1. Autorem myśli: „Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności…” jest:

a) B. Pascal
b) I. Kant
c) Kartezjusz
d) J. Locke

2. Który z wymienionych filozofów był twórcą empiryzmu?

a) I. Newton
b) Kartezjusz
c) J. Locke
d) F. Backan

3. Redaktorem francuskiej Encyklopedii był:

a) Wolter
b) D. Diderot
c) Montesquieu
d) P. Malbach

4. Twórcą oświeceniowej poetyki określającej zasady i reguły, jakim podporządkować miała się literatura był:

a) ks. Dmochowski
b) J. Rousseau
c) I. Krasicki
d) N. Boileau

5. Elegancka ornamentyka, dekoracyjność, subtelność i finezja, motywy miłosne to elementy stylu:

a) klasycznego
b) sentymentalnego
c) rokoko

6. Która z podanych postaci jest autorem słów: „Nienawidzę tego, co mówisz, ale oddałbym życie, abyś mógł mówić to, co mówisz”

a) Kartezjusz
b) Wolter
c) Francis Bacon
d) Denis Diderot

7. Bajka powstała na bazie epigramatu, którego twórcą był:

a) Simonides z Keos
b) Anakreont
c) Wergiliusz
d) Teakryt

8. Rodowodu literackiego bajki należy szukać w twórczości:

a) Horacego
b) Simonidesa z Keos
c) Ezopa
d) Lessinga

9. Tematykę miłosną można odnaleźć w malarstwie:

a) Zygmunta Vogla, Jeana Watteau
b) Dominika Morliniego, Francoisa Bouchera
c) Bernarda Belotto, Marcello Bacciarellego
d) Jeana Watteau, Francoisa Bouchera

10. Grę z konwencją sentymentalną zauważamy w:

a) Nowej Heloizie Jean J. Rousseau
b) Laurze i Filonie Franciszka Karpińskiego
c) Kandydzie Woltera
d) Do Justyny. Tęskność na wiosnę Franciszka Karpińskiego

11. Utwór, w którym fabuła ma charakter jedynie pretekstowy, a przedstawione wydarzenia służą sformułowaniu tezy moralnej, światopoglądowej to:

a) powieść fantastyczno-utopijna
b) powiastka filozoficzna
c) powieść satyryczno-obyczajowa
d) bajka narracyjna

12. Która z wymienionych powieści spełnia wzorzec powieści epistolarnej?

a) Kubuś Fatalista
b) Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
c) Nowa Heloiza
d) Pamiętniki Soplicy

13. Który z bohaterów Kandyda głosi tezę, że: „Wszystko jest najlepsze na najlepszym ze światów”?

a) Kandyd
b) Pangloss
c) Marcin
d) Kundegunda

14. Śmiałość w wypowiadaniu sądów, odrzuceniu uznanych autorytetów, niezależność, tolerancja, dowcip i humor to cechy określające:

a) sceptycyzm
b) krytycyzm
c) deizm
d) wolterianizm

15. Twórcą komedii intrygi był:

a) Pierre Marvaux
b) Franciszek Zabłocki
c) J. Ursyn Niemcewicz
d) Alfred de Musset

16. Typowymi gatunkami literackimi dla oświecenia są:

aj powieść fantastyczno-utopijna, satyra, powieść poetycka
b) bajka, poemat heroikomiczny, powiastka filozoficzna
c) powieść sentymentalna i satyryczno-obyczajowa, list, ballada
d) komedia, oda, epopeja, pamiętnik

17. Ośrodkiem polskiego sentymentalizmu był:

a) Poznań
b) Puławy
c) Warszawa
d) Kraków

18. Elementy krytyki zjawiska kosmopolityzmu odnajdujemy w:

a) Kandydzie, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach, Pijaństwie
b) Monachomachii, Do króla, Żonie modnej
c) Powrocie posła, Żonie modnej, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach
d) Świecie zepsutym, Powrocie posła, Myszeidzie

19. W którym z wymienionych utworów autor naruszył teorię decorum?

a) w Monachomachii
b) w satyrze Pijaństwo
c) w bajce Dewotka
d) w powieści Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki

20. Szkołę Rycerską założył:

a) S. Konarski
b) S. August Poniatowski
c) S. Leszczyński
d) A. K. Czartoryski

21. Autorem myśli: „Takie będą rzeczypospolitej, jak ich młodzieży chowanie” był:

a) Stanisław Staszic
b) Hugo Kołłątaj
c) Franciszek Salezy Jezierski
d) Stanisław Konarski

22. Komisja Edukacji Narodowej powołała:

a) Collegium Nobilium
b) Teatr Publiczny
c) Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych
d) Towarzystwo Przyjaciół Nauk

 

Odpowiedzi

1b, 2c, 3b, 4d, 5c, 6b, 7a, 8c, 9d, 10b, 11b, 12c, 13b, 14d, 15a, 16b, 17b, 18c, 19a, 20b, 21a, 22c

 

Zobacz:

Oświecenie – Test 2

Oświecenie – Test 3

Oświecenie – Test 4

Oświecenie w skrócie TABELA