SID TEST przedmaturalny

TEST przedmaturalny – XIX i XX wiek

Wiek XIX 1. Porównaj poniższe fragmenty. Wskaż opis realistyczny i fantastyczny. a) Widziałem drzewa wyrastające i znikające jak opary, to zielone, to nowe, rosły. Puszczały konary i rozpadały się. Widziałem wyrastające olbrzymie budowle, piękne, lecz jakby za mgłą i znikające jak we śnie. Zdawało mi się, że cała powierzchnia ziemi topnieje i zlewa się w mych oczach. George Wells b) U stóp pagórka, za mostem, aleja wysadzana młodą osiczyną prowadzi

TEST przedmaturalny 4

1. Wymień w punktach 3 cechy średniowiecznego eposu rycerskiego. a) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. b) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. c) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. Kronika Galla Anonima powstała na dworze: a. Bolesława Śmiałego b. Bolesława Krzywoustego c. Kazimierza Sprawiedliwego 3. A. Przedstaw w punktach cechy poezji żałobnej (funeralnej). a) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. b) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. c) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. d) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3. B. Podaj typowe przykłady 3 gatunków funeralnych. a) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. b) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. c) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. Przedstaw związki Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego

TEST przedmaturalny 3

 1. Podany cytat: Błogosławiony mąż, który nie szedł po radzie niemiłościwych, i na drodze grzesznych nie stał, i na stolcu nagłego spełnienia nie siedział pochodzi z: a) Księgi Hioba b) Księga Lamentacji c) Księgi Psalmów 2. Kronika Galla Anonima została napisana: a) w języku francuskim b) w języku polskim c) w języku łacińskim na dworze: a) Władysława Łokietka b) Bolesława Krzywoustego c) Kazimierza Sprawiedliwego 3. Jakie gatunki reprezentują cytowane utwory Jana

Test z literatury staropolskiej II

1. Prawda czy fałsz? P F  1. W romantyzmie rozegrała się tzw. walka klasyków z romantykami.  2. Klasyków reprezentował Mickiewicz, romantyków Słowacki.  3. Kazimierz Brodziński napisał rozprawę O klasyczności i romantyczności…  4. Maurycy Mochnacki poparł Brodzińskiego w polemice z klasykami.  5. Adam Mickiewicz studiował w Kownie i w Lozannie.  6. Adam Mickiewicz brał udział w powstaniu listopadowym. 7. Cyprian Kamil Norwid należy do prekursorów romantyzmu. 8. Wiersz Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie… obrazuje kult wybitnych jednostek typowy dla

Test z literatury staropolskiej I

I. Napisz krótki, dwu-, trzyzdaniowy wstęp do tematu: „Ukaż Marność Daniela Naborowskiego jako przykład realizacji typowego dla poezji barokowej toposu vanitas”. Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   II. Napisz krótkie zakończenie do tematu: „Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego jako utwór o rozdarciu wewnętrznym człowieka i jego zmaganiach z własną naturą”. Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   III. Zakreśl poprawną odpowiedź 1. Arkadia to poetycki obraz

TEST przedmaturalny 2

1. Skojarz poszczególne cytaty na temat czasu z nazwami epok. A. Bo czas nie da trwać żadnej rzeczy w jednej mierze A jako wszytko niesie, tak zaś wszytko bierze. Widziałem ja po ranu piękny kwiat przyjemny, A widziałem zaś wieczór zwiędły i nikczemny. B. Świat cały jest obszernym pamiątek smentarzem – Człowiek jedną literą w nagrobkowym rymie – Serce człowieka wspomnień współbraci ołtarzem – […] Lecz czas pamiątki świata w swym

TEST przedmaturalny

Przeczytaj uważnie pytania i proponowane odpowiedzi. Tylko jedna a, b, c lub d jest prawidłowa. Zwróć uwagę na zasadę testu: jeśli w pytaniu podane są cechy – wszystkie muszą pasować do wybranej odpowiedzi. Jeśli w odpowiedzi w danym podpunkcie wymienionych jest kilka epok, czy nazwisk – wszystkie muszą spełniać warunki postawione w pytaniu. Szukaj odpowiedzi drogą redukcji – test bada nie tylko ćwiczy także umiejętność kojarzenia faktów. 1. Któremu z podanych

TEST przedmaturalny z lektur

TEST 1. Króla Edypa Sofoklesa możemy powiązać z takimi tematami, jak: wina i kara oraz niezawinione cierpienie. Uzasadnij tę tezę na podstawie znajomości losów bohatera antycznej tragedii. Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Udowodnij, że w Królu Edypie zachowane są trzy jedności: czasu, miejsca i akcji. Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Jaką rolę w tragedii Sofoklesa odgrywa wróżbita Tejrezjasz? Opisz krótko dwie ważne sceny z jego udziałem. Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4. Czy tragizm