Praca domowa - historia

Co nazywamy przewrotem kopernikańskim?

Co nazywamy przewrotem kopernikańskim? Kopernik obalił przeważający w starożytności i średniowieczu pogląd o centralnym położeniu Ziemi w kosmosie. Po wieloletnich obserwacjach astronomicznych doszedł do wniosku, że Ziemia wraz z innymi planetami naszego Układu Słonecznego obraca się wokół Słońca, a nie tkwi nieruchomo w centrum wszechświata. Tym samym obalił ptolemejski system geocentryczny, stwarzając podstawy współczesnego systemu heliocentrycznego (helios to po grecku słońce). Później (w XVII wieku) uczeni po zastosowaniu teleskopu stwierdzili nawet, że Słońce jest jedną z wielu gwiazd,

Postaraj się sformułować znaczenie pojęcia zakon

Postaraj się sformułować znaczenie pojęcia zakon, wykorzystując słowa: wspólnota, zakonnik, klasztor, sposób życia, reguła, odosobnienie, opat. Możesz rozszerzyć definicję o dodatkowe informacje. Zakon – wspólnota ludzi, którzy mają specyficzny sposób życia: żyją zgodnie z zasadami posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Ludzie ci opuszczają swoje domy rodzinne i zamieszkują w klasztorach – budynkach służących modlitwie i pracy. Zakonnicy godzą się tym samym na życie w odosobnieniu, bo klasztory są często miejscami trudno dostępnymi, a nawet niedostępnymi dla świata. Życie

Czym była zasada liberum veto?

Czym była zasada liberum veto? Nazwa tej zasady pochodzi od łacińskiego „nie pozwalam”. To zasada ustrojowa w dawnej Polsce, która dawała każdemu z posłów prawo do zerwania obrad sejmu, a tym samym do unieważnienia podjętych podczas obrad uchwał. Skutkiem tego była niemożliwość podjęcia jakichkolwiek decyzji, niemożliwe stało się wprowadzenie nowych praw i ustaw – zawsze znalazł się choć jeden poseł, który wetował projekty ustaw. Zasada ta miała dla Polski katastrofalne skutki – paraliżowała prace

Co rozumiesz pod pojęciem rewolucja przemysłowa?

Co rozumiesz pod pojęciem rewolucja przemysłowa? Rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w Anglii w XVIII w. i zapoczątkowana była wynalazkami przede wszystkim w przemyśle włókienniczym. W drugiej połowie XVIII w. do produkcji tkanin bawełnianych wprowadzono maszyny przędzalnicze (wynalezione 1765 – 1769 r. , zwiększyły 200-krotnie wydajność pracy) i mechaniczne warsztaty tkackie (wynalezione 1785 r.). Ale zmiany miały też miejsce w innych gałęziach przemysłu. W hutnictwie główną rolę odegrały nowe metody wytapiania i obróbki żelaza, w których zastąpiono

Jaką rolę w rolnictwie starożytnego Egiptu odgrywał Nil?

Jaką rolę w rolnictwie starożytnego Egiptu odgrywał Nil? Rozwój cywilizacji starożytnego Egiptu był całkowicie uzależniony od Nilu. Ponieważ Egipt leży w północnej Afryce, jego klimat jest bardzo suchy – prawie wcale nie ma tam opadów. Gdyby nie Nil, tamtejszy teren byłby jedną wielką pustynią. Rolnictwo rozwinęło się tam tylko dzięki rzece, która co roku wylewała i użyźniała glebę. Na polach pojawiały się wtedy ogromne ilości wody z mułem, który użyźniał glebę

Wypisz, jakie przywileje otrzymała polska szlachta na przestrzeni wieków.

Wypisz, jakie przywileje otrzymała polska szlachta na przestrzeni wieków. 1355 r. – przywilej budziński Król Ludwik Węgierski zobowiązał się nie pobierać od szlachty nadzwyczajnych podatków i wynagradzać starty poniesione przez szlachtę w zagranicznych wyprawach wojennych. 1374 r. – przywilej koszycki W zamian za uznanie praw do korony polskiej jednej z jego córek (król nie miał synów) Ludwik Węgierski gwarantował szlachcie zwolnienie ze wszystkich podatków z wyjątkiem 2 groszy z łana chłopskiego. Urząd starosty miał być

Rewolucja przemysłowa XIX wieku

Na historii nauczyciel może Cię poprosić, żebyś omówił, w jakich dziedzinach życia przejawiała się przemysłowa rewolucja II połowy XIX wieku. Zacznij od tego, że XIX wiek jest wiekiem wynalazków. Co zmieniło się w XIX stuleciu? Oto, co się zmienia w XIX stuleciu: Maszyna do pisania zastępuje pióro. Jeździ się pociągami, nie tylko dyliżansami, pływa się parostatkiem (10 dni przez Atlantyk). Działa telegraf, od 1876 roku – telefon. Rozbudowują się miasta, od 1863

Napisz, jakie uprawnienia i obowiązki miały instytucje i urzędy Republiki Rzymskiej.

Napisz, jakie uprawnienia i obowiązki miały instytucje i urzędy Republiki Rzymskiej. Zgromadzenie ludowe – jeden z podstawowych organów władzy państwowej. W zakres jego kompetencji wchodził wybór urzędników oraz ustawodawstwo. Senat (rada starszych) – najwyższy organ władzy ustawodawczej, decydujący o polityce wewnętrznej i zagranicznej. Senat zajmował się także finansami i dawaniem zadań urzędnikom. Konsulowie – konsulów było dwóch, posiadali pełnię władzy wojskowej i cywilnej. Byli dowódcami rzymskiej armii. Wybierano ich spośród najbogatszych i najbardziej wpływowych obywateli. Pretorzy –

Opisz uzbrojenie i sposób walki rzymskiego legionisty.

Opisz uzbrojenie i sposób walki rzymskiego legionisty. Legiony rzymskie to formacja wojskowa, która stanowiła trzon rzymskiej armii, to na nich spoczywał główny ciężar walki. Każdy legion liczył ok. 5 tys. pieszych żołnierzy. Byli to rzymscy obywatele, którzy do armii zaciągali się ochotniczo na 20 – 25 lat. Podlegali bardzo ostrej dyscyplinie, byli więc doskonale wyszkoleni. Legioniści byli świetnie uzbrojeni. Zwykli legioniści na głowach mieli hełmy wykonane tak, by osłaniały głowę,

Wymień przyczyny organizowania wypraw krzyżowych – krucjat.

Wymień przyczyny organizowania wypraw krzyżowych – krucjat. W IV wieku w Jerozolimie – tam, gdzie przypuszczalnie znajdował się Grób Chrystusa – wybudowano kościół, który stał się największą świętością chrześcijan. Ciągnęły do niego liczne pielgrzymki – niestety, plemiona tureckie prześladowały pielgrzymów. Papież wezwał więc wszystkich władców Zachodu, aby odebrać Saracenom Ziemię Świętą. Wzbudziło to ogromny entuzjazm rycerstwa i chłopów – wielu mieszkańców Europy Zachodniej zadeklarowało gotowość wzięcia udziału w wyprawie. Nazwano ich krzyżowcami, a ich

Wolna elekcja w Polsce. Co to takiego? Przedstaw jej przebieg.

Pierwsza wolna elekcja odbyła się w Polsce w 1573 r., po śmierci Zygmunta Augusta (rok 1572), ostatniego z Jagiellonów. Jej pomysłodawcą był szlachcic Jan Zamojski. Na króla wybrano Henryka III Walezego. Sprawował rządy tylko sześć miesięcy i uciekł z Polski do Francji. Wybrano więc nowego władcę, była nim Anna Jagiellonka, która wyszła za mąż za Stefana Batorego i jego koronowano na króla Polski w 1576 r. Zwyczaj wyboru władcy przez możnowładców i rycerzy a później przez szlachtę zaczął

Wymień przyczyny, jakie skłoniły Mieszka I do przyjęcia wraz z całym narodem wiary chrześcijańskiej. Jak zmieniła się sytuacja Polski po tej decyzji księcia?

Wymień przyczyny, jakie skłoniły Mieszka I do przyjęcia wraz z całym narodem wiary chrześcijańskiej. Jak zmieniła się sytuacja Polski po tej decyzji księcia? 966 rok to ważna data w dziejach historii Polski. W roku tym Mieszko I wraz z całym narodem przyjął chrzest z Rzymu za pośrednictwem Czech. Przyczyny tej decyzji możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. 1. Największy wpływ na podjęcie decyzji miała sytuacja zewnętrzna Polski: Konieczność pozyskania księcia czeskiego jako sojusznika w walce ze słowiańskimi