1. Które z wymienionych cech przypisałbyś powieści Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu?

a) chronologia wydarzeń
b) metaforyczny styl
c) pierwszoosobowa narracja
d) tradycyjna fabuła
e) zmienność nastrojów

2. Który z wymienionych pisarzy był twórcą powieści zwanej „strumieniem świadomości”?

a) Andre Gide
b) Marcel Proust
c) Franz Kafka
d) James Joyce

3. Które z wymienionych opowiadań stanowi polemikę z dziełem Prousta W poszukiwaniu straconego czasu?

a) Sklepy cynamonowe Brunona Schulza
b) Noc wielkiego sezonu Brunona Schulza
c) Panny z Wilka Jarosława Iwaszkiewicza
d) Brzezina Jarosława Iwaszkiewicza

4. W której powieści występuje postać bohatera – everymana (człowieka-każdego)?

a) w Ulissesie Joyce’a
b) w Procesie Kafki
c) w Fałszerzach Gide’a
d) w Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa

5. Które z wymienionych cech charakteryzują powieść Michaiła Bułhakowa Mistrz i Małgorzata?

a) wybujała fantastyka, przygodowość
b) wielostylowość, wielotonacyjność – tragizm, komizm, patos, trywialność
c) czystość gatunkowa
d) przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń

6. Która z wykreowanych w Mistrzu i Małgorzacie postaci szatańskich uosabia znany z tradycji karnawałowej typ diabła – prześmiewcy?

a) Woland
b) Korowiow
c) Asasello
d) Abadonna

7. Kiedy i gdzie rozgrywa się akcja Mistrza i Małgorzaty?

a) w Moskwie w latach 50.
b) w Petersburgu w latach 30.
c) w Jerozolimie za czasów Chrystusa
d) na balu szatańskim w bezczasie historycznym

8. Którą z powieści dwudziestolecia międzywojennego można uznać za współczesny moralitet podejmujący krąg spraw ostatecznych – życia, śmierci, samotności?

a) Ferdydurke Witolda Gombrowicza
b) Proces Franza Kafki
c) Ulisses James’a Joyce’a
d) Granica Zofii Nałkowskiej

9. Proces Franza Kafki to powieść zbudowana według zasad poetyki:

a) realistycznej
b) ekspresjonistycznej
c) futurystycznej
d) surrealistycznej

10. Które z wymienionych utworów dwudziestolecia posługują się typem narracji opartej na retrospekcji?

a) W poszukiwaniu straconego czasu M. Prousta
b) Proces F. Kafki
c) Granica Z. Nałkowskiej
d) Czarodziejska góra T. Manna
e) Panny z Wilka J. Iwaszkiewicza

11. Którzy z wymienionych pisarzy wprowadzili do swych utworów technikę behawiorystyczną?

a) John Steinbeck
b) Franz Kafka
c) Ernest Hemingway
d) Michaił Bułhakow

12. Które podane niżej utwory zostały ukształtowane według zasad poetyki ekspresjonistycznej?

a) Przedwiośnie Stefana Żeromskiego
b) Sklepy cynamonowe Brunona Schulza
c) Saga rodu Forsytów Johna Galsworthy’ego
d) Proces Franza Kafki

13. Jakie koncepcje odbudowy polskiej państwowości proponuje Stefan Żeromski w Przedwiośniu?

a) rewolucja techniczna symbolizowana przez mit szklanych domów
b) program zakładający wprowadzenie systemu demokratycznego
c) rządy konserwatywno-liberalne
d) rewolucja społeczna

14. Jakie problemy podejmuje powieść Marii Dąbrowskiej Noce i dnie?

a) problem przemijalności ludzkiego losu
b) problemy społeczne związane z sytuacją najniższych warstw społecznych
c) problemy społeczne związane z procesem deklasacji polskiego ziemiaństwa
d) problemy etyczne dotyczące krzywdy drugiego człowieka

15. Słowa „Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest się takim jak miejsce, w którym się jest…” stanowią tezę:

a) Panien z Wilka J. Iwaszkiewicza
b) Nocy i dni M. Dąbrowskiej
c) Granicy Z. Nałkowskiej
d) Ferdydurke W. Gombrowicza

16. Problem zagrożenia ludzkiej indywidualności przez kulturę, cywilizację wieku dwudziestego podejmuje utwór:

a) Granica Zofii Nałkowskiej
b) Ferdydurke Witolda Gombrowicza
c) Szewcy Stanisława I. Witkiewicza
d) Brzezina Jarosława Iwaszkiewicza
e) Sklepy cynamonowe Brunona Schulza

17. Ulica Krokodyli będąca synonimem komercji i tandety występuje w:

a) Ulissesie J. Joyce’a
b) Ferdydurke W. Gombrowicza
c) Sklepach cynamonowych B. Schulza
d) Granicy Z. Nałkowskiej

18. Gombrowiczowska filozofia formy zakłada, że:

a) centralnym elementem dzieła sztuki jest Forma, która ma zaszokować odbiorcę
b) człowiek może być autentyczny, jeśli odrzuci utrwalone w kulturze schematy zachowania
c) świat jest rekwizytornią form – gotowych konwencji, stereotypów, wzorców
d) człowiek nigdy nie jest sobą, bo funkcjonowanie poza formę nie jest możliwe

19. Które z mitologii kulturowych poddaje weryfikacji Gombrowicz w Ferdydurke?

a) mitologię walki narodowowyzwoleńczej
b) mitologię nowoczesności, liberalizmu
c) mitologię konserwatyzmu
d) mitologię rewolucji

20. Bohater Granicy Zofii Nałkowskiej – Zenon Ziembiewicz – pełnił funkcje:

a) redaktora „Czasu”
b) redaktora „Niwy”
c) sekretarza prezydenta
d) prezydenta miasta

21. Do której powieści z okresu dwudziestolecia można odnieść następującą wypowiedź:

„[…] człowiek określa się nie tylko poprzez swój stosunek do świata, ale i przez stosunek świata do siebie…”

a) do Przedwiośnia Stefana Żeromskiego
b) do Granicy Zofii Nałkowskiej
c) do Nocy i dni Marii Dąbrowskiej
d) do Cudzoziemki Marii Kuncewiczowej

22. Jakie wspólne cechy charakteru, postawy wobec życia odnajdziesz w postaci Barbary Niechcicowej – bohaterki Nocy i dni i Róży Żabczyńskiej – bohaterki Cudzoziemki?

a) obawa o utratę intelektualnych ambicji
b) poczucie niezadowolenia z życia
c) poczucie obcości etnicznych
d) niespełniona miłość z czasów młodzieńczych

23. Jakimi cechami charakteryzuje się dramat Witkacego Szewcy?

a) deformacja świata przedstawionego
b) pogłębiona psychologia postaci
c) przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń
d) elementy parodii i hiperbolizacji

24. Który z bohaterów Szewców Witkacego dokonuje obalenia systemu demokratycznego i wprowadza dyktaturę?

a) Sajetan Tempe
b) prokurator Scurvy
c) Hiper – Robociarz
d) Towarzysz Abramowski

25. Które z wymienionych elementów świata przedstawionego Szewców są elementami Czystej Formy?

a) przesłanie dramatu przestrzegające przed zagładą wartości
b) język, jakim posługują się bohaterowie, swoisty konglomerat gwary szewskiej, góralskiej, neologizmów, języka filozofów
c) ukazanie procesu przeobrażania się społeczeństwa demokratycznego w zbiorowość zautomatyzowaną
d) postać księżnej będąca świadomą parodią kobiety fatalnej

26. Motyw pieśni Roberta Schumanna „Ich grolle nicht” pojawia się w utworze:

a) W poszukiwaniu straconego czasu M. Prousta
b) Ulissesie J. Joyce’a
c) Cudzoziemce M. Kuncewiczowej
d) Pannach z Wilka J. Iwaszkiewicza

27. Jedna z bohaterek W poszukiwaniu straconego czasu – księżna de Guermantes przypomina Marcelowi:

a) Wenus z Milo
b) postać z obrazu Caritas Giotta
c) madonnę z obrazu Rafaella
d) średniowieczną panią z witraża w kościele św. Andrzeja w Combray

28. Świat marzeń sennych, wizje osób psychicznie chorych stają się wzorem kompozycji dla:

a) dadaistów
b) ekspresjonistów
c) surrealistów
d) naturalistów

29. Rozszyfruj podane niżej cytaty. Kto, w jakiej sytuacji, o czym, do kogo mówi? Odpowiedź wpisz w wykropkowane miejsce.

a)
„[…] W świecie ducha odbywa się gwałt permanentny, jesteśmy funkcją innych ludzi […]. Niech kształt mój rodzi się ze mnie, niech nie będzie zrobiony mi […]”

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b)
„[…] Nie, chodzi o to, że musi przecież coś istnieć. Jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą […]”

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c)
„Życie jest pełne niezrozumiałego chaosu, którym być może ktoś kieruje, a może nikt, rzucone w przedświt kłębi się, strasznie i bez żadnego oparcia, a mimo to każe się kochać, kochać. Tak jest, trzeba wierzyć w Boga albo kochać życie […]”

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

d)
„W poczuciu niedoskonałości własnej myśl ludzka wykopała przepaść między podmiotem i przedmiotem, między poznającym i tajemnicą. […] Uwierz mi, że granice ludzkiego zrozumienia są ruchome, że świat w istocie swojej jest widzialny […]”

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

e)
„Chodź więc – sturba twoja suka. Takim chciałam cię mieć, na tle tego piekła pracy samej w sobie. Skąd, u cholery, czerwony blask?”

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

f)
„Nie zapomnę nigdy tej jazdy świetlistej w najjaśniejszą noc zimową. Kolorowa mapa niebios wyogromniała w kopułę niezmierną, na której spiętrzyły się fantastyczne lądy, oceany i morza, porysowane liniami wirów i prądów gwiezdnych […] Spod wełnianego jak białe karakuły śniegu wychylały się anemony drżące, z iskrą światła księżycowego w delikatnym kielichu […]”

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

30. Którego z pisarzy dwudziestolecia międzywojennego wspomina Leopold Staff w swoim wierszu? Wpisz nazwisko w wykropkowane miejsce:

Wyszedł z niewoli, wolności łakomy
wolności światłej, wspaniałej ojczyzny.
Brał w piersi wszystkie pioruny i gromy,
By nie zasnuły pamięci ran – blizny.
Toczył obłędnym rozpaczy spojrzeniem,
Spalał się sercem jak wieczna pochodnia
I dookoła patrzył z przerażeniem
Na małość, nędzę, brud i podłość co dnia

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Odpowiedź

1. b, c, e;
2. d;
3. c;
4. b;
5. a, b;
6. b;
7. c, d;
8. b;
9. b, d;
10. a, c, e;
11. a, c;
12. b, d;
13. a, d;
14. a, c;
15. c;
16. b, c, e;
17. c;
18. c, d;
19. b, c;
20. b, d;
21. b;
22. b, d;
23. a, d;
24. b;
25. b, d;
26. c;
27. d;
28. c;
29.
a) Józio o wszechobecnej sile formy, braku autentyczności, przyprawianiu „gęby”;
b) Elżbieta Biecka do Zenona; mając na uwadze postępowanie męża, zastanawia się, gdzie leży granica postępowania moralnego;
c) Barbara Niechcicowa w finalnej scenie powieści – wyjeżdżając z płonącego Kalińca dokonuje obrachunku z życiem, przezwycięża niechęć – odzyskuje stan równowagi wewnętrznej;
d) Karol Wąbrowski rozmawia z Księdzem Czerlonem o granicy poznania;
e) Księżna Irmina Wsiewołodna do Scurvego w finale II Aktu w momencie obalenia przez szewców władzy Scurvego i zwycięstwa rewolucji;
f) bohater- narrator Sklepów cynamonowych opowiada o fantastycznej podróży w przestworza;
30. Stefan Żeromski

Zobacz:

Test z dwudziestolecia międzywojennego cz. 1.

Ludzie, którzy tworzyli dwudziestolecie

Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce 1918-1939

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c166-dwudziestolecie/dwudziestolecie-miedzywojenne-charakterystyka

Dwudziestolecie międzywojenne – charakterystyka epoki

Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce – TABELA

Dwudziestolecie międzywojenne – praca domowa