1. Ważnymi myślicielami i naukowcami okresu międzywojennego byli między innymi Albert Einstein, Zygmunt Freud, Iwan Pawłow, William James. Podane zostały pojęcia określające ich światopogląd bądź kierunek, jaki stworzyli. Które z nich przyporządkowano błędnie?

a) Albert Einstein – behawioryzm
b) Zygmunt Freud – psychoanaliza
c) Jwan Pawłow – teoria względności
d) William James – pragmatyzm

2. Behawioryzm to teoria, która zakłada, że:

a) wiedzę o człowieku należy budować tylko na podstawie sumy jego zewnętrznych zachowań
b) w dotarciu do prawdy o człowieku niezbędna jest głęboka introspekcja psychologiczna
c) badanie sfery podświadomej człowieka wyjaśnia najbardziej istotne rzeczy
d) psychologia powinna ograniczyć się do opisu i wyjaśniania czynów ludzkich, ujmowanych jako akty fizjologiczne i zwykłe reakcje ruchowe na bodźce świata zewnętrznego.

3. Który z wymienionych psychologów był autorem poglądu, że indywidualna podświadomość przejawia się w tzw. archetypach, czyli pojęciach i mitach pierwotnych, funkcjonujących w podświadomości zbiorowej?

a) Zygmunt Freud
b) Alfred Adler
c) Karol Gustaw Jung
d) Iwan Pawłow

4. Które z wymienionych kierunków w sztuce powstały w okresie międzywojennym?

a) postimpresjonizm
b) konstruktywizm
c) kubizm
d) abstrakcjonizm

5. Dominującą cechą architektury i urbanistyki w latach 20. i 30. XX wieku była:

a) surowość formy
b) funkcjonalność
c) bogata ornamentyka
d) trwałość

6. Jaki tytuł nosi obraz Picassa namalowany w hołdzie walczącej Hiszpanii, który w konwencji kubistycznej oddaje tragedię porozrywanego na strzępy miasta – przedstawia fragmenty ludzi i zwierząt w kształcie form geometrycznych?

a) Panny z Awignon
b) Guernica
c) Rodzina arlekina
d) Gitarzysta

7. Który z wymienionych artystów był animatorem ruchu dadaistycznego?

a) Alfred Jarny
b) Bertold Brecht
c) Tristan Tzara
d) Andre Breton
e) Paul Valéry

8. Kto jest autorem hasła „Spalmy wszystkie książki i twórzmy wszystko od nowa!”

a) Andre Breton
b) Guillaume Apollinaire
c) Tommaso Marinetti
d) Tristan Tzara

9. Które z wymienionych poniżej cech przypisałbyś ekspresjonizmowi?

a) estetyzm
b) operowanie groteską i ostrą karykaturą
c) naśladownictwo rzeczywistości
d) posługiwanie się kontekstem

10. Jaki tytuł nosił biuletyn dadaistyczny?

a) „Policzek smakowi powszechnemu”
b) „Zdrój”
c) „Cabaret Voltaire”
d) „Zwrotnica”

11. Które z powstałych w okresie międzywojennym kierunków artystycznych głosiły pogardę dla dziedzictwa kulturowego przodków, tradycji, kultu przeszłości?

a) imażynizm
b) futuryzm
c) neoklasycyzm
d) dadaizm

12. Jakimi cechami odznaczał się powstały za sprawą m.in. André Bretona surrealizm?

a) zasadą prawdopodobieństwa
b) deformacją, odstępstwem od normy
c) automatycznym zapisem potoku luźnych skojarzeń
d) obrazem realistycznym

13. Którzy z wymienionych twórców byli zwolennikami neoklasycyzmu, czyli „poezji czystej” uwolnionej od balastu treści?

a) Guillaume Apollinaire
b) Paul Valéry
c) Thomas Stearns Eliot
d) Anna Achmatowa
e) Bertold Brecht

14. Która definicja akmeizmu jest poprawna? Akmeizm to:

a) rosyjska odmiana ekspresjonizmu charakteryzującą się przesadnym wykorzystywaniem fantastyki i deformacji
b) nurt poezji neoklasycznej powstały w Rosji odznaczający się kunsztowną formą i kameralną tematyką
c) kierunek w malarstwie pejzażowym, którego głównym motywem były górskie szczyty, stąd nazwa nurtu – od greckiego „akme” – szczyt
d) nurt w poezji rosyjskiej kładący zasadniczy nacisk na sposób i rytm obrazowania

15. Jakie cechy określiły poezję twórców skupionych wokół Skamandra?

a) antymartyrologizm
b) awangardowa, nowatorska forma
c) prezentyzm
d) nierespektowanie zasad ortografii

16. Skamandryci założyli w Warszawie kabaret. Nazywał się:

a) „Zielony Balonik”
b) „Zielona Gęś”
c) „Qui Pro Quo”
d) „Pod Pikadorem”

17. Którzy z wymienionych poetów byli twórcami Awangardy Krakowskiej?

a) Bruno Jasieński
b) Jalu Kurek
c) Bolesław Leśmian
d) Julian Przyboś
e) Tytus Czyżewski

18. Które z wymienionych cech przypisałbyś poezji Awangardy Krakowskiej?

a) klasyczna konstrukcja „ja” lirycznego
b) metafora oparta na elipsie
c) tradycyjny rytm i rym
d) kult składni, pięknego zdania
e) kondensacja znaczeń

19. Poetki: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Kazimiera Iłłakowiczówna związane były z ugrupowaniem:

a) Awangarda Krakowska
b) Kwadryga
c) Skamander
d) Przedmieście

20. Styl poetycki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej odznaczający się lekkością, finezją, upodobaniem do kontynuowania miniatur poetyckich, opisywania drobnych bibelotów kojarzy się z:

a) impresjonizmem
b) klasycyzmem
c) secesją
d) kubizmem

21. Które z wymienionych cech odnajdziesz w poezji II Awangardy – m.in. w twórczości Czesława Miłosza i Józefa Czechowicza?

a) entuzjazm, euforię z powodu odzyskania przez Polskę niepodległości
b) zmysłowość, biologizm
c) katastrofizm
d) wykorzystanie języka potocznego

22. Przedstawiciele tego nurtu w Polsce bazowali na prowokacji i skandalu. W poezji propagowali łamanie wszelkich zasad gramatycznych i ortograficznych. Na swój pierwszy wieczór zapraszali w ten oto sposób: „Wieczur podtropikalny użądzony przez białych murzynów”. Chodzi o:

a) ekspresjonistów
b) dadaistów
c) futurystów
d) poetów Kwadrygi

23. Dany jest następujący cytat z wiersza Juliana Przybosia:

Słyszę
Kamieniuje tę przestrzeń niewybuchły huk skał.
To – wrzask wody obdzieranej siklawą z łożyska
i
gromobicie ciszy.
Ten świat, wzburzony przestraszonym ­
spojrzeniem,
uciszę,
lecz –
Nie pomieszczę twojej śmierci ­w granitowej
trumnie Tatr

Jego charakterystyczne cechy to:

a) połączenie efektów optycznych i akustycznych
b) tradycyjna metafora
c) kult pięknie „wyrzeźbionego” zdania
d) kontrast ciszy i hałasu podkreślający grozę pejzażu a nie jego zewnętrzne piękno
e) klasycyzująca, rygorystyczna forma

24. Dany jest następujący fragment wiersza Józefa Czechowicza:

Siano pachnie snem
siano pachniało w dawnych snach
popołudnia wiejskie grzeją żytem
słońce dzwoni w rzekę z rozbłyskanych blach
życie – pola złotolite

Jego charakterystyczne cechy to:

a) zabieg instrumentacji dźwiękowej
b) sytuacja bezpośredniego wyznania
c) tradycyjny rym
d) elipsy

25. Oto fragment wiersza Juliana Tuwima Przy okrągłym stole:

Do dzisiaj przy okrągłym stole
Siedzimy martwo, jak zaklęci!
Kto odczaruje nas? Kto wyrwie
Z nieubłaganej niepamięci?

Jego charakterystyczne cechy to:

a) stylizacja monologu na wzór potocznej rozmowy
b) rym awangardowy, oddalony
c) poetyka ekspresyjnych wykrzyknień, dyktowanych rytmem emocji
d) personifikacja przestrzeni

26. Sprawdź, czy potrafisz w podanych fragmentach tekstów rozpoznać realizację założeń konkretnego kierunku artystycznego, jaki narodził się w epoce dwudziestolecia międzywojennego (np. futuryzmu, dadaizmu itp.). Nazwę nurtu wpisz w wykropkowane miejsce.

a)
„zawiośniało – latopędzi przez jesienność białośnieżne
KINEMATOGRAF. KINEMATOGRAF.
KINEMATOGRAF.”

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………….

b)
„Przez ciemne mieszkanie na pierwszym piętrze kamienicy
w rynku przechodziło co dzień na wskroś całe wielkie lato:
cisza drgających słojów powietrznego, kwadraty blasku, śniące
żarliwy swój sen na podłodze; melodia katarynki, dobyta
z najgłębszej złotej żyły dnia; dwa, trzy takty refrenu, granego
gdzieś na fortepianie wciąż na nowo, mdlejące w słońcu na
białych trotuarach […]”

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………….

c)
„[…] Wtedy Analityk wystrzelił znowu, utrącając drugi mały
palec Profesorowej, która podniosła drugą rękę do ust – wydaliśmy
okrzyk podziwu, a w ćwierć sekundy potem strzał Syntezy, oddany
z nieomylną pewnością z odległości siedemnastu metrów, utrącił
Florze Gente analogiczny palec. Gente podniosła palec do ust, wydaliśmy okrzyk podziwu […]”

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………….

27. O jakiej poetce dwudziestolecia międzywojennego pisze Antoni Słonimski w następujący sposób:

„[…] jest powiernicą zakochanych. Piękne to dla poety miejsce schronienia”.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………….

28. Którego z poetów dwudziestolecia międzywojennego wspomina Aleksander Wat w książce Mój wiek?

„[…] Więc te szable tureckie skrzyżowane na tym perskim dywanie i czamara jakaś w kącie, gdzieś jeszcze i Virtuti Militari, i jego mundury legionowe, i jednocześnie ten Lenin na biurku zaczytany, podkreślony, i te poezje…”

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………….

 

Odpowiedzi

1. a, c;
2. a, d;
3. c;
4. b, c;
5. b;
6. b;
7. c;
8. c;
9. b, d;
10. c;
11. b, d;
12. b, c;
13. b, c, d;
14. b;
15. a, c;
16. d;
17. b, d;
18. b, d, e;
19. c;
20. c;
21. c;
22. c;
23. a, c, d;
24. a, d;
25. a, c;
26.
a) futuryzm
b) ekspresjonizm
c) surrealizm;
27. o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej;
28. Władysława Broniewskiego.

Zobacz:

Test z dwudziestolecia międzywojennego cz. 1.

TEST z dwudziestolecia międzywojennego cz. 2.

 

Ludzie, którzy tworzyli dwudziestolecie

Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce 1918-1939

 

Dwudziestolecie międzywojenne – charakterystyka epoki

Dwudziestolecie międzywojenne – charakterystyka epoki

Dwudziestolecie międzywojenne – TEST 2

Dwudziestolecie międzywojenne – TABELA

Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce – TABELA

Dwudziestolecie międzywojenne – praca domowa