Powieść realistyczna
„Powieść jest jak zwierciadło, które obnosi się po gościńcu”. To jedna z pierwszych, najbardziej znaczących definicji gatunku, którą sformułował Stendhal. Wskazywała na elementarny wyznacznik powieści – Arystotelesowską zasadę mimesis, czyli naśladownictwa rzeczywistości. Powieść niczym lustro miała odbijać świat, z fotograficzną dokładnością odtwarzać to, co zgodnie z regułą prawdopodobieństwa mogłoby się zdarzyć.

Mimo że data powstania utworu wskazuje epokę romantyzmu – jest to powieść realistyczna. Powieść realistyczna jest dziełem, które wiernie i szczegółowo odzwierciedla rzeczywistość, ma być lustrem (porównanie Stendhala) ludzi i wydarzeń.

Wśród cech powieści realistycznej wyróżniamy:

 • obecność wszechwiedzącego, trzecioosobowego, „przezroczystego” narratora;
 • szczegółowość w opisie świata przedstawionego;
 • rzeczywisty byt fikcji (czyli prawdopodobna, realna fabuła);
 • bohatera powieści realistycznej (czyli silną, przedsiębiorczą osobowość, która często usytuowana jest na styku dwóch różnych światów)

 

Prześledźmy, jak powyższe cechy realizuje Balzak

 • Ojciec Goriot odzwierciedla życie, przekrój społeczny, obyczaje Paryża lat 20. XIX wieku.
 • Narracja prowadzona jest głosem trzecioosobowym, narrator jest wszechwiedzący (zna np. myśli bohaterów, ich przeszłość, ich tajemnice), opowiada zdarzenia, nie ujawniając swoich interpretacji, jest „czystym” przekaźnikiem.
 • Wydarzenia powieści biegną kolejno, wynikają z siebie, są racjonalne i prawdopodobne, bez interwencji sił pozaziemskich, bez wizji, bez fantazji.
 • Obserwujemy też skrupulatną szczegółowość w opisie świata przedstawionego – Balzak odtwarza mapę Paryża, układ uliczek w dzielnicy, gdzie znajduje się pensjonat, opis budynku z zewnątrz.
 • Stosuje zabieg milieu – czyli chwyt charakteryzowania postaci poprzez opis przedmiotów, którymi się otacza, pomieszczeń, w których przebywa, czy ludzi, z którymi przestaje. Przykładem milieu jest opis pensjonatu pani Vauquer.

Pozostaje bohater. Oczywiście ojciec Goriot nie jest typowym bohaterem realistycznym. Rolę tę odgrywa w powieści Vautrin – jest silną, przedsiębiorczą osobowością, stoi na granicy świata zwykłego i przestępczego podziemia. Funkcjonuje także w momencie zmian światów społecznych – oto zdeklasowany feudalizm ustępuje miejsca kapitalizmowi. Dodajmy, że Ojciec Goriot spełnia cele powieści realistycznej: pokazuje świat z punktu widzenia zwykłego odbiorcy, odkrywa i obnaża prawa rządzące rzeczywistością i ujawnia prawdy o życiu.


Kilka prawd życiowych i refleksji dotyczących człowieka każdej epoki:

 • Refleksja o miłości rodzicielskiej, o względności uczucia, jakim jest wdzięczność i poczucie obowiązku dzieci wobec rodziców. Zauważmy, że to odwrócenie losów Antygony – odwiecznego uosobienia wiernej córki i siostry.
 • Obserwacja reguł rządzących światem – prawo i siła pieniądza, układy i związki między ludźmi oparte na interesie, potrzebie, zależności, zaniku szczerości uczuć.
 • Obserwacja procesu przystosowania się młodego człowieka do wymogów otoczenia. Widzimy, jak kolejno upadają ideały Rastignaca, jak kształtuje się jego egoizm i bezwzględność, świat paryski wchłania go i formuje jego postawę moralną. To los i niebezpieczeństwo wielu młodych ludzi w różnych czasach.
 • Gorzka refleksja nad moralnością ludzi, ich obłudą, kontrastem zewnętrznego piękna i brudnego wnętrza. Córki Goriota i ich mężowie, małżeństwa „finansowe”, pozamałżeńskie romanse, zdrady i oszustwa nie są charakterystyczne tylko dla lat 20. XIX wieku. Donos, zbrodnia, perfidne wykorzystywanie słabszych nadal funkcjonuje…

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Ojciec Goriot – Honoriusz Balzak

Obraz społeczeństwa Paryża w Ojcu Goriot Balzaka

Obraz społeczeństwa francuskiego w Ojcu Goriot Honoriusza Balzaka

Julian Sorel a Eugeniusz de Rastignac, bohater Ojca Goriot Balzaka – podobieństwa i różnice.

Ojciec Goriot, tytułowy bohater powieści Honoriusza Balzaka, na tle innych ojców w literaturze.

Obraz miasta w Lalce Bolesława Prusa i Ojcu Goriot Honoriusza Balzaka.

Miasto w powieściach realizmu: na przykładzie Ojca Goriot nakreśl obraz dziewiętnastowiecznego Paryża.

Jakie przesłanie i ogólnoludzkie wartości zawiera Ojciec Goriot Balzaka?

Jaką panoramę swoich czasów kreśli Balzak w swoich utworach? Wyjaśnij znaczenie tytułu Komedia ludzka.

Co łączy bohaterów Balzakowskich?

Przedstaw społeczną mapę świata ukazanego w Ojcu Goriot

Na podstawie wybranych fragmentów (wybranego fragmentu) Ojca Goriot Balzaka udowodnij, że jest to powieść realistyczna.