Władysław Broniewski zajmuje zupełnie odrębne miejsce w polskiej poezji międzywojennej – zarówno z racji wymowy utworów, jak i specyficznej poetyki. Długoletnia tradycja powojenna przyzwyczaiła nas do określeń:

 • poeta proletariatu,
 • piewca rewolucji,
 • wiersze-apele.

Jest to w pewnej mierze prawda, lecz nie wspominano dotąd o innym niż rewolucyjny wymiarze biografii i twórczości Broniewskiego. A chyba, dla rzetelności opisu, wypada zaznaczyć, że:

 • Młodzieńczy etap życia poety to walka o wolność kraju, Broniewski był wielkim zwolennikiem Józefa Piłsudskiego.
 • Broniewski był też uczestnikiem wojny polsko-radzieckiej w 1920 r.
 • Dopiero w dojrzałej fazie międzywojnia zbliżył się do socjalistów, a w twórczości zawarł krytykę otaczającej go rzeczywistości.
 • W latach 1939-1940 był więziony we Lwowie przez władze radzieckie „za sanację i polski nacjonalizm”.
 • W czasie wojny walczył w armii Andersa.
 • W powojennym etapie życia poety ogromny wpływ na jego twórczość miała śmierć córki Anki.

Władysław Broniewski – Anka (wybór)

Na czym polegała specyfika twórczości Broniewskiego?

 • Otóż łączy on dwie konwencje tradycję polskiej poezji romantycznej i patos retoryki rewolucyjnej na wzór Majakowskiego.
 • Miesza i łączy poeta typowe dla romantyzmu symbole i sposoby obrazowania poetyckiego ze stylem mowy potocznej politycznej agitacji.
 • Często używał Broniewski konwencji pieśni i hymnu, jego utwory są bardzo komunikatywne, buntownicze i gniewne – jak choćby bardzo popularny, napisany w przededniu wojny Bagnet na broń.

Tematy i cechy twórczości Władysława Broniewskiego

 • Zaangażowanie w walkę o wolność, równość i sprawiedliwość.
 • Uwielbienie dla rewolucji radzieckiej i jej działaczy.
 • Obrazy życia proletariatu będące zaprzeczeniem podstawowych ludzkich praw.
 • Rozliczenie z młodzieńczą, frontową przeszłością.
 • Nawiązania do tradycji romantycznej: prometejski bunt wobec zła, śpiewność, emocjonalność, proste, plastyczne obrazy.

Zobacz:

Władysław Broniewski

Dlaczego utwór Broniewskiego pt. Poezja jest interpretowany jako spór o kształt poezji?

Władysław Broniewski – Ballady i romanse