• Administracja jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Dominują na nim nauki prawne i administracyjno-prawne, ale studentom przekazywana jest też wiedza socjologiczna, psychologiczna, dotycząca dziedzin związanych z zarządzaniem czy funkcjonowaniem współczesnych przedsiębiorstw.
 • W stosunku do samego prawa studenci zdobywają wiedzę w szerszym zakresie i z różnych dyscyplin, na przykład gospodarki, ochrony środowiska, finansów, marketingu i logistyki.
 • Ukończenie studiów na tym kierunku stwarza możliwość zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych wymagających umiejętności prawniczych, menedżerskich i finansowych.
 • Ten kierunek gwarantuje poznanie procedur administracyjnych, podstaw prawa, a nawet zdobycie umiejętności menedżerskich.

 

Predyspozycje / wymagania

 • Dobra znajomość historii, a także bardzo dobra orientacja w aktualnych wydarzeniach, w szczególności dotyczących zagadnień ustrojowych, politycznych i społecznych Polski i świata. Warto więc na bieżąco śledzić prasę, oglądać programy informacyjne i publicystyczne.
 • W tej pracy ceni się umiejętność podejmowania decyzji i interpretowania ustaw.
 • W pracy urzędniczej cenne jest logiczne myślenie, łatwość formułowania wypowiedzi, zdolność do intensywnej nauki i dobra pamięć, z uwagi na obszerny materiał pamięciowy do opanowania – liczne ustawy, przepisy, zarządzenia itp..

 

Inwestycje w liceum

 • Jeśli wybierasz się na administrację musisz orientować się w bieżącej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i na świecie, dlatego powinieneś czytać dzienniki i tygodniki opiniotwórcze, oglądać programy informacyjne, przeglądać portale internetowe.
 • Dobrze jest też mieć dobre rozeznanie w historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie.
 • We wszystkich szkołach wyższych prowadzących ten kierunek kładzie się duży nacisk na naukę języków obcych – przede wszystkim angielskiego oraz informatyki. Nie zaniedbuj tych przedmiotów w czasie licealnej edukacji.

Studia

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pracy w urzędach jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organach administracji rządowej.

 • Na tym kierunku uczy się prawa, jego tworzenia i zastosowania, m.in. prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ochrony środowiska, bankowego, UE.
 • Studenci poznają ustrój organów ochrony prawnej, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, egzekucyjne i karno-skarbowe.
 • Do przedmiotów obowiązkowych należą też ekonomia, polityka ekonomiczna Polski, finanse publiczne, podstawy organizacji i zarządzania oraz podstawy rachunkowości.
 • Nauka na tym kierunku obejmuje również zagadnienia związane z kierownictwem w administracji i zarządzanie zasobami ludzkimi.


Zdaniem studentów, do najtrudniejszych przedmiotów na administracji należą finanse publiczne i prawo finansowe.

 • Finanse publiczne obejmują zakres szeroko rozumianego prawa finansowego. Studenci poznają podstawowe zagadnienia polityki finansowej, systemu finansowego państwa, prawa finansowego, budżetu państwa. Dużo miejsca zajmują sprawy związane z prawem podatkowym (źródła prawa podatkowego, powstawania, wykonywania i wygasania zobowiązań podatkowych czy odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe).
 • Na prawie finansowym studenci uczą się założeń polityki finansowej oraz systemu finansowego państwa. Muszą też nauczyć się konstrukcji podatków, źródeł prawa podatkowego i jego stosowania, powstawania, wykonywania i wygasania zobowiązań podatkowych. Zakres materiału na egzaminie zawiera też odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podatnika, płatnika i inkasenta, następców prawnych i osób trzecich; postępowanie podatkowe, jego etapy, zasady tego postępowania, dowody w postępowaniu podatkowym.

Inne przedmioty na administracji

 • Prawo administracyjne. Na tych zajęciach omawia się takie zagadnienia jak komu i pod jakimi warunkami można nadać obywatelstwo lub w jakich okolicznościach wydać paszport, a w jakich nie. Poznaje się zasady ochrony danych osobowych oraz obowiązki organizatora imprez masowych. To właśnie ­pracownicy administracji muszą sprawdzić, czy ma on odpowiednie zezwolenia oraz czy w odpowiedni sposób zapewni bezpieczeństwo uczestnikom.
 • Na prawie cywilnym przyszli urzędnicy państwowi dowiadują się, jak powinien być napisany testament czy np. umowa kupna, tak aby była ważna.
 • Informatyka. Zajęcia przede wszystkim mają nauczyć obsługiwania baz aktów prawnych.
 • Na zajęciach z kultura bycia i słowa uczy się zachowania podczas oficjalnych uroczystości, kultury zachowania się przy stole, kontrolowania stresu i umiejętność przemówień przed większą publicznością.
 • Historia administracji nie jest zbyt pasjo­nującym przedmiotem, bo nie każdego ciekawią szczegółowe informacje na temat władz Wielkiego Księstwa Poznańskiego czy Wolnego Mias­ta Gdańska.
 • Wstęp do prawoznawstwa są to typowo teoretyczne zajęcia, które dają rozeznanie w podstawowych kwestiach prawnych. Na zajęciach poznaje się np. podstawy pracy z ustawami prawnymi, kto może je zgłaszać, jaka jest procedura uchwalania itp.
 • Na ustroju administracji pub­licznej poznaje się zasady jakie nią rządzą. Dlaczego w jednym mieście jest prezydent, a w innym burmistrz. Jakie uprawnienia ma wójt a jakie wojewoda. W jaki sposób wybiera się odpowiednie władze i co tak naprawdę należy do ich zadań.
 • Prawo międzynarodowe porusza zagadnienia związane z wszelkimi międzypaństwowymi regulacjami prawnymi – kto może zawrzeć umowę międzypaństwową, które umowy wymagają ratyfikacji parlamentu. Innym tematem wykładu może być określenie różnic między deportacja a ekstradycją.

 

Przedmioty

Na studiach I stopnia (licencjackich) zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i seminariów. Wszystkie przedmioty można podzielić na cztery grupy:

 • administracyjne,
 • prawnicze,
 • ekonomiczne,
 • psychologiczno-społeczne.

Pierwszy rok

Na pierwszym roku obowiązują przedmioty ogólne i wprowadzające w zasadniczą problematykę studiów, które nie sprawiają większych trudności:

 • historia administracji,
 • wstęp do prawoznawstwa,
 • prawo konstytucyjne,
 • ekonomia,
 • informatyka,
 • teoria zarządzania i organizacji,
 • nauka o polityce,
 • podstawy statystyki,
 • rachunkowość budżetowa,
 • socjologia organizacji,
 • prawo cywilne,
 • prawo administracyjne,
 • postępowanie administracyjne,
 • prawo samorządu terytorialnego,
 • zarys prawa pracy z prawem urzędniczym,
 • ustrój organów ochrony prawnej.

Na następnych latach dochodzą przedmioty specjalizacyjne oraz fakultatywne.

Przedmioty wykształcenia ogólnego to:

 • język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski),
 • psychologia społeczna,
 • filozofia i etyka,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • logika,
 • socjologia.
 • Na pierwszym roku trzeba obowiązkowo zaliczyć wychowanie fizyczne.

Specyfiką pierwszego roku jest to, że uczelnie, nie tylko na administracji, chcą się pozbyć osób przypadkowych lub nie spełniających oczekiwań. Temu służy sesja i egzaminy końcowe, dlatego trzeba się do nich przyłożyć, ponieważ nie można powtarzać pierwszego roku, zaś egzaminy warunkowe przyznawane są dużo rzadziej niż w następnych latach. Sesja składa się czterech do sześciu egzaminów. Wcześniej należy jednak zaliczyć wszystkie ćwiczenia, ale nie sprawia to większych trudności, jeżeli systematycznie uczestniczyłeś w zajęciach.
W trakcie roku będziesz zobowiązany do pisania referatów, a Twoja wiedza będzie sprawdzana niespodziewanymi kolokwiami.

Drugi rok

Na drugim roku każdy musi zdecydować się, którą z dziedzin administracji chce się zająć i wybrać jedną z proponowanych specjalności. Od drugiego roku można też kształtować własny program studiów poprzez dobór przedmiotów fakultatywnych.

Trzeci rok

Na trzecim roku licencjackich dochodzą przedmioty specjalistyczne. Ciągle wałkuje się prawo: bankowe, zamówień publicznych, zarządzania, stosunków pracy w administracji samorządowej. Bardzo obciążający jest główny cel tego roku – pisanie pracy licencjackiej.

Specjalności

Na drugim roku musisz zdecydować się jaką wybierasz specjalność. Może to być

 • administracja publiczna,
 • administracja samorządowa,
 • administracja gospodarcza,
 • administracyjno-prawne regulacje działalności gospodarczej,
 • administracja przedsiębiorczości,
 • administracja międzynarodowa,
 • administracją Unii Europejskiej,
 • administracja bezpieczeństwa publicznego,
 • obrót i zarządzanie nieruchomościami,
 • administracja bankowa,
 • administracja sądownicza,
 • administracja rządowa,
 • administracja skarbowa,
 • ubezpieczenia,
 • nadzór i kontrole w administracji publicznej,
 • administracja celna i obsługa ruchu granicznego,
 • administracja bezpieczeństwa publicznego itp.

Z takim blokami związany jest cały szereg bardzo różnych przedmiotów, czasami nawet dość egzotycznych – kto by pomyślał, że na kierunku administracja bezpieczeństwa publicznego można się uczyć kryminalistyki? Natomiast na specjalności obrót i zarządzanie nieruchomościami studenci poznają prawo budowlane, rzeczowe czy prawidła wyceny nieruchomości.

 

Praca

 • Studia licencjackie przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach niższego szczebla. Jeśli marzy Ci się kariera urzędnicza, warto od początku pomyśleć o możliwości studiów magisterskich lub magisterskich uzupełniających.
 • Ten kierunek daje sporo możliwości pracy. Przede wszystkim zatrudnienie w urzędach administracji publicznej i państwowej. Po ukończeniu administracji możesz starać się o pracę w urzędach miast, gmin, instytutach, izbach celnych, skarbowych, ośrodkach społecznych, ministerstwach, generalnych dyrekcjach i rozmaitych zarządach.
 • W zależności od ukończonej specjalności możesz szukać pracy:
  • w sądzie (po administracji publicznej)
  • w policji czy straży (po administracji bezpieczeństwa publicznego),
  • w biurze obrotu nieruchomościami czy geodezji (obrót i zarządzanie nieruchomościami),
  • w ubezpieczeniach, bankach, działach marketingowych różnych firm (po administracji bankowej)
 • Absolwenci administracji mogą też szukać pracy w firmach prywatnych jako doradcy finansowi albo eksperci do spraw podatków.
 • Integracja z Unią Europejską daje szanse na pracę w jej instytucjach i agendach za granicą.
 • Jeszcze inna możliwość to praca w służbach dyplomatycznych.
Przedmioty

Zasadnicze przedmioty na administracji poświęcone są poszczególnym działom prawa i procesom jego tworzenia.

Z uwagi na duży zakres materiału do wkucia, nie należą do łatwych.
Do opanowania jest m.in prawo skarbowe, cywilne, pracy, karne, administracji wraz z interpretacjami.

Podstawa to przedmioty o administracji typu: kierownictwo w administracji, administracja zasobami ludzkimi.

Sporo miejsca poświęca się także ekonomii oraz różnego rodzaju procedurom i postępowaniom.

Do tych najtrudniejszych, na których wykłada się sporo studentów, należy ekonomia i statystyka

Humanistycznym umysłom kłopot mogą sprawić finanse i bankowość.

Na trzecim roku sporo wysiłku należy włożyć w przygotowanie się do egzaminu z gospodarki samorządu terytorialnego.

 

 

Praktyki

Obowiązkowe są praktyki, które studenci odbywają w urzędach miast, gmin lub instytucjach związanych z funduszami UE.
Ich zadaniem jest zapoznanie się
w praktyce ze strukturą i funkcjonowaniem tych instytucji.

 

 

 

 

 

 

Wybrane specjalności

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach

 • administracja samorządowa,
 • administracja systemami,
 • bezpieczeństwa,
 • administracja w integracji europejskiej.

Krakowska Szkoła Wyższa

 • administracja publiczna.

Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

 • administracja publiczna,
 • finanse,
 • administracja gospodarcza,
 • administracja wymiaru sprawiedliwości,
 • zatrudnienie i rynek pracy.

Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania we Wrocławiu

 • integracja europejska,
 • administracja publiczna,
 • ochrona środowiska.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu

 • samorząd terytorialny,
 • administracja w UE,
 • administracja gospodarcza.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

 • administracja samorządowa,
 • administracja europejska.

Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie

 • administracja krajowa,
 • administracja instytucji europejskich.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

 • administracja samorządowa,
 • administracja rządowa,
 • administracja międzynarodowa,
 • zarządzanie sektorem usług,
 • publicznych.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

 • administracja samorządowa,
 • administracja europejska,
 • administracja i obrót nieruchomościami.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

 • administracja samorządowa,
 • administracja europejska.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • administracja publiczna,
 • administrowanie i obrót nieruchomościami,
 • bezpieczeństwo publiczne, ochrona osób i mienia.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie

 • administracja przedsiębiorczości,
 • administracja celna i obsługa ruchu granicznego,
 • administracja bankowa.

Uwaga! Zanim podejmiesz ważną decyzję o uczelni, sprawdź, czy szkoła oferuje odpowiadającą Ci specjalność.

 

 

 

Europeistyka

Ciekawą specjalnością jest europeistyka, której program został tak opracowany, żeby jak najlepiej przygotować studentów do pracy w instytucjach w Polsce i UE.
Dlatego np. zajęcia obejmują takie zagadnienia, jak europejski system ochrony praw człowieka, reklama i nieuczciwa konkurencja w prawie wspólnotowym, fundusze strukturalne i pomocowe itp.