Szkoła

What school do you prefer: American, French or Polish one?

What school do you prefer: American, French or Polish one?   School in Sweden Studying in any kind school is for free. Parents and children don’t have to pay for books, meals at school, school bus or a school doctor. Nauka w każdym rodzaju szkoły jest za darmo. Rodzice i uczniowie nie muszą płacić za książki, posiłki w szkole, autobus szkolny czy za szkolnego lekarza. In every school there’s a headmaster. This person makes decisions

SCHOOL SYSTEM – SYSTEM SZKOLNY

compulsory schooling – obowiązek szkolny to attend school  – uczęszczać do szkoły syllabus – program zajęć certificate – świadectwo school-leaving certificate – świadectwo ukończenia szkoły expel somebody from school – wyrzucić kogoś ze szkoły My best friend is going to be expelled from school. He’s an extremely lazy person. He didn’t write even one composition during the last term and he hardly ever did his homework. I offered to revise with

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES – ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

correspondence courses – kursy ko­res­pon­dencyjne ballet school – szkoła baletowa additional classes – zajęcia dodatkowe optional classes – zajęcia fakultatywne private lessons – korepetycje debating club – klub dyskusyjny drama group – kółko dramatyczne amateur theatre – teatr amatorski pottery – ceramika language course – kurs językowy language school – szkoła językowa football/ rugby/ basketball etc. practice – zajęcia sportowe choir practice – chór My parents want me to attend

SCHOOL ORGANIZATION – ORGANIZACJA SZKOŁY

school organization – organizacja szkoły registration/ enrolment – wpis do szkoły school year – rok szkolny lesson – lekcja break – przerwa lunch break – przerwa obiadowa register – dziennik classroom – klasa (sala lekcyjna) grade (US) – klasa (grupa osób) year (GB) – klasa (grupa osób) semester/ term – semestr schedule/ timetable – plan lekcji school regulations – regulamin school life – życie szkoły absence – nieobecność to miss

STUDIES – STUDIA

university – uniwersytet technical university – politechnika business school – szkoła biznesu medical school – akademia medyczna day studies – studia dzienne extra-mural studies – studia zaoczne evening studies – studia wieczorowe a first degree/ undergraduate studies – studia licencjackie graduate studies – studia magisterskie postgraduate studies – studia podyplomowe i doktoranckie to be admitted to university – zostać przyjętym na studia academic year – rok akademicki lecture – wykład to

EXAMINATION/EXAM – EGZAMIN

school report – wyniki w nauce za dany semestr to repeat a year/ a class – powtarzać klasę test – klasówka pop quiz/ short test – kartkówka composition/ essay – wypracowanie paper – referat to hand in sth – wręczyć homework – praca domowa to revise – powtarzać materiał promotion – promocja do następnej klasy prize – nagroda to be promoted – dostać promocję expulsion from school – wydalenie ze szkoły to be

SUBJECTS – PRZEDMIOTY NAUCZANIA

Art – plastyka Biology – biologia Chemistry – chemia English – język angielski Polish – język polski French – język francuski German – język niemiecki Spanish – język hiszpański Russian – język rosyjski Italian – język włoski Latin – łacina Nature – nauka o środowisku Ethics – etyka Geography – geografia History – historia Information Technology (IT) – informatyka Maths – matematyka Music – muzyka Physical Education (P.E.) – wychowanie fizyczne

Education in Britain

Education in Britain All children in Britain have to receive a full-time education from the ages of 5 to 16. All are entitled to free schooling during this period and on to 18 years. About 95 per cent of children attend schools that are publicly provided; the rest attend the comparatively small number of private schools, which are also subject to national standards. Generally, children attend primary schools from 5

SCHOOL UNIFORMS – DO WE WANT THEM, OR NOT?

Magda, 17 I hate the idea of school uniforms because I hate all forms of uniformization, making people think the same, wear the same clothes, listen to the same music. I hate articles about fashion which tell mean that this spring I should wear blue and I shouldn’t wear red. For me it is all slavery. Well, for the time being I haven’t been a slave – I always wear what I want. Now if school uniforms are obligatory,