Sprawdź swoją wiedzę ze średniowiecza

Pamiętaj, że w niektórych punktach możesz wybrać kilka odpowiedzi.

 

1) Za początek średniowiecza przyjmuje się umownie datę:

a) objęcia władzy przez Karola Wielkiego (768)
b) koronacji cesarza Ottona I (962),
c) schizmy wschodniej (1054)
d) upadku cesarstwa zachodniorzymskiego (476)

Odp. ………………………

2) Koniec epoki średniowiecza łączy się z następującymi wydarzeniami historycznymi:

a) odkryciem Ameryki przez Kolumba (1492)
b) upadkiem Bizancjum (1453)
c) IV wyprawą krzyżową (1202-1204),
d) wynalezieniem druku (1450)

Odp. ………………………

3) Które z podanych niżej cech przypisałbyś kulturze średniowiecza:

a) podporządkowanie wzorom świeckim
b) uniwersalizm
c) anonimowość
d) kult dla wartości życia doczesnego
e) dwujęzyczność

Odp. ………………………

4) Teocentryzm to idea dominująca w światopoglądzie średniowiecznym, wyróżniająca się:

a) negacją wartości świeckich
b) stawianiem Boga w centrum zainteresowań człowieka
c) uznaniem Boga za miarę i model wszechrzeczy
d) uznaniem Boga za surowego sędziego wymierzającego karę za grzechy

Odp. ………………………

5) Uznanie człowieka za istotę o strukturze dualistycznej, przeżywającej dramat rozdarcia między pokusami ciała a tęsknotą za życiem wiecznym to pogląd charakterystyczny dla filozofii:

a) św. Franciszka z Asyżu
b) św. Augustyna
c) Tertuliana
d) św. Tomasza z Akwinu

Odp. ………………………

6) Scholastyka to nauka zajmująca się:

a) nauczaniem młodzieży w duchu religijnym
b) uzasadnieniem prawd wiary drogą intuicji
c) uzasadnieniem dogmatów religijnych za pomocą dociekań intelektualnych
d) zastosowaniem zasad Logiki Arystotelesa w udowadnianiu prawd wiary

Odp. ………………………

7) Charakterystyczne cechy stylu romańskiego w architekturze to:

a) grube mury, zaokrąglone kształty budowli
b) ostrołuki
c) ozdobne kolumny i portale
d) strzelistość, wysmukłość

Odp. ………………………

8) Czternastowieczny malarz niderlandzki Hans Memling jest autorem słynnego tryptyku:

a) Pokłon Trzech Króli
b) Sąd Ostateczny
c) Wesele w Kanie
d) Ślepcy

Odp. ………………………

9) Do znanych zabytków sztuki gotyckiej należą:

a) krzywa wieża w Pizie
b) katedra Notre Dame w Paryżu
c) Zamek Królewski w Warszawie
d) ołtarz Wita Stwosza

Odp. ………………………

10) Literatura parenetyczna to:

a) literatura sławiąca wielkie czyny bohaterskie
b) literatura podejmująca kwestie zhierarchizowanego społeczeństwa średniowiecza
c) literatura mówiąca o sprawach ostatecznych
d) literatura kreśląca wzorce osobowe

Odp. ………………………

11) Która z definicji eposu rycerskiego jest prawdziwa? Epos to:

a) utwór epicki, podniosłym stylem opowiadający o wielkich czynach bohaterskich
b) rozbudowany utwór liryczny sławiący ważne, przełomowe wydarzenia w życiu narodu
c) utwór, którego bohaterowie zostali celowo wyidealizowani
d) utwór rozgrywający się wyłącznie w planie realistycznym

12) Ekskalibur to miecz:

a) Rolanda
b) króla Artura
c) Cyda
d) Lancelota

13) Który z bohaterów epiki rycerskiej poszukiwał świętego Grala?

a) Aleksander Wielki,
b) Karol Wielki
c) Parsifal
d) Lancelot

Odp. ………………………

14) Pieśń o Rolandzie opowiada o:

a) wyprawie Karola Wielkiego do Jerozolimy
b) wyprawie Karola Wielkiego do Hiszpanii w 778 roku
c) bitwie tylnej straży wojsk Karola Wielkiego z Baskami
d) bohaterskiej śmierci Karola Wielkiego

Odp. ………………………

15) Motyw śmierci w literaturze średniowiecza był ukazywany za pomocą:

a) prostego opisu
b) alegoryzacji i personifikacji
c) karykatury
d) tańca śmierci

16) W jakim tekście polskiego piśmiennictwa średniowiecznego odnaleziono pierwsze polskie zdanie:

Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj?

a) w Kazaniach Świętokrzyskich b) w Kronice Galla Anonima
c) w tekstach przysiąg sądowych, d) w Księdze henrykowskiej z roku 1270

17) Jeden najświetniejszych polskich dziejopisów – Jan Długosz – przebywał na dworze:

a) Bolesława Krzywoustego
b) Władysława Łokietka
c) Kazimierza Wielkiego
d) Kazimierza Jagiellończyka

18. Zaznacz prawda (P) lub fałsz (F).

TAK NIE
a) Ośrodkami życia kulturalnego w średniowiecznej Polsce były klasztory, dwory książęce i dwór królewski.
b) Pierwsza kronika poświęcona Polsce została spisana przez Galla Anonima na dworze Bolesława Śmiałego.
c) Kronikarze opisujący dzieje Polski tworzący w epoce średniowiecza to m.in. Gall Anonim, Wincenty Kadłubek, Jan z Czarnkowa, Jan Długosz.
d) Jeden z najwybitniejszych polskich malarzy epoki średniowiecza to Hans Memling – twórca tryptyku Sąd Ostateczny.
e) Nazwa Uniwersytet Jagielloński pochodzi od nazwiska założyciela uczelni – Władysława Jagiełły.
f) Wit Stwosz wyrzeźbił wspaniały ołtarz dla kościoła Mariackiego w Gdańsku.

Odpowiedzi

1. d);
2. a, b, d;
3. b), c), e);
4. b), c);
5. b);
6. c);
7. a);
8. b);
9. b), d);
10. d;
11. a);
12. b);
13. c), d);
14. b), c);
15. b), d);
16. d);
17. d);
18.
a) P,
b) F,
c) F,
d) F,
e) F,
f) F

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Polskie średniowiecze (X-XV wiek)

Charakterystyka epoki średniowiecza

Jakie znasz cechy charakteryzujące epokę średniowiecza?

Średniowiecze – TEST 1

Średniowiecze – Test 3

Średniowiecze – TEST 5

TEST 6 ŚREDNIOWIECZE

Średniowiecze – test

ŚREDNIOWIECZE – TABELA

Pojęciownik epok: średniowiecze