Wymień cechy dramatu romantycznego.

Zacznij:
W epoce romantyzmu dramat był jednym z najważniejszych gatunków. Zrywał radykalnie z koncepcjami zawartymi w Poetyce Arystotelesa; romantycy skłaniali się raczej ku modelowi dramatu szekspirowskiego – choć nie ma mowy o kalkowaniu.

Rozwiń:

  • Dramat romantyczny odrzucił zasadę trzech jedności – np. akcja Kordiana rozgrywa się w Watykanie, w szpitalu wariatów, na szczycie Mont Blanc czy na progu sypialni cara i bynajmniej nie dzieje się to wszystko od wschodu do zachodu słońca. Podobnie akcja III cz. Dziadów, która obejmuje mniej więcej rok.
  • Dramat romantyczny to kompozycja luźno połączonych scen (nie zawsze połączonych osobą głównego bohatera), niepowiązanych ze sobą fabularnie – np. III cz. Dziadów.
  • Łączył komizm i tragizm, rozmaite tonacje wypowiedzi, zacierał różnice między gatunkami i rodzajami literackimi.Pojawiały się także dramaty pisane prozą – np. Horsztyński Juliusza Słowackiego i Irydion Zygmunta Krasińskiego.
  • Dramat romantyczny uważany był za niesceniczny – traktowano go jako tekst przeznaczony głównie do czytania, nie tylko prezentacji w postaci widowiska teatralnego – romantycy byli zwolennikami nieskrępowanej swobody twórców, odrzucającej m.in. wymogi sceny.

Zakończ:
Rozwój dramatu romantycznego przypada na czasy po powstaniu listopadowym – wtedy powstały najdoskonalsze dramaty Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida. Zupełnie odrębnym zjawiskiem była twórczość Aleksandra Fredry (Zemsta, Damy i huzary, Pan Jowialski), wyrastająca z komedii molierowskiej i oświeceniowej.


Najważniejsze teksty:

  • Dziady Adama Mickiewicza,
  • Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego,
  • Kordian i Ksiądz Marek Juliusza Słowackiego,
  • Pierścień wielkiej damy i Aktor Cypriana Kamila Norwida

Zobacz:

Co oznacza określenie „polski dramat romantyczny”?

„Dramat romantyczny był tym gatunkiem literackim, który najpełniej wyraził romantyczną postawę wobec świata”. Rozważ to stwierdzenie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

Udowodnij, że Dziady Adama Mickiewicza są dramatem romantycznym

Udowodnij, że Nie-Boska komedia jest dramatem romantycznym