Test literacki z dwudziestolecia

1. Któremu z podanych kierunków literackich został błędnie przyporządkowany twórca?

a) ekspresjonizm – Tristan Tzara
b) futuryzm – Tommaso Marinetti
c) surrealizm – André Breton
d) neoklasycyzm – Thomas Eliot

2. Twórcą powieści określonej jako „strumień świadomości” był:

a) Franz Kafka
b) Marcel Proust
c) James Joyce
d) André Gide

3. Kreacjonizm świata przedstawionego, odstępstwo od normy, luźny tok obrazów, operowanie symbolem, to elementy typowe dla:

a) ekspresjonizmu
b) dadaizmu
c) surrealizmu
d) futuryzmu

4. Elementy pierwotnych kultur afrykańskich, zwłaszcza obrzędu Vaudou pojawiły się w teatrze:

a) ekspresjonistycznym
b) dadaistycznym
c) surrealistycznym
d) symbolicznym

5. Wypowiedź: „Ryczący automobil jest piękniejszy niż Nike z Samotraki” określa program:

a) futurystów
b) dadaistów
c) francuskiej awangardy poetyckiej
d) ekspresjonistów

6. Dzieło Oswalda Spenglera „Zmierzch Zachodu” ukształtowało światopogląd twórców:

a) Skamandra
b) Awangardy Krakowskiej
c) II Awangardy
d) Kwadrygi

7. Która z polskich powieści w sposobie konstrukcji przypomina powieść Marcela Prousta „W poszukiwaniu straconego czasu”:

a) „Przedwiośnie” S. Żeromskiego
b) „Granica” Z. Nałkowskiej
c) „Ferdydurke” W. Gombrowicza
d) „Noce i dnie” M. Dąbrowskiej

8. Która z polskich powieści w sferze moralistyki nawiązuje do „Lorda Jima” J. Conrada:

a) „Granica” Z. Nałkowskiej
b) „Przedwiośnie” S. Żeromskiego
c) „Noce i dnie” M. Dąbrowskiej
d) „Fendydurke” W. Gombrowicza

9. „Mózg wariata na scenie” to określenie można by przyporządkować dramatowi:

a) St.I. Witkiewicza
b) J. Szaniawskiego
c) S. Żeromskiego

10. Baśniowość, fantastyka, ludowość, metafizyka, zastosowanie neologizmów to elementy typowe dla poezji:

a) K. I. Gałczyńskiego
b) K. Wierzyńskiego
c) B. Leśmiana
d) St. Młodożeńca

11. Dany jest fragment tekstu:

Znów ufałaś – i wątpiłaś znowu
(krakało spłoszone zamykanie ramp)
gdy
pod konstrukcjami z żelaza i szkła
stał się pociąg,
fakt,
który tonowymi uderzeniami kół poza rozpacz wykraczał.

Podany fragment odznacza się:

a) podporządkowaniem świata przedstawionego podmiotowi lirycznemu, nastrojowością, złamaniem reguł składniowych
b) tradycyjną metaforą, rymem, rytmem
c) elipsą, konstrukcją pięknego zdania, kondensacją znaczeń

12. Któremu z podanych cytatów zostało przyporządkowane niewłaściwe autorstwo:

a)
Dni znużone jak muły wloką się po wybojach.
W żaluzje pukają kanikuły…
Upał przyszedł z ogrodu i zamieszkał w pokojach.
Ach, jak pragnę twego serca z lodu…
Kazimierz Wierzyński
b)
W białodrzewie jaśnie dżni sloneczno,
Miodzie złoci białopałem żyśnie,

Drzewa pełni pszczelą i pasieczną,
A przez liście kraśnie pęk słowiśnie…
Julian Tuwim
c)
W zwiewnych Hunach kostrzewy, na leśnej polanie,
Gdzie się las upodobnia łące niespodzianie,
Leżą zwłoki wędrowca, zbędne sobie zwłoki.
Bolesław Leśmian

13. Cytat „A wiosną niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę…” pochodzi z wiersza:

a) „Czarna wiosna” A. Słonimskiego
b) „Herostrates” J. Lechonia
c) „Wiosna” J. Tuwima
d) „Słowiki” M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

14. Twórcą wiersza – miniatury poetyckiej był(a):

a) Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
b) Julian Przyboś
c) Tadeusz Peiper
d) Józef Czechowicz

15. W wierszach którego poety odnajdujemy elementy myślenia magicznego:

a) J. Przybosia
b) J. Tuwima
c) J. Czechowicza
d) M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

16. Elementy katastroficznego poglądu zawierają wiersze:

a) B. Leśmiana, K.I. Gałczyńskiego, J. Przybosia
b) St.[. Witkiewicza, J. Czechowicza, Cz. Miłosza
c) Wi. Broniewskiego, T. Peipera, J. Tuwima
d) K. Wierzyńskiego, B. Jasieńskiego, J. Iwaszkiewicza

17. O którym z ugrupowań poetyckich Karol Irzykowski napisał tekst pt. „Programofobia”:

a) o Skamandrytach
b) o Awangardzie Krakowskiej
c) o Kwadrydze
d) o futurystach

18. Autorem szkicu „Miasto. Masa. Maszyna” był:

a) Tommaso Marinetti
b) Bruno Jasieński
c) Tadeusz Peiper
d) Julian Przyboś

19. „Noce i dnie” M. Dąbrowskiej można określić jako:

a) powieść – parabolę
b) powieść – strumień świadomości
c) powieść – sagę rodzinną

20. W „Granicy” Z. Nałkowska zastosowała narrację:

a) wszechwiedzącą
b) auktorialną
c) wielopiętrową
d) z perspektywy postaci

21. Którą z powieści 20-lecia można określić powieścią o rozpadaniu się mitów:

a) „Granicę” Z. Nałkowskiej
b) „Ferdydurke” W. Gombrowicza
c) „Noce i dnie” M. Dąbrowskiej
d) „Przedwiośnie” S. Żeromskiego

22. Elementy groteski odnajdujemy w:

a) „Szewcach” Witkacego, „Procesie” Kafki, poezji Leśmiana
b) poezji Gałczyńskiego, „Ferdydurke” Gombrowicza, „Granicy” Nałkowskiej
c) „Sklepach cynamonowych” Schulza, poezji Przybosia, „Mistrzu i Małgorzacie” M. Bułhakowa
d) poezji Tuwima, „Przedwiośniu” S. Żeromskiego, poezji Wł. Broniewskiego

23. Archetypiczny wizerunek ojca pojawia się w:

a) „Ferdydurke” W. Gombrowicza
b) „Przedwiośniu” S. Żeromskiego
c) „Granicy” Z. Nałkowskiej
d) „Sklepach cynamonowych” B. Schulza

24. Pośród wielu postaci „Mistrza i Małgorzaty” M. Bułhakowa do świata diabelskiego (szatańskiego) przynależą:

a) Berlioz, Małgorzata, Ha-Nocri
b) kot-Behemot, Hella, Mistrz
c) Piłat, Iwan Bezdomny
d) Woland, Asasello, Korowiow

 

Test literacki z dwudziestolecia – odpowiedzi

1a, 2c, 3c, 4b, 5a, 6c, 7b, 8c, 9a, 10c, 11c, 12a, 13b, 14a, 15c, 16b, 17a, 18c, 19c, 20d, 21b, 22a, 23d, 24d.

Zobacz:

Dwudziestolecie międzywojenne – TEST 1

Dwudziestolecie międzywojenne – TEST 2

Test z dwudziestolecia międzywojennego cz. 1.

 

TEST z dwudziestolecia międzywojennego cz. 2.