Praca architekta polega na projektowaniu obiektów budowlanych, adaptacji już istniejących obiektów, aranżacji wnętrz i przestrzeni wokół oraz czuwaniem nad ich realizacją.

 

Predyspozycje, wymagania

 • W pracy architekta konieczna jest wyobraźnia przestrzenna, uzdolnienia plastyczne, wrażliwość na formę i przestrzeń oraz kolor, umiejętność rysowani, znajomość rysunku technicznego, znajomość materiałów używanych w branży budowlanej oraz sztuki konstruktorskiej.
 • Bardzo ważna jest również doskonała znajomość obsługi komputera, aby móc używać zaawansowanych aplikacji do projektowania. Współcześnie architekci prawie w ogóle nie korzystają z desek kreślarskich, a całość projektów wykonują w takich programach jak AutoCad lub ArchiCAD.
 • Przydatnymi cechami osobowości są zdolności przywódcze, organizacyjne oraz umiejętność argumentowania swoich racji i przekonywania innych do swoich rozwiązań . Na etapie projektowania a następnie realizowania inwestycji trzeba umieć zorganizować i skoordynować pracę dużego zespołu ludzi, załatwić wiele trudnych i niespodziewanych problemów, rozwiązać sprawy konfliktowe.
  Natomiast chcąc dobrze sprzedać projekt i przekonać klienta do własnych rozwiązań projektowych, zdobyć nowe zamówienia, trzeba mieć cechy dobrego menadżera.
 • Istotna jest również odporności psychicznej. Codzienna praca zawodowa architekta przynosi mnóstwo stresów związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo zastosowanych rozwiązań technicznych, terminy realizacji projektu, finanse.
 • Ważne są też indywidualne cechy charakteru i osobowość, które powodują, że odnajduje on swoje miejsce jako projektant konceptualista, architekt odpowiedzialny za warstwę techniczną projektów czy też koordynator kontrolujący realizację budynku.
 • Chcąc osiągnąć sukces, utrzymać się na rynku w tym zawodzie trzeba mieć nawyk poszukiwania i uzupełniania wiedzy, stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, poznawania nowych nowych materiałów i technologii. .

 

Jakie są jego obowiązki?

 • Po otrzymaniu zlecenia architekt wymyśla jak dany obiekt (dom jednorodzinny, dom kultury, szkoła) ma wyglądać a następnie swoją wizję przenosi na kalkę kreślarską albo generuje w komputerze przy pomocy odpowiednich programów;
 • ustala jakie mają być zastosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz jakie użyte materiały do realizacji projektu;
 • decyduje o rozplanowaniu pomieszczeń, wielkości okien i kolorze elewacji;
 • projektuje bezpośrednie otoczenie obiektu, ogrodzenie, podjazd do garażu, chodnik;
 • przy większych projektach współpracuje ze specjalistami z innych branż związanych z budownictwem geodetami, urbanistami, inżynierami budowlanymi;
 • pilnuje całego procesu legislacji poszczególnych faz projektu;
 • na bieżąco prowadzi konsultacje z inwestorem, ustala ewentualne zmiany i wprowadza je do projektu;
 • wreszcie nadzoruje prace wykonawców tak, by były wykonane zgodnie z zaakceptowanym projektem, terminowo i zgodnie ze sztuką budowlaną.

 

Zanim powstanie projekt

 • Po otrzymaniu zamówienia architekt musi najpierw dokładnie poznać miejsce budowy. Jaki charakter ma zabudowa okolicznych budynków, czy teren jest płaski, czy zadrzewiony, jaki kształt ma działka na której będzie realizowana inwestycja itp.
 • Następnie analizuje specyfikę budynku wynikającej z jego przeznaczenia. Jeśli projektuje dom kultury – uwzględnia potrzeby tej instytucji, specyfikę pracy osób tam zatrudnionych oraz ich użytkowników. Jeśli to będzie hotel musi ustalić gdzie będzie restauracja, bar, recepcja, kuchnia, pomieszczenia administracyjne oraz jak będą przebiegać ciągi komunikacyjne.
 • Same prace projektowe pochłaniają 15 maksymalnie 25% czasu pracy architekta, Reszta to żmudne czynności niezbędne do urealnienia pomysłu: spotkania i narady z inwestorem, konsultowanie poprawek i zmian w projekcie, dopinanie umów.

 

Praca

 • Architekci najczęściej pracują w niedużych (kilku-, kilkunastoosobowych) pracowniach architektonicznych. W ramach tej struktury projekty wykonują sami lub w zespole.
 • Ci, którzy chcą ten zawód wykonywać samodzielnie, muszą należeć do Izba Architektów i opłacać comiesięczne składki. Pracujący w biurach projektów nie muszą należeć do Izby. Mogą pracować i awansować w ramach struktur istniejących w danej pracowni architektonicznej, uzyskując w nich np. pozycję partnera. Ogromna większość architektów realizuje swe ambicje jako pracownicy biur. Po kilku latach praktyki młody architekt zdaje egzamin zawodowy przed lokalną komisją egzaminacyjną przyznającą uprawnienia architektom i inżynierom.
 • Mogą także pełnić funkcje w administracyjnych służbach publicznych, prowadzić działalność naukowo-dydaktyczną albo wykonywać swój zawód samodzielnie we własnej pracowni architektonicznej.
Architekt to specjalista zajmujący się projektowaniem i wznoszeniem budowli.

Do architektów zalicza się nie tylko projektantów budynków, ale także:

 • urbanistów (architekci miast),
 • ruralistów (architektów terenów wiejskich),
 • architektów krajobrazu,
 • architektów wnętrz (budynków i pomieszczeń).

  

 

 

 

 

Aby zostać architektem i projektować należy ukończyć studia na kierunku architektura i urbanistyka na politechnice.

 

Samo ukończenie studiów nie daje jednak samodzielności zawodowej. Aby zdobyć uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej należy po otrzymaniu dyplomu odbyć 3-letnią praktykę (1 rok na budowie i 2 lata w pracowni). Dopiero wówczas można zdawać egzamin, którego pozytywny wynik oznacza uzyskanie uprawnień.

 

 

Sam tytuł jest chroniony, co oznacza, że można się nim posługiwać tylko po ukończeniu właściwego wykształcenia, odbyciu praktyk i pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego.

 

Uwaga!
Jeśli interesuje Cię szczególnie jakiś rodzaj zabudowań (np. sakralny, mieszkalny), możesz spróbować się wyspecjalizować w określonej tematyce.