Fleksja TEST

 

1. Obok podanych niżej stwierdzeń wpisz P (prawda) lub F (fałsz).

a) Liczebniki to odmienne części mowy. ……………………………………………………….
b) Istnieją dwa niezależne podziały liczebników. ……………………………………………..
c) Funkcją liczebnika jest określanie cech rzeczowników. …………………………………
d) Liczebniki główne odmieniają się przez osoby, liczby i rodzaje. …………………….
e) Liczebniki zbiorowe łączą się z rzeczownikami nieodmiennymi. ……………………..
f) Liczebników ułamkowych używamy wyłącznie na matematyce. ……………………….

2. Zastąp cyfry słowami. Nazwij typ utworzonego liczebnika.

a) W moim domu wymieniono (5) …………………………………………………………………………….………. drzwi. ……………………………………………………………………………

b) Mariusz zajął (2) …………………………………………………………….. miejsce w olimpiadzie matematycznej. ……………………………………………………………………………

c) Na półce brakuje (15) ………………………………………………………………………………………………… książek. ……………………………………………………………………………

d) Zjadłam (¼) ……………………………………………………………………………………………… tabliczki czekolady. ……………………………………………………………………………

3. Popraw błędy w zdaniach.

a) Do Afganistanu wysłano dwóch tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy żołnierzy. ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
b) Zabrakło mi dwieście czterdzieści jeden złotych na zakup komputera. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) Stu piętnastu dzieci zostało przyjętych do przedszkola. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) W szafie mam pięć spodni. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e) Cztery chłopcy grali w piłkę……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Ile zaimków zawiera podana wypowiedź. Podkreśl je.

Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Mówię to wam ze swego nieznanego serca.
a) 5
b) 7
c) 8.
d) 4

Odp. …………………….

5. Podane niżej zaimki podziel na zaimki dzierżawcze, wskazujące, osobowe, nieokreślone.

ten, ktokolwiek, coś, ów, jego, nasza, ja, oni, kiedyś, ty, ich, tam

zaimki dzierżawcze …………………………………………………………….,
wskazujące………………………………………………………………………..,
osobowe …………………………………………………………………………..,
nieokreślone ………………………………………………………………………
6. Dokończ zdanie.

Dłuższej formy zaimków używamy:

– …………………………………………………………………………………………..
– …………………………………………………………………………………………
– …………………………………………………………………………………………..
– …………………………………………………………………………………………..
– …………………………………………………………………………………………..

7. Podkreśl zdania, w których zastosowano poprawną formę zaimków.

a) Kupię sobie tę sukienkę.
b) Pożycz mi tą książkę.
c) Widzisz te drzewo.
d) To niemowlę wygląda rozkosznie.

8. Który z podanych wyrazów jest przysłówkiem?

a) słuchanie
c) marzenie
b) dokładnie
d) bliskie

Odp. …………………….

9. Wstaw przysłówki zamiast elementów podanych zwrotów wyróżnionych pochyłym drukiem.

a) gapić się jak sroka w gnat – ………………………………………………………
b) ruszać się jak słoń w składzie porcelany – ………………………………….
c) rosnąć jak na drożdżach – ………………………………………………………
d) odpowiadać ni w pięć ni w dziesięć – …………………………………………

10. Do podanych przysłówków dopisz antonimy – także przysłówki.

a) wrogo – …………………………………………………………………………………….
d) dobrze – ……………………………………………………………………………………
b) szybko – ……………………………………………………………………………………
e) blisko – ……………………………………………………………………………………..
c) nisko – ………………………………………………………………………………………
f) poprawnie – ………………………………………………………………………………..

11. Który zestaw wyrazów zawiera spójniki?

a) i, oraz, a, czy
b) lub, bądź, jaki, ów
c) ale, -że, -bym, ni
d) więc, albo, ani, zatem

Odp. …………………….

12. Wzmocnij partykułami podane zdania.

a) Chcesz iść na lody? – …………………………………………………………..
b) Zrób to porządnie. – …………………………………………………………….
c) Zgadzam się. – …………………………………………………………………….
d) Czy nie mówiłem ci?! – ………………………………………………………..
e) Będę o tym pamiętać. – ………………………………………………………..

13. Który zestaw wyrazów zawiera wykrzykniki?

a) Nie, oj, brzdęk.
b) Siup, chlup, bęc.
c) Halo, oj, –że.
d) Jak, to, ćwir.

14. Do podanych przyimków dopisz dowolne rzeczowniki. Obok zapisz, jakim przypadkiem rządzi dany przyimek.

a) zza …………………………………………………….. – ………………………………………………….
a) między ……………………………………………….. – ………………………………………………….
a) nad ……………………………………………………. – …………………………………………………..
a) ku ……………………………………………………… – ………………………………………………….

15. Nazwij części mowy:

Uff, wkrótce kończę klasę trzecią gimnazjum i nie wiem do jakiej dobrej szkoły ponadgimnazjalnej się wybrać.
Uff – ………………………………………………………………..
wkrótce – ………………………………………………………………..
kończę – ………………………………………………………………..
klasę – ………………………………………………………………..
trzecią – ………………………………………………………………..
gimnazjum – …………………………………………………………………
i – …………………………………………………………………
nie – …………………………………………………………………
wiem – …………………………………………………………………
do – …………………………………………………………………
jakiej – …………………………………………………………………
dobrej – …………………………………………………………………
szkoły – …………………………………………………………………
ponadgimnazjalnej – …………………………………………………………………
się – …………………………………………………………………
wybrać. – …………………………………………………………………

16. Połącz nazwę części mowy z jej funkcją, podaj po jednym przykładzie każdej części mowy:

A. rzeczownik………………………………
B. czasownik……………………………….
C. przymiotnik……………………………..
D. przysłówek……………………………..
E. liczebnik…………………………………
F. zaimek…………………………………..
G. spójnik………………………………….
H. przyimek………………………………..
I. wykrzyknik………………………………
J. partykuła……………………………….

a) modyfikuje, wzmacnia wypowiedź
b) nazywa wszystko, co nas otacza, włącznie z nami
c) nazywa cechy
d) nazywa czynności i stany
e) określa ilość lub kolejność
f) spaja wyrazy i zdania
g) występuje zamiast, w celu m.in. uniknięcia powtórzeń
h) służy wyrażaniu emocji
i) określa wzajemne położenie np. przedmiotów
j) określa m.in. sposób wykonania czynności

17. Podkreśl tylko odmienne części mowy:

a) graliśmy
b) mecz
c) dobrze
d) pierwszy
e) ten
f) brzdęk

Odp. …………………….

18. Podkreśl tylko niesamodzielne części mowy:

a) ale
b) przed
c) jasny
d) czy
e) huk
f) hu, hu

Odp. …………………….

19. Zaznacz tylko nieosobowe formy czasownika.

a) zamknięto
b) świecący
c) trzeba
d) myśląc
e) zrób
f) biec

Odp. …………………….

20 . Zaznacz formy fleksyjne, którymi określamy przy rzeczowniku.

a) przypadek
b) czas
c) tryb
d) rodzaj
e) stopień
f) liczba

Odp. …………………….

21. Które z podanych wyrazów są przymiotnikami?

a) pachnący
b) miło
c) ozdobiwszy
d) gorący
e) śmiały
f) odwiedzany

Odp. …………………….

22. Zaznacz szereg, w którym wymieniono tylko zaimki dzierżawcze.

a) ten, mojego, ja, ile
b) mój, jej, wasze, ich
c) tamten, skąd, one, tyle
d) się, mi, twoich, taka

Odp. …………………….

23. Zaznacz szereg, w którym niepoprawnie napisano liczebniki.

a) dwoje, ośmioro, dwanaścioro, dwadzieścioro – zbiorowe
b) pięć, dziesięć, piętnaście, dwadzieścia – główne
c) trzeci, siódmy, jedenasty, dwutysięczny – porządkowe
d) pół, ćwierć, półtora, trzy czwarte – niecałkowite

Odp. …………………….

24. Zaznacz formy fleksyjne zaimków.

a) przypadek
b) temat
c) rodzaj
d) liczba

Odp. …………………….

25. Ile partykuł występuje w powiedzeniu:

Liczy noże niech by nie!

a) 10
b) 5
c) 6
d) 7

Odp. …………………….

26. Formy fleksyjne czasownika być to:

a) 1 os., l.poj., r.ż, cz. ter., a. dok, tryb rozk., str. czynna
b) 3 os., l.mn., r. męskoos., cz. przeszły, a. ndk, tryb przyp., str. bierna
c) 2 os., l.mn., r. –, cz. przyszły, a. dk, tryb – rozk, str. czynna
d) os. –, l. –, r. –, cz. –, a. –, tryb –, str. –

Odp. …………………….

27. Przysłówki odprzymiotnikowe znajdują się w szeregu:

a) miło, groźnie, dobrze, blisko
b) starannie, wyniośle, w domu, na tarasie
c) ufnie, czujnie, tam, daleko
d) na boisku, wczoraj, długo, tak

Odp. …………………….

28. Przymiotniki, które stopniują się w sposób nieregularny występują w szeregu

a) słomiany, drewniany, szklany, metalowy
b) dobry, zły, mały, duży
c) miękki, przyzwoity, staranny, puszysty
d) bohaterski, uroczysty, wyniosły, chory

Odp. …………………….

29. W której grupie wyrazów jest błąd?

A. nie zrobiono, nie drugi, niedobrze, nie najszczęśliwszy,
B. nieumyty, nie lepiej, nieład, nieprzeczytawszy,
C. nie biegnąc, nieznający, nieodgadniony, nieszczęśliwy,
D. nieszczery, nie ja, nie najniższy, nierozumiejąc.

Odp. …………………….

30. Partykułę nie piszemy razem z:

A. rzeczownikami, liczebnikami, czasownikami i zaimkami;
B. czasownikami, przymiotnikami w stopniu wyższym i przysłówkami w stopniu równym;
C. imiesłowami przysłówkowymi, przymiotnikami w stopniu równym i przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym;
D. rzeczownikami, imiesłowami przymiotnikowymi, przymiotnikami w stopniu równym i przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym;

31. Które z podanych zdań jest prawdziwe?

A. Partykuły należą do odmiennych, ale niesamodzielnych części mowy.
B. Partykułę nie piszemy łącznie tylko z rzeczownikami.
C. Partykułę li piszemy z czasownikami oddzielnie.
D. Partykuły są nieodmienne.

32. Za pomocą partykuły czy nadajemy zdaniu charakter:

A. rozkazu;
B. przeczenia;
C. pytania;
D. życzenia.

33. Popraw błędy w poniższych zdaniach:

A. Swoje żale kierował na adres szkoły. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Przyszli wszyscy za wyjątkiem Marcina. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
C. Za czym stoisz w kolejce? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

34. Napisz słowami liczebniki podane w nawiasach.

A. W szpitalu leżało (25) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… pacjentów.

B. W bibliotece mamy ponad (3000)………………………………………………………………………. książek, z czego (1138) ……………………………………………………………………………………..jest wypożyczonych.

C. (4) ……………………………………………………………………… szczeniąt biegało po podwórku, a (5) ………………………………………………………………………………………………………..kurcząt dziobało ziarno.

D. W szpitalu znalazło się (23) …………………………………………………………..chłopców, (8) …………………………………………..dziewcząt i (2) ………………………………………niemowląt chorych na żółtaczkę.

E. Razem ze (121) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………innymi dziewczynami uczestniczyłam w warsztatach literackich.

F. Uwagi dotyczyły (35) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..uchybień.

G. To cytat z „Księgi (1001) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………nocy”!

H. (2)…………………………………………………………………………………………………………………… drzwi pomalowano na biało, (3) ………………………………………………………………………………….na niebiesko.

I. W naszej firmie zatrudnionych jest (658) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………robotników.

J. Na zebranie przyszedł ze (100)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ulotkami.

K. To się wydarzyło w (1821) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….roku.

L. Na placu zabaw bawiło się (121) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..dzieci.

Ł. (1789) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….studentów otrzymało stypendium.

35. Zdanie „Rodzice kupili upominki dla swoich (5) ………………………………………………………………………. dzieci” można uzupełnić:

A. liczebnikiem zbiorowym
B. liczebnikiem porządkowym
C. liczebnikiem mnożnym
D. żadna z tych możliwości

36. Który z liczebników jest liczebnikiem porządkowym:

a) piętnaścioro
b) piętnasty
c) piętnaście

37. Popraw podane zdania

a) na ile dziś masło? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) zaprowadzić na komisariat …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) pracuje na zakładzie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) napotykać na przeszkody ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

e) co pod tym rozumiesz? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

f) w oparciu o doświadczenie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

38. Podziel i nazwij następujące formy nieosobowe czasownika: zrozumiano, jadący, uśmiechnięty, poznawszy, szczekać, poszedłszy, mówiąc, zaczęty, pobito, czyniący.

Formy zakończone na -no, -to – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bezokolicznik – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imiesłów przymiotnikowy
czynny – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
bierny – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imiesłów przysłówkowy
współczesny – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
uprzedni – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

39. Spośród podanych wyrazów zaznacz literami:

X czasowniki w formach osobowych,
B – bezokoliczniki,
I – imiesłowy,
Y – formy zakończone na -no, -to:

przyniósłszy …………………………. móc …………………………………
palący …………………………………. myślelibyśmy ……………………..
czytając ……………………………….. weźcie ………………………………
rozpocząć …………………………….. niesiono ……………………………
idźcie …………………………………… będzie wiedział …………………..
rozumieć ……………………………….. wymagający ……………………….
ułożony …………………………………. przyjęto ……………………………..
wybite …………………………………… zachęcony ………………………….

40. Podziel podane czasowniki na czasowniki przechodnie i nieprzechodnie.

pójść, przyjąć, świecić, kupić, zmusić, móc, zawieść

czasowniki przechodnie …………………………………………………………………………………..
czasowniki nieprzechodnie ………………………………………………………………………………

41. Podane czasowniki podziel na osobowe i nieosobowe:

wchodzić, masz, grał, siedliśmy, deptano, pić, wypić, wchodzono, oddychać, rozmawiali.

czasowniki osobowe ………………………………………………………………………………………………
czasowniki nieosobowe ………………………………………………………………………………………….

42. Podane zdania z czasownikami w stronie czynnej zamień na stronę bierną:

A. Jego psa otruli złodzieje.
B. Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków.
C. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę w 1492 roku.

43. Od podanych niżej wyrazów utwórz imiesłowy przymiotnikowe bierne:

A. przepisać
B. pokryć
C. ogolić
D. dopasować

44. Która informacja, dotycząca podkreślonego w poniższym zdaniu imiesłowu jest prawdziwa?

Mały Jurek zaczął jeść obiad. Zjadłwszy, wybiegł na dwór łapać chrabąszcze.

A. Wyraz został napisany poprawnie.
B. Wyraz został napisany niepoprawnie, powinno być: „zjadłszy”.
C. Wyraz został napisany niepoprawnie, powinno być: „zjadwszy”
D. Wyraz został napisany niepoprawnie, powinno być: „zjadszy”.

Odp. …………………….

45. W zdaniu: „Gdybyś się więcej uczył, miałbyś lepsze oceny” podkreślony czasownik został użyty w:

A. trybie oznajmującym
B. trybie przypuszczającym
C. trybie rozkazującym
D. żadnym z wymienionych trybów

46. W którym szeregu występują tylko imiesłowy przysłówkowe?

A. podejmujących, będąc
B. umawiających, pozostawia
C. podporządkowując, ustanawiając
D. sformułowaną, idąc

Odp. …………………….

47. Zaznacz literą X czasowniki, od których można utworzyć stronę bierną:

a) spać
b) biegać
c) malować
d) podskakiwać

Odp. …………………….

48. Od czasownika „malować” może powstać:

A. czas przyszły prosty
B. czas przyszły złożony

49. Który z poniższych wyrazów jest rzeczownikiem?

A. biegać
B. biegający
C. bieganina
D. biegając

Odp. …………………….

50. Czasownik „myć się” w trzeciej osobie liczby pojedynczej trybu rozkazującego w stronie biernej brzmi:

A. niech się myje
B. niech będzie myty
C. byłby myty
D. myłby się

Odp. …………………….

51. Wyższy stopień od przymiotnika łysy brzmi:

A. łysszy
B. łysiejszy
C. bardziej łysy

Odp. …………………….

52. Połącz części mowy z wyrazami powyżej.

nie, dobro, źle, czyta, oraz, my, śpiewając, gorący, ponad, halo

A. przyimek …………………………….,
B. partykuła ……………………………,
C. rzeczownik ………………………….,
D. czasownik……………………………,
E. przysłówek ………………………….,
F. wykrzyknik …………………………..,
G. zaimek ………………………………..,
H. imiesłów ………………………………,
I. spójnik ………………………………….,
J. przymiotnik ……………………………,

53. Które z podanych rzeczowników są nieodmienne?

a) Monachium,
b) Bizancjum,
c) Bonn,
d) Kenia

54. Dokończ, dopisując razem lub oddzielnie partykułę: „nie”:

A. ……… systematycznie B. ……… pracuje
C. ……… brzydko D. ……… ładny
E. ……… przychylnie F. ……… bezpieczeństwo

55. Uzupełnij tabelkę:

czynność jednokrotna: czynność wielokrotna:
migać
być
dorabiać
popisać się

56. Jakie przedmioty mogą wydawać poniższe dźwięki (do każdego dźwięku możesz dobrać kilka)?

cyka ………………………………………………………………………………………………..,
turkocze …………………………………………………………………………………………..,
łopocze ……………………………………………………………………………………………,
skrzypią …………………………………………………………………………………………..,
trzeszczą ………………………………………………………………………………………….,
zgrzyta …………………………………………………………………………………………….,
dzwoni …………………………………………………………………………………………….,
szemrze …………………………………………………………………………………………..,

wóz (po bruku), strumyk, świerszcz, proporzec, schody, zamek, zegar, budzik

57. Wskaż zaimki i spójniki, wpisując literę (A) lub (B) w miejsca zakropkowane:

(A. zaimek,
B. spójnik)

kto ………., nasz………., tak………., i………., lub ………., tyle ……….,
nic……….., albo……….., więc…….., oraz…., on ……….., wy ………….

 

58. Od czasownika niedokonanego gotować utwórz jak najwięcej czasowników dokonanych.

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

59. Wyrazy określające jabłko podziel na przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe:

czerwone, niedojrzałe, okrągłe, smaczne, dobre, podniesione, pachnące, soczyste, zerwane, duże

przymiotniki ……………………………………………………………………………………………………………………………
imiesłowy przymiotnikowe …………………………………………………………………………………………………………

60. Wyraz: półtrzecia jest:

A. liczebnikiem
B. czasownikiem,
C. przysłówkiem
D. zaimkiem

Odp. ……………………………

61. Dopisz do każdego wyrazu formę stopnia wyższego.

A. trudny ………………………………………………… B. blady …………………………………………………
C. łysy ……………………………………………………. D. stalowy ………………………………………………
E. męski …………………………………………………. F. zły …………………………………………………….

62. Który z rzeczowników występuje tylko w liczbie pojedynczej?

a) linoleum
b) statua
c) siano
d) poganin

Odp. ……………………………

63. Przymiotnik najcięższe stopniuje się:

A. opisowo
B. regularnie
C. nieregularnie
D. żadna z wymienionych możliwości

Odp. ……………………………

64. Wyraz, który nie jest przymiotnikiem to:

a) blaszany
b) dziwaczny
c) gorący
d) wiodący

65. Od bezokolicznika „iść” możemy utworzyć:

A. imiesłów przymiotnikowy czynny
B. imiesłów przysłówkowy uprzedni
C. imiesłów przymiotnikowy bierny
D. imiesłów przysłówkowy współczesny

Odp. ……………………………

66. Wyraz „książkom” ma formy gramatyczne:

A. miejscownika liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego
B. dopełniacza liczby mnogiej rodzaju męskoosobowego
C. celownika liczby mnogiej rodzaju niemęskoosobowego
D. biernika liczby mnogiej rodzaju niemęskoosobowego

Odp. ……………………………

67. Połącz w pary wyrazy i odpowiadające im części mowy.

spoza oraz ojej! niech ktokolwiek bardzo

A. spójnik …………………………………………….
B. partykuła ………………………………………….
C. przysłówek ……………………………………….
D. przyimek ………………………………………….
E. zaimek …………………………………………….
F. wykrzyknik ………………………………………..

68. Zastąp liczby odpowiednimi formami liczebników.

A. Dla 3535 studentów nie odbyły się egzaminy.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Z 13 dzieci pozostało tylko 3.

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

69. Jak brzmi dopełniacz liczby mnogiej obcobrzmiących rzeczowników:

A. karafka ……………………………………………………………………………………………..
B. agrafka ……………………………………………………………………………………………..

70. Dlaczego „nie pisać pisze się oddzielnie z partykułą nie?

A. Nie ma na to żadnej reguły, trzeba to zapamiętać.
B. Jest to bezokolicznik, a bezokoliczniki pisze się oddzielnie z partykułą nie.
C. Jest to czasownik osobowy, a takie czasowniki z partykułą nie pisze się oddzielnie.

71. Z jakich przyimków prostych powstały następujące przyimki złożone?

A. sponad ………………………………………………………………………………………………………….
B. spomiędzy …………………………………………………………………………………………………….
C. zza ……………………………………………………………………………………………………………….

 

Fleksja TEST – odpowiedzi:

1. a) P, b) F, c) F, d) F, e) F, f) F;

2. a) pięcioro drzwi. – liczebnik zbiorowy; b) drugie miejsce – liczebnik porządkowy; c) piętnastu książek – liczebnik główny; d) jedną czwartą/ćwierć – liczebnik ułamkowy;

3. a) dwa tysiące siedmiuset pięćdziesięciu trzech; b) dwustu czterdziestu jeden; c) Sto piętnaścioro; d) pięcioro; e) czterej;

4. b) Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Mówię to wam ze swego nieznanego serca.

5. dzierżawcze – jego, nasza, ich; wskazujące – ten, ów, tam
osobowe – ja, oni, ty; nieokreślone – ktokolwiek, coś, kiedyś;

6. – na początku zdania
– na końcu zdania, jeśli pada na niego akcent logiczny
– w przeciwstawieniach
– po przyimkach
– gdy zaimek występuje samodzielnie

7.
a) Kupię sobie tę sukienkę.
d) To niemowlę wygląda rozkosznie.

8. b) dokładnie

9.
gapić się jak sroka w gnat – bezmyślnie
ruszać się jak słoń w składzie porcelany – niezgrabnie
rosnąć jak na drożdżach – szybko
odpowiadać ni w pięć ni w dziesięć – niewłaściwie

10.
wrogo – przyjaźnie dobrze – źle
szybko – wolno blisko – daleko
nisko – wysoko poprawnie – niepoprawnie

11. a) i, oraz, a, czy

12.
Chcesz iść na lody? – Czy chcesz iść na lody?
Zrób to porządnie. – Zróbże to porządnie.
Zgadzam się. – Tak, zgadzam się.
Czy nie mówiłem ci?! – Czyż nie mówiłem ci?!
Będę o tym pamiętać. – Na pewno będę o tym pamiętać.

13. b)

14. a) dokładnie zza chmury – D.
b) dokładnie między drzewami – N.
c) dokładnie nad głową – N.
d) dokładnie ku słońcu – C.

15.
Uff– wykrzyknik wkrótce – przysłówek
kończę – czasownik klasę – rzeczownik
trzecią – liczebnik gimnazjum – rzeczownik
i – spójnik nie – partykuła
wiem – czasownik do – przyimek
jakiej – zaimek dobrej – przymiotnik
szkoły – rzeczownik ponadgimnazjalnej – przymiotnik
się – zaimek wybrać – czasownik

16. A. b) Gimbus, B. d) redagować, C. c) ciekawy, D. j) pomysłowo, E. e) drugi, F g) twój, G. f) i, H i do, I. h hej, J. a) nie

17. a), b), d), e);

18. a), b), d), f);

19. a), b), c), d), f);

20. a), d), f);

21. d), e);

22. b);

23. d);

24. a), c), d);

25. d);

26. d);

27. a);

28. b);

29. B:;

30. D.;

31. D.;

32. C.;

33.
A. Swoje żale kierował pod adresem szkoły.
B. Przyszli wszyscy z wyjątkiem Marcina.
C. Po co stoisz w kolejce?

34. A. dwadzieścioro pięcioro; B. trzema tysiącami, tysiąc sto trzydzieści osiem, C. czworo, pięcioro, D. dwudziestu trzech, osiem, dwoje, E. stu dwudziestoma jeden (lub sto dwudziestoma jeden), F. trzydziestu pięciu, G. tysiąca i jednej, H. dwoje, troje, I. sześciuset pięćdziesięciu ośmiu, J. stoma, K. tysiąc osiemset dwudziestym pierwszym, L. sto dwadzieścioro jeden, Ł. tysiąc siedemset (lub siedmiuset) osiemdziesięciu dziewięciu;

35. A.

36. b);

37. a) po ile?, b) do komisariatu, c) w zakładzie, d) napotykać przeszkody, e) co przez to rozumiesz?, f) opierając się na doświadczeniu

38.
Formy zakończone na -no, -to: zrozumiano, pobito
Bezokolicznik: szczekać
Imiesłów przymiotnikowy czynny – jadący, czyniący
Imiesłów przymiotnikowy bierny – uśmiechnięty, zaczęty
Imiesłów przysłówkowy współczesny – mówiąc
Imiesłów przysłówkowy uprzedni – poznawszy, poszedłszy

39.
przyniósłszy I móc B
palący I myślelibyśmy X
czytając I weźcie X
rozpocząć B niesiono Y
idźcie X będzie wiedział X
rozumieć B wymagający I
ułożony I przyjęto Y
wybite I zachęcony I

40. czasowniki przechodnie – przyjąć, kupić, zmusić, zawieść, czasowniki nieprzechodnie – świecić, móc, pójść.

41. czasowniki osobowe – masz, grał, siedliśmy, rozmawiali
czasowniki nieosobowe – wchodzić, deptano, pić,wypić, wchodzono, oddychać

42.
A. Jego pies został otruty przez złodziei.
B. Wisła Kraków została pokonana przez Legię Warszawa.
C. Ameryka została odkryta przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku.

43. A. przepisany B. pokryty C. ogolony D. dopasowany

44. B;

45. B;

46. C;

47. c);

48. A – czas przyszły prosty;

49. C;

50. B.;

51. C.;

52. A. ponad, B. nie, C. dobro, D. czyta, E. źle, F. halo, G. my, H. śpiewając, I. oraz, J. gorący;

53. a), b), c);

54. A. niesystematycznie, B. nie pracuje, C. niebrzydko, D. nieładny, E. nieprzychylnie, F. niebezpieczeństwo;

55. A. mignąć, migać; B. być, bywać; C. dorobić się, dorabiać się; D. popisać się, popisywać się;

56. tyka – zegar, turkocze – wóz (po bruku), łopocze – proporzec, skrzypią – schody, cyka – świerszcz, zgrzyta – zamek, dzwoni – budzik, szemrze – strumyk;

57. kto (A), nasz (A), tak (A), i (B), lub (B), tyle (A), nic (A),albo (B), więc (B), oraz (B), on (A), wy (A);

58. przygotować, zagotować, przegotować, wygotować, ugotować;

59. przymiotniki: czerwone, niedojrzałe, okrągłe, smaczne, dobre, soczyste, duże; imiesłowy przymiotnikowe: podniesione, pachnące, zerwane;

60. A.,

61. A. trudniejszy, B. bledszy, C. bardziej łysy, D. nie można utworzyć stopnia wyższego ani najwyższego, E. bardziej męski, F. gorszy;

62. siano;

63. B.;

64. d);

65. A., C.

66. C – celownika liczby mnogiej rodzaju niemęskoosobowego,

67. niech – partykuła, ktokolwiek – zaimek, bardzo – przysłówek, spoza – przyimek, ojej – wykrzyknik, oraz – spójnik;

68. Dla trzech tysięcy pięciuset trzydziestu pięciu studentów nie odbyły się egzaminy, Z trzynaściorga dzieci pozostało tylko troje;

69. A. tych agrafek; B. tych karafek,

70. b);

71.
A. z + po + nad;
B. z + po + między;
C. z + za

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/matura/c331-nauka-o-jezyku-pytania-i-odpowiedzi/fleksja-2

Fleksja

Co to jest fleksja i deklinacja?