Jakie wydarzenia historyczne ukształtowały epokę renesansu?

 • Przede wszystkim odkrycia geograficzne. To one ukształtowały nową Europę i zmieniły sposób myślenia wielu ludzi.
  Odkrycie Ameryki i innych nowych ziem, spowodowało:

  • rozszerzenie horyzontów ludzkiego myślenia,
  • napływ pieniądza do Europy, a tym samym inny, mniej ascetyczny, a bardziej wystawny styl życia,
  • bogacenie się miast, a tym samym możliwość inwestycji, rozwój architektury, sztuki.
 • Kolejnymi, zresztą także będącymi konsekwencją odkryć geograficznych, istotnymi dla tworzenia nowej epoki, było:
  • powstawanie silnych państw,
  • odejście od uniwersalizmu Europy,
  • wykształcenie się języków narodowych,
  • powstanie silnych dynastii postępujących w myśl interesów państw.
 • Ważnym wydarzeniem, które szczególnie wpłynie na literaturę, będzie wynalezienie druku.
 • Natomiast poważne zmiany w chrześcijańskim Kościele przyniesie reformacja. To dzięki niej powstaną nowe nurty wyznaniowe.

 

Ramy czasowe epoki odrodzenia

Granice czasowe tej epoki są różne dla różnych rejonów Europy.

 • Kolebką renesansu były Włochy, tam odrodzenie zaczęło się najwcześniej: początek epoki przypada na XIV wiek, a jej szczytowy okres trwa przez cały wiek XV.
 • W Europie północnej renesans rozpoczął się później – w XV wieku, a rozwinął się w XVI wieku.
 • W Polsce odrodzenie przypada głównie na czasy panowania Jagiellonów i trwa od końca XV po lata 30. XVII wieku.

Początek renesansu

 • 1450 – Gutenberg wynalazł druk
 • 1453 – upadek Konstantynopola
 • 1492 – Kolumb odkrył Amerykę

 

Prekursorzy renesansu

nazywani są we Włoszech Wielką Trójcą. Mówi się o nich, że wspólnie przyczynili się do powstania włoskiego języka literackiego:

 • Dante Alighieri żył w latach 1265-1321 (część badaczy uznaje Boską Komedię za dzieło późnego średniowiecza lub pomost między epokami);
 • Francesco Petrarka żył w latach 1304-1374 (XIV wiek!);
 • Giovanni Boccaccio żył w latach 1313-1375 (XIV wiek).

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

 

Charakterystyka renesansu

Tabela lektur renesansowych

RENESANS W POLSCE – TABELA

Jakich twórców włoskich zaliczysz do prekursorów renesansu?

Pojęciownik epok: renesans

Renesans – TEST 4