Średniowieczna poezja religijna

Bogurodzica

 • Bogurodzica jest arcydziełem i zabytkiem polskiej literatury prezentującym kształt dawnego języka polskiego.
 • To pierwszy hymn narodowy, hymn rycerstwa polskiego. Jest też najstarszym dziełem polskiej liryki – dwie pierwsze strofy pochodzą z XIII w.
 • Pieśń jest modlitwą do Matki Boskiej o wstawiennictwo u Chrystusa (pierwsza strofa) i modlitwą do samego Syna Bożego za wstawiennictwem Jana Chrzciciela o szczęśliwość na ziemi i zbawienie po śmierci.
 • Jest to przykład wiersza średniowiecznego – inaczej zdaniowo-rymowego, ale wykazuje tendencję do równości sylab w wersach.

Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja! (1)
U twego Syna Gospodzina matko zwolena, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam. (2)
Kyreleison.
Twego dzieła Krzciciela, Bożycze.
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. (3)
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
Kyreleison.
A dać raczy, jegoż prosimy: (4)
A na świecie zbożny pobyt.
Po żywocie rajski przebyt.
Kyreleison.

 • 1. Apostrofa do Matki Boskiej. Jest tu nazwana sławioną i wielbioną, wybraną przez Boga.
 • 2. Pozyskaj, ześlij nam łaskę swego Syna. Prośba do Matki Boskiej o wstawiennictwo jest częstym sposobem modlitwy. Wyraża szacunek dla boskości – zwykły człowiek woli zwrócić się do ludzkiej Matki Boga niż do niego samego.
 • 3. Ze względu na swego Syna, wysłuchaj naszej modlitwy.
 • 4. Racz dać to, o co prosimy: szczęśliwe i dostatnie życie i rajski żywot po śmierci. Średniowieczna hierarchia wartości – myśl o życiu po śmierci.

Utwór zawiera portret Matki Boskiej – jest wielbiona i chwalona. Ukazuje światopogląd średniowieczny. Zawiera symbolikę liczby cztery – czworo bohaterów (Chrystus, Bóg, Matka Boska, Jan Chrzciciel). Czwórka oznaczała w średniowieczu pełnię i doskonałość. Bogurodzica jest literacką wersją malarskiego motywu deesis, czyli prośby. Na obrazach tego typu w centrum umieszczano Chrystusa, a po jego obu stronach Matkę Boską i Jana Chrzciciela.

Zabiegi kompozycyjne:

 • Układ strof, a w nich wersów: trzywersową zwrotkę wieńczy refren Kyrieeleison.
 • Rymy parzyste, gramatyczne (uzyskane przez powtórzenie tej samej formy wyrazu) i wewnętrzne – Bogurodzica, dziewica.
 • Symetryczne, paralelne układy wersów (powtórzenia, analogie):
  • Bogurodzica – dziewica,
  • zyszczy nam – spuści nam,
  • Bogiem sławiena – Maryja,
  • zbożny pobyt – rajski przebyt
 • Zestawienie antytez, przeciwstawnych treści:
  • Bogurodzica – dziewica (matki i panny)
  • Syn – Gospodzin (człowieka i Boga)
  • pobyt – przebyt (życia doczesnego i wiecznego).
 • Powtórzenie konstrukcji strof opartej na dwudzielności: zaczyna się od apostrofy, po czym przechodzi do prośby.

 

Lament świętokrzyski

Inaczej zwany Planktem świętokrzyskim lub Żalami Matki Boskiej pod krzyżem, lub od pierwszych słów: Posłuchajcie, bracia miła. Jest to bardzo ważny utwór polskiej literatury, zabytek polszczyzny XV wieku, ale też wiersz, który w nieporównywalny sposób prezentuje emocje i uczucia matki płaczącej nad cierpieniem swojego dziecka.

Treść

 • W dwóch pierwszych strofach Matka Boska zwraca się do ludzi, by posłuchali jej historii i by współczuli jej w żalu.
 • Strofa trzecia to opis sytuacji – męki Chrystusa, którą ogląda Matka.
 • Strofa czwarta jest apostrofą do Syna, pragnieniem podzielenia z dzieckiem cierpienia.
 • Piąta – tak samo jak poprzednia, lecz wyszczególnia cierpienia Jezusa i bezradność Matki.
 • Szósta to wołanie do Archanioła Gabriela. Świetna apostrofa, która zestawia boską ideę ze zwykłym, ale nieznośnym ludzkim bólem.
 • Siódma jest zwrotem do innych matek – z życzeniem, by nigdy nie cierpiały matczynego bólu jak Matka Boska.
 • Finalny dwuwers – krótkie wołanie do Syna – zamyka utwór.

Zapamiętaj!
Archaizmy (wyrazy, które wyszły już z użycia lub nie występują w dawnej odmianie)

 • leksykalne:
  Bogurodzica (jeden z najstarszych wyrazów pieśni),
  sławiena (wielbiona),
  gospodzin (pan, tu – Jezus),
  dziela (dla),
  zwolena (wybrana),
  bożyc (syn boży),
  zbożny (szczęśliwy),
  pobyt (życie ziemskie),
  przebyt (życie pośmiertne),
  jegoż (którego, co)
 • fleksyjne:
  mianownik w funkcji wołacza (Bogurodzica),
  dawny tryb rozkazujący:
  (zyszczy, spuści – raczy)
 • fonetyczne:
  zwolena, sławiena (nie zaszedł tu jeszcze przegłos polski, przejście e w o: zwolona, sławiona)
 • składniowe:
  szyk zdań: twego dziela (a nie dla twego)

 

O Lamencie ­świętokrzyskim zapamiętaj!

 • Niezwykle cenną cechą Lamentu… jest ludzki wymiar bólu, zawarty w utworze. Matka Boska nie występuje tu w roli wybranej matki Boga, lecz utożsamia się ze wszystkimi cierpiącymi matkami , rozpaczającymi nad męką swoich dzieci. Jest to symbol ludzkiego, nie boskiego doświadczenia.
 • Jest to jeden z nielicznych przykładów literatury dawnej, obrazujący miłość rodzicielską do dziecka. Następnym wielkim utworem tego typu będą Treny Jana Kochanowskiego.
 • Z cech kompozycyjnych zwraca uwagę liryzm, bogaty ładunek emocjonalny wierszy, rymy parzyste, obrazowe, „cielesne” ujęcie męki Jezusa i bólu matczynego (realizm przedstawienia).
 • Najbardziej znany lament Matki Boskiej w języku łacińskim to Stabat Mater Dolorosa Jacopone da Todi.
 • Temat Matki Boskiej opłakującej Syna pod krzyżem był dość popularny zarówno w literaturze, jak i plastyce średniowiecza.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Bogurodzica na maturze

Lament świętokrzyski

Analiza i interpretacja Lamentu świętokrzyskiego

 

Zabytki literatury polskiej

Znaczenie najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej

Poezja średniowieczna

Omów na wybranych przykładach motywy maryjne w literaturze polskiej