Wczesne średniowiecze (V-X w.)

 • Koniec cesarstwa rzymskiego.
 • Wyłanianie się nowych państwowości zachodnioeuropejskich. Powstanie i rozwój państwa Franków – patrymonialny ustrój państwowy.
 • Wojny z Arabami.
 • Odnowienie idei cesarstwa przez Karola Wielkiego i powstanie jego imperium – wyłonienie się z niego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i Francji.
 • Ukształtowanie się feudalizmu.
 • Opanowanie Wysp Brytyjskich przez Normanów.
 • Ukształtowanie się w państwie Karola Wielkiego średniowiecznego, dwustopniowego systemu edukacji (trivium i qua­drivium).

Filozofia

 • V w.: działalność świętego Augustyna (dualizm – neoplatonizm chrześcijański).
 • Od VI do XII w.: działalność neoplatończyków, często kontynuatorów świętego Augustyna.
 • Przełom V i VI w.: działalność Boecjusza.
 • VI w.: powstanie zakonu benedyktynów.
 • IX w.: działalność Jana Szkota Eriugena.
 • XII w.: Piotr Abelard.

Dojrzałe średniowiecze ((XI-XIII)

 • Konflikt uniwersalizmów cesarstwa i papiestwa.
 • Powstanie nowych chrześcijańskich państwowości: w Europie Środkowej – Węgier, Polski, Czech; chrystianizacja Skandynawii.
 • Rozkwit feudalizmu i jednoczesne wyłanianie się społeczeństwa stanowego.
 • Pojawienie się mieszczaństwa.
 • Początki reformy Kościoła.
 • 1054 r.: schizma wschodnia – między kościołem wschodnim a zachodnim (prawosławie i katolicyzm).
 • Powstawanie ruchów heretyckich.
 • Powołanie inkwizycji; polowania na czarownice.
 • Wyprawy krzyżowe; powstanie zakonów rycerskich.
 • Odnawiający się konflikt angielsko-francuski.
 • Wykształcenie się monarchii parlamentarnej.
 • Powstawanie uniwersytetów.

Filozofia

 • Działalność świętego Tomasza – powstanie tomizmu (filozofia harmonijna).
 • Okres szczytowego rozwoju scholastyki.
 • Odrodzenie augustynizmu – tzw. augustynizm trzynastowieczny: działalność świętego Bonawentury.
 • Działalność świętego Franciszka z Asyżu.

Schyłek średniowiecza (XIV-XV w.)

 • Kształtuje się późny gotyk.
 • Kryzys scholastyki.
 • Rozwój nauki; wzrost zainteresowania antykiem; początki humanizmu; pojawienie się dzieł prekursorskich wobec renesansu.
 • Odkrycie druku.
 • Upadek uniwersalizmów cesarskiego i papieskiego
 • Wojna stuletnia między Anglią i Francją.
 • Ekspansja Burgundii.
 • Stan rycerski przekształca się w szlachecki.
 • Bunty chłopskie.
 • Kryzys i zanik feudalizmu.
 • Zwiększanie się ekonomicznej roli mieszczaństwa; początki manufaktur i bankowości.
 • Szalejące zarazy.
 • Wielkie odkrycia geograficzne.
 • Ciąg dalszy reformy Kościoła.
 • Husytyzm.
 • Upadek Bizancjum.
 • Ekspansja Turków.

Filozofia

 • Rozwój koncepcji mistycznych
  • Niemcy: Mistrz Eckhardt.
  • Francja: Tomasz à Kempis.

 

Polska

Wczesne średniowiecze (od X do XII w.)

Początki literatury łacińskiej powstającej w Polsce. Zapisy języka polskiego ograniczają się do pojedynczych słów w dokumentach i dziełach historiograficznych, o literaturze w języku narodowym nikomu się jeszcze nie śni. Powstaje pierwsza wielka kronika – Galla Anonima, dotycząca Polski, ale napisana po łacinie. Dominacja stylu romańskiego. Początkowo to czas kształtowania się państwowości, później – panowania Piastów i formowania się feudalizmu. Trwa ciągła walka o suwerenność w stosunku do potężnego sąsiada z Zachodu – Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, które w chwilach wolnych od sporu o inwestyturę zajmuje się głównie ekspansją na wschód. Od roku 1138 – rozbicie dzielnicowe.

Historia

 • 966 r.: chrzest Polski.
 • Przed rokiem 1000: śmierć świętego Wojciecha.
 • 1000 r.: zjazd gnieźnieński – spotkanie Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III.
 • 1025 r.: koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski.
 • 1079 r.: śmierć świętego Stanisława, wygnanie króla Bolesława Śmiałego.
 • 1138 r.: śmierć króla Bolesława Krzywoustego, początek rozbicia dzielnicowego.

Rozwój języka polskiego i piśmiennictwa

 • 963 r.: pierwsza wzmianka o Mieszku I w Dziejach Saskich Widukinda z Korbei.
 • Około 966 r.: relacja o Polsce pojawia się u Ibrahima Ibn Jakuba, żydowskiego kupca z Hiszpanii.
 • 991 r.: powstaje Dagome Iudex.
 • Około 1000 r.: powstają pierwsze łacińskie utwory literackie – trzy żywoty świętego Wojciecha i Żywot Pięciu Braci Męczenników.
 • 1118 r.: Gall Anonim kończy swoją Kronikę.
 • 1136 r.: powstaje tzw. Bulla gnieźnieńska.

Cywilizacja i kultura

 • Około 1110 r.: w Krakowie powstaje pierwsza szkoła katedralna.

Architektura i sztuka

 • Przed 1000 r.: powstanie pierwszych budowli sakralnych z kamienia – kościoła w Gnieźnie i kaplicy na Ostrowie Lednickim.
 • Po 1000 r.: powstaje rotunda św. Feliksa i Adaukta na Wawelu.
 • Około 1130 r.: powstają drzwi gnieźnieńskie, bogato zdobione płaskorzeźbami.

 

Dojrzałe średniowiecze (od XIII do XIV)

Literatura łacińska w rozkwicie, polska w powijakach. Prawdopodobnie wówczas powstaje Bogurodzica. Pojawiają się pierwsze budowle w stylu gotyckim. Powstaje pierwszy uniwersytet w Krakowie. Większość tego czasu upływa pod znakiem rozbicia dzielnicowego. Przełom XIII i XIV w. to czas ogromnie burzliwy: jedni próbują jednoczyć kraj, inni, przede wszystkim potężni wówczas Czesi, chcą nim zawładnąć. Ostateczne zjednoczenie udaje się dopiero Władysławowi Łokietkowi. Początek konfliktu z zakonem krzyżackim. Rozkwit kraju za panowania Kazimierza Wielkiego. Rozwój feudalizmu.

Historia

 • 1226 r.: sprowadzenie Krzyżaków do Polski.
 • 1241 r.: wielki najazd Mongołów i bitwa pod Legnicą.
 • 1308 r.: inwazja Krzyżaków na Pomorze Gdańskie.
 • 1320 r.: koronacja Władysława Łokietka – ostateczny koniec rozbicia dzielnicowego.
 • 1331 r.: bitwa pod Płowcami – pierwsze większe, choć niezbyt istotne zwycięstwo nad Krzyżakami.
 • 1370 r.: śmierć Kazimierza Wielkiego – koniec panowania dynastii Piastów.
 • Lata 1370-1385: okres panowania dynastii węgierskiej.
 • 1374 r.: podatkowy przywilej koszycki – pierwszy przywilej dla szlachty.
 • 1384 r.: koronacja Jadwigi na króla (!) Polski.
 • 1385 r.: zawarcie pierwszej unii polsko-litewskiej w Krewie; władca Litwy Jagiełło przyjmuje na chrzcie imię Władysław i zostaje królem Polski.

Rozwój języka polskiego i piśmiennictwa

 • Przełom XII i XIII w.: Wincenty Kadłubek piszę swoją Kronikę.
 • Około 1270 r.: w Księdze henrykowskiej pojawia się najstarsze z dziś znanych pierwsze zdanie zapisane po polsku („Day ut ia pobrusa a ti poziwai”).
 • Koniec XIII w.: najbardziej prawdopodobny czas powstania pierwszych strof Bogurodzicy.
 • Początek XIV w.: powstają Kazania świętokrzyskie.
 • 1384 r.: swoją Kronikę kończy Janko z Czarnkowa.
 • Koniec XIV w.: powstaje Psałterz floriański.

Cywilizacja i kultura

 • XIII w.: rozwój sieci szkół parafialnych.
 • 1229 r.: nadanie skodyfikowanych praw miejskich Wrocławowi.
 • 1273 r.: wielki naukowiec Witelo wydaje swój traktat O optyce.
 • 1364 r.: powstanie uniwersytetu w Krakowie.

Architektura i sztuka

 • Upowszechnia się styl romański; powstają budowle romańskie we Wrocławiu, Płocku i Kruszwicy.
 • Upowszechnia się gotyk; budowa kościoła Mariackiego w Krakowie, a w 1390 r. – ukończenie krakowskich Sukiennic.

 

Późne średniowiecze (od XV do poł. XVI w.)

Literatura w równym niemal stopniu powstaje po łacinie i po polsku. W architekturze dominuje gotyk. W polityce – początek i rozwój unii polsko-litewskiej i dynastii Jagiellonów. Narastanie konfliktu z Krzyżakami i upadek zakonu; na terenach pozostających dotąd pod ich władzą powstają Prusy. W połowie XV w. spore sukcesy Polski na arenie międzynarodowej; dynastyczne kombinacje Jagiellonów kończą się jednak fiaskiem. Powstanie i rozwój Sejmu – początki postępującego osłabienia władzy królewskiej.

Historia

 • 1410 r.: bitwa pod Grunwaldem.
 • 1413 r.: unia w Horodle – konkretyzacja unii polsko-litewskiej.
 • 1434: śmierć Władysława Jagiełły.
 • 1444: bitwa pod Warną, śmierć króla Władysława Warneńczyka, władcy Polski i Węgier.
 • 1454-1466: wojna trzynastoletnia.
 • 1525 r.: hołd pruski – ostateczny koniec zakonu krzyżackiego.
 • 1561 r.: sekularyzacja Inflant.
 • 1569 r.: unia lubelska – unia polsko-litewska przybiera kształt ostateczny.
 • 1572: śmierć Zygmunta Augusta – wygaśnięcie dynastii Jagiellonów.

Rozwój języka polskiego i piśmiennictwa

 • Około 1410 r.: powstają Kazania gnieźnieńskie.
 • Około 1455 r.: powstaje Biblia Królowej Zofii, tłumaczenie Starego Testamentu.
 • Około 1480 r.: Jan Długosz kończy swoje Roczniki […] Królestwa Polskiego.
  W tym samym wieku powstają:

Cywilizacja i kultura

 • 1400 r.: odnowienie Akademii Krakowskiej.
 • Początek XV w.: rozkwit Akademii Krakowskiej, działają astronomowie Jan z Głogowa, Marcin z Żurawicy.
 • Około 1473 r.: pierwsze druki w Polsce.
 • 1543 r.: wydanie O obrotach ciał niebieskich Mikołaja Kopernika.

Architektura i sztuka

 • Początek XV w.: powstaje Madonna z Krużlowej.
 • 1489 r.: ukończenie ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim.

 

Zobacz:

Maturalna wiedza o średnowieczu

Średniowiecze

ŚREDNIOWIECZE – TABELA

 

Charakterystyka epoki średniowiecza

Średniowiecze – życiorys kultury

 

Polskie średniowiecze (X-XV wiek)

Pojęciownik epok: średniowiecze

TEST 6 ŚREDNIOWIECZE

Średniowiecze – TEST 1