Zakupy i usługi

Shopping

During your matura exam you may be requested to complete tasks concerning shopping and services. Among such tasks you may find a scene to role-play, such as e.g. doing shopping. Below you will find vocabulary connected with the topic of shopping. Kinds of shops shop – sklep, także: warsztat, pracownia; robić zakupy store – sklep, magazyn antique shop – antykwariat barber’s shop – (US) zakład fryzjerski book store – księgarnia

INSURANCE – UBEZPIECZENIA

insurance – ubezpieczenia insurance company – firma ubezpieczeniowa insurance society – towarzystwo ubezpieczeniowe individual insurance – ubezpieczenie indywidualne group insurance – ubezpieczenie grupowe social insurance – ubezpieczenie socjalne life insurance – ubezpieczenie na życie health insurance – ubezpieczenie zdrowotne property insurance – ubezpieczenie mienia insurance policy – polisa ubezpieczeniowa policy holder – ubezpieczony insurer – ubezpieczyciel underwriter – agent ubezpieczeniowy to insure – ubezpieczyć insurance premium – składka ubezpieczeniowa My

MONEY – PIENIĄDZE

banknote – banknot coin – moneta change – drobne cash – gotówka cash machine – bankomat cash card – karta bankomatowa cash a cheque – zrealizować czek credit card – karta kredytowa cheque – czek dud (cheque) – czek bez pokrycia blank cheque – czek in blanco cheque to bearer – czek na okaziciela traveller’s cheque – czek podróżny payment – płatność exchange rate – kurs wymiany currency – waluta

SELLING & BUYING – SPRZEDAWANIE I KUPOWANIE

trade – handel to buy – kupować to cost – kosztować to pay by credit card – płacić kartą kredytową to pay cash – płacić gotówką receipt – paragon, pokwitowanie invoice – faktura to do shopping – robić zakupy to spend money on – wydawać pieniądze na shop assistant – sprzedawca customer – klient till – kasa checkout – kasa w supermarkecie to offer – oferować to wrap – zawinąć

COMPLAINT – REKLAMACJA

customer service – obsługa klientów to complain about sb – skarżyć się na kogoś, wnosić skargę justified complaint – uzasadniona reklamacja unjustified complaint – nieuzasadniona reklamacja fault, flaw – usterka to find faults in – stwierdzić usterki to correct faults – usunąć usterki guarantee – gwarancja warranty time – czas trwania gwarancji compensation – odszkodowanie Dear Sir, I am writing to complain about the customer service in your department store.

ADVERTISEMENT – REKLAMA

commercial – reklama telewizyjna advertising agency – agencja reklamowa advertising campaign – kampania reklamowa to advertise – reklamować to create – tworzyć to manipulate – manipulować to influence – wpływać to persuade – namawiać to tempt – kusić poster – plakat billboard – billboard brochure – broszura leaflet – ulotka I would like to work for an advertising agency in the future. I find this job really interesting as it

BANKING – BANKOWOŚĆ

banking – bankowość bank account – konto bankowe to open a bank account – otworzyć konto w banku to pay money into an account – wpłacić pieniądze na konto to take money from an account – podjąć pieniądze z konta to withdraw money from an account – wycofać pieniądze z konta to close an account – zamknąć konto to transfer money to an account – przelać pieniądze na konto to

GOODS – TOWARY

goods make, brand – marka towaru quality – jakość price – cena expensive – drogi cheap – tani high/ good quality – dobrej jakości top quality – najwyższej jakości poor/ bad quality – złej jakości bargain – okazja It was a real bargain – to była prawdziwa okazja a rip-off – zdzierstwo to overcharge sb (by $100) – oszukać klienta, podając zawyżoną cenę to go window shopping – zwiedzać wystawy sklepowe

SERVICE – USŁUGI

to repair – naprawiać workshop – warsztat laundry – pralnia dry cleaner’s – pralnia chemiczna hairdresser’s – fryzjer damski barber’s – fryzjer męski bank – bank launderette – pralnia automatyczna to order – zamawiać painter – malarz glazier – szklarz plumber – hydraulik electrician – elektryk carpenter – stolarz chimney sweep – kominiarz dressmaker – krawcowa tailor – krawiec męski shoemaker – szewc watchmaker – zegarmistrz optician – optyk at

SHOPS – SKLEPY

grocer’s – sklep spożywczy greengrocer’s – warzywny baker’s – piekarnia butcher’s – mięsny fishmonger’s – sklep rybny dairy – sklep nabiałowy cake shop – cukiernia sweet shop – sklep ze słodyczami off-licence – z alkoholem newsagent’s – kiosk z gazetami florist’s – kwiaciarnia shoe shop – obuwniczy clothes shop – odzieżowy stationer’s – papierniczy photographer’s shop – zakład fotograficzny ironmonger’s – z artykułami żelaznymi pet shop – zoologiczny jewellery shop

SHOPPING

When you go abroad, you want to do some shopping, don’t you? There are some things you have to know before you set off! First of all, you have to be aware that in countries where it’s very hot, most of the shops have siesta. In Spain and in Greece, for example, all the shops are closed from 2 pm till 5 pm. Drinks and food can be only bought

Z jakich usług korzystacie?

Przy remoncie domu… We are redecorating our cottage. We are trying to do a lot of things by ourselves so as not to spend too much money on services. We don’t need a glazier as my father knows how to fit glass into window frames. Painting seems to be easy so we probably will not need a painter. However, we will have to employ an electrician and a chimney sweep