowe i pospolite.
A. pilot
B. mieszkaniec
C. wąż
D. zegarek
E. papuga

2. Uporządkuj podane imiesłowy: wracając, wróciwszy, piszący, pisany, śpiewając, napisawszy, ukrywszy, sprzątająca, ukryty, marząc.

3. W którym ze zdań liczebnik pełni funkcję podmiotu?
A. Jola zainteresowała się baletem sześć lat temu.
B. Dwadzieścia dwie koperty czekały w skrzynce pocztowej Alicji.
C. Tysiące zostały wyrzucone w błoto.
D. Dziewiętnasty rząd w teatrze nie daje możliwości dobrego przyjrzenia się aktorom.

4. Za pomocą partykuły czy nadajemy zdaniu charakter:
A. rozkazu,
B. przeczenia,
C. pytania,
D. życzenia.

5. Dopisz odpowiednie rzeczowniki.
A. ………. Achillesa;
B. ………. trojański;
C. ……….. niezgody
D. ……….. syzyfowa
E. ………… Augiasza

6. Który szereg zawiera poprawne stopniowanie przymiotnika?
A. smutny, smutniejszy, najbardziej smutny
B. śmieszny, śmieszniejszy, najśmieszniejszy
C. cichy, bardziej cichy, najbardziej cichy

7. Spośród podanych rzeczowników wybierz nieodmienne i uzupełnij nimi zdania: kakao, herbata, Missisipi, emu, struś, Odra.

A. Czy to prawda, że ………… jest tak ogromną rzeką?
B. ……… to zwierzę często chowające głowę w piasek.
C. Agata lubi tylko …………. bez cukru.

8. Wpisz w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasie.
A. Oleś przeraził się (ogromny) boa, którego zobaczył w zoo.
B. Prosiłem o podwójną porcję (salami), a nie (bekon)!
C. Staszek urodził się u podnóża (Tatry).

9. Przeczytaj zdania i odpowiedz na pytania.
I. Zwiedzając Kraków, nie możesz zapomnieć o Wawelu.
II. Radek wydaje za dużo pieniędzy na gry komputerowe.
III. Uczniowie chętnie czytają lektury.

A. W zdaniu I. występują rzeczowniki:
a. 2 pospolite,
b. 1 własny i 1 pospolity,
c. 2 własne.

B. Rzeczownik własny w formie mianownika występuje w zdaniu:
a. I
b. II
c. III

C. W zdaniach I, II, III występuje łącznie:
a. 7 rzeczowników pospolitych i 2 własne,
b. 3 rzeczowniki nieodmienne i 1 żywotny,
c. 4 rzeczowniki własne i 3 pospolite.

10. Jakich liczebników użyjesz, by określić liczbę rzeczowników: ludzie, drzwi, dzieci?
A. ułamkowych,
B. zbiorowych,
C. porządkowych,
D. głównych.

11. W którym z poniższych zdań liczebnik został użyty niepoprawnie?
A. Na zabawę choinkową przyszło tylko kilkanaścioro dzieci.
B. Zuza zaprzyjaźniła się z dwiema dziewczynami z młodszej klasy.
C. Czterem dzieciom udało się wspiąć na najwyższe drzewo.
D. Jarek uczył się tabliczki mnożenia przez czternaście tygodni.

12. Liczebnik trzecią jest:
A. liczebnikiem porządkowym w celowniku,
B. liczebnikiem głównym w dopełniaczu,
C. liczebnikiem zbiorowym w dopełniaczu,
D. liczebnikiem porządkowym w narzędniku.

13. Partykułę nie piszemy razem z:
A. rzeczownikami, liczebnikami, czasownikami i zaimkami;
B. czasownikami, przymiotnikami w stopniu wyższym i przysłówkami w stopniu równym;
C. imiesłowami przysłówkowymi, przymiotnikami w stopniu równym i przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym;
D. rzeczownikami, imiesłowami przymiotnikowymi, przymiotnikami w stopniu równym i przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym.

14. Które z podanych zdań jest prawdziwe?
A. Partykuły należą do odmiennych, ale niesamodzielnych części mowy.
B. Partykułę nie piszemy łącznie tylko z rzeczownikami.
C. Partykułę li piszemy z czasownikami oddzielnie.
D. Partykuły są nieodmienne.

15. Który z podanych przymiotników jest względny?
A. żółty
B. cichy
C. kamienny
D. grzeczny

16. W której grupie wyrazów nie ma czasowników w formie osobowej?
A. zagrałem, ufał, machać
B. umyto, dokończył, zapragnąłem,
C. zakończono, pisać, usłyszawszy
D. wzięliśmy, zaznaczono, obejrzał

17. Która z podanych części mowy jest nieodmienna?
A. zaimek
B. przymiotnik
C. przysłówek
D. liczebnik

18. W którym zdaniu błędnie użyto zaimka?
A. Tam jest uroczo.
B. Kiedy do mnie przyjedziesz?
C. Daj mi tą książkę!
D. Czy on mnie lubi?

19. W której grupie wyrazów podano tylko przysłówki?
A. ładnie, bliski, wesoły, dobrze
B. ładnie, blisko, wesoły, dobrze
C. ładnie, blisko, wesoło, dobrze
D. ładny, blisko, wesoło, dobrze

20. Wskaż czasownik dokonany:
A. piszę
B. napiszę
C. pisał
D. pisaliśmy

 

Odpowiedzi

1. C., E.
2.

3. C.
4. C.
5.
A. pięta Achillesa
B. koń trojański
C. jabłko niezgody
D. syzyfowa praca
E. stajnia Augiasza
6. B.
7.
A. Czy to prawda, że Missisipi jest tak ogromną rzeką?
B. Emu to zwierzę często chowające głowę w piasek.
C. Agata lubi tylko kakao bez cukru.
8.
A. Oleś przeraził się ogromnego boa, którego zobaczył w zoo.
B. Prosiłem o podwójną porcję salami, a nie bekonu!
C. Staszek urodził się u podnóża Tatr.
9. A. c. B. b. C. c.
10. B.
11. C. – powinno być czworgu
12. D.
13. D.
14. D.
15. C.
16. C.
17. C.
18. C. Powinno być: Daj mi tę książkę!
19. C.
20. B.

Zobacz:

Fleksja TEST

Fleksja

Części mowy – powtórka

Części mowy a części zdania

1. Co to znaczy, że polszczyzna jest językiem fleksyjnym? Na jakich własnościach wyrazów opiera się ich podział na części mowy?