Funkcje formantów słowotwórczych

Formanty nie tylko tworzą nowe wyrazy – wyrazy pochodne, ale także modyfikują ich znaczenie. Wyrazy pochodne o wspólnym znaczeniu słowotwórczym, nadanym im przez odpowiednie formanty, tworzą odrębne kategorie znaczeniowe.

Wśród rzeczowników odrzeczownikowych wyróżniamy następujące kategorie znaczeniowe:

 • Zdrobnienia
  Tworzą je formanty: -ek, -ka, -ko, -ik, -yk, np.
  mur – mur -ek „mały mur”
  małpa – małp -ka „mała małpa”
  wino – win -ko „małe wino”
  koń – kon -ik „mały/miły koń”
  talerz – talerz -yk „mały talerz”
 • Zgrubienia
  Tworzą je formanty: -sko, -isko, -ysko, -idło, -ydło, np.
  baba – bab -sko „zła baba”
  chłop – chłop -isko „zły chłop”
  ucho – usz -ysko „duże ucho”
  powieść – powieśc -idło „zła powieść”
  sztuka – sztucz -ydło „zła sztuka”
 • Nazwy miejsc,
  w których się coś znajduje, wytwarza lub sprzedaje – tworzą je formanty: -nia, -arnia, -alnia, -ownia, -nik, -nica, np.
  cukier – cukier -nia „miejsce, w którym sprzedaje się wyroby z cukru”
  kawa – kawi -arnia „miejsce, gdzie można wypić kawę”
  przędza – przędz -alnia „fabryka przędzy”
  kocioł – kotł -ownia „miejsce, gdzie znajduje się kocioł”
  kura – kur -nik „miejsce, gdzie są kury”
 • Nazwy wykonawców zawodów
  Tworzą je formanty: -nik, -owiec, -arz, -ak, -ista, np.
  rola – rol -nik „ten, kto pracuje na roli”
  stocznia – stoczni -owiec „ten, kto pracuje w stoczni”
  czapka – czapk -arz „ten, kto szyje czapki”
  ryba – ryb -ak „ten, kto łowi ryby”
 • Nazwy mieszkańców
  miast, wsi, osiedli, regionów, krajów – tworzą je formanty: -ak, -anin, -ik, -czyk, -ańczyk, -ec, -in, np.
  Śląsk – Śląz -ak „mieszkaniec Śląska”
  Głogów – głogowi -anin „mieszkaniec Głogowa”
  Anglia – Angl -ik „mieszkaniec Anglii”
  Chiny – Chiń -czyk „mieszkaniec Chin”
  Afryka – Afryk -ańczyk „mieszkaniec Afryki”Uwaga!
  Nazwy mieszkańców państw i regionów piszemy wielką literą,
  nazwy mieszkańców miast, wsi i osiedli – małą literą.
 • Nazwy żeńskie od męskich
  – tworzą je formanty: -ka, -ica, -nica, -owa, -yni, np.
  kot – kot -ka „samica kota”
  słoń – słon -ica „samica słonia”
  uczeń – uczen -nica „dziewczyna uczeń”
  wójt –wójt -owa „żona wójta”
  mistrz – mistrz -yni „kobieta mistrz”

 

Wśród rzeczowników odczasownikowych wyróżniamy następujące kategorie znaczeniowe:

 • Nazwy wykonawców czynności
  – tworzą je formanty: -acz, -arz, -ak, -ca, -nik, -iciel, -ec, np.
  grać – gr -acz „ten, kto gra”
  pisać – pis -arz „ten, kto pisze”
  śpiewać – śpiew -ak „ten, kto śpiewa”
  kierować – kierow -ca „ten, kto kieruje”
 • Nazwy narzędzi
  – tworzą je formanty: -ak, -acz, -aczka, -nik, -anik, -arka, -ałka, np.
  pisać – pis -ak „to, czym się pisze”
  rozpylać – rozpyl -acz „to, czym się rozpyla”
  kopać – kop -aczka „to, czym się kopie”
  palić – pal -nik „to, czym/na czym się pali”
  rozpuszczać – rozpuszcz -alnik „to, czym/w czym się rozpuszcza”
 • Nazwy miejsc,
  w których się coś robi – tworzą je formanty: -nia, -arnia, -alnia, -isko, np.
  pracować – pracow -nia „miejsce, gdzie się pracuje”
  prać – pral -nia „miejsce, gdzie się pracuje”
  palić – pal -arnia „miejsce, gdzie się pali”
  kopać – kop -alnia „miejsce, gdzie się kopie”
  wysypywać – wysyp -isko „miejsce, gdzie się wysypuje (śmieci)”

 

Wśród rzeczowników odprzymiotnikowych wyróżniamy następujące kategorie znaczeniowe:

 • Nazwy nosicieli cech
  – tworzą je formanty: -ec, -ek, -ka, -ak, -ik, -as, -us, np.
  mądry – mędrz -ec „ten, kto jest mądry”
  skąpy – skąpie -ec „ten, kto jest skąpy”
  śmiały – śmiał -ek „ten, kto jest śmiały”
  młody – młodz -ik „ten, kto jest młody”
 • Nazwy cech
  – tworzą je formanty: -ość, -ota, , np.
  stary – star -ość „cecha człowieka, który jest stary”
  głupi – głup -ota „cecha człowieka, który jest głupi”
  zielony – zieleń -Ø „cecha czegoś, co jest zielone”

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Słowotwórstwo. Podstawowe informacje.

Słowotwórstwo – powtórka

Słowotwórstwo – pytania i odpowiedzi cz. 1

Słowotwórstwo – pytania i odpowiedzi cz. 2

Słowotwórstwo TEST 1

Słowotwórstwo TEST 2

Słowotwórstwo TEST 3