Tag "Jagiellonowie"

Geneza, zasady i funkcjonowanie unii polsko-litewskich w XIV-XVI w.

Narodziny państwa litewskiego Plemienne księstwa litewskie zjednoczył w połowie XIII wieku książę Mendog. Ekspansja litewska dokonywała się kosztem osłabionej rozbiciem politycznym, a potem i mongolskim najazdem Rusi. Mendog skutecznie manewrował między wrogimi mu Krzyżakami i książętami ruskimi a Polską. W 1253 roku, po wcześniejszym przyjęciu chrztu, Mendog, za zgodą Innocentego IV koronował się na króla Litwy, a w 1261 roku połączył się ze Żmudzinami toczącymi zwycięskie boje z Krzyżakami. W 1263 roku król Mendog zginął w wyprawie na Brańsk. Po jego śmierci kraj

Zygmunt August

Dane personalne Imiona: Zygmunt August Urodzony: 1 lipca 1520 r.  w Krakowie Personalia rodziców: Zygmunt I zwany Starym i Bona Sforza. Zawód: król Polski i wielki książę litewski Koronowany: jako niespełna…10-letni chłopiec 20 lutego 1530 r. (faktyczne rządy objął po śmierci ojca w 1548 r.). Stan cywilny: trzykrotnie żonaty (z Elżbietą, córką Ferdynanda I Habsburga, z Barbarą Radziwiłłówną i z Katarzyną – drugą córką Ferdynanda I Habsburga). Dzieci: brak. Wygląd: po matce odziedziczył śniadą cerę. Twarz miał lekko pociągłą,

Zygmunt Stary

Dane personalne Imię: Zygmunt Przydomek: Stary (nadany, by nie pomylić starego króla z jego młodym synem) Personalia rodziców: Kazimierz Jagiellończyk i Elżbieta Habsburżanka Data urodzin: 1 stycznia 1467 r. Wykształcenie: wychowywany i nauczany przez Jana Długosza, obeznany w historii i prawie Stan cywilny: dwukrotnie żonaty 1. Z Barbarą z węgierskiego rodu Zapolya (młodszą od niego o 28 lat. Stanowili małżeństwo bardzo udane. Mieli dwie córki Jadwigę – ur. w 1513 r. i Annę – ur. w 1515 r. Niedługo po drugim porodzie królowa

Kazimierz Jagiellończyk

Dane personalne Personalia rodziców: Zofia Holszańska i Władysław Jagiełło Urodzony: 30 XI 1427 roku w Krakowie Znak zodiaku: Strzelec Stan cywilny: żonaty (od roku 1454 z Elżbietą Rakuszanką – córką Albrechta II Habsburga) Zawód: wielki książę litewski (od roku 1440), król Polski (lata 1447 – 1492) Koronowany: 25 VI 1447 roku Dzieci: sześciu synów, m.in. późniejsi królowie Polski Jan Olbracht (ur. 27 XII 1459), Aleksander Jagiellończyk (ur. 5 VIII 1461), Zygmunt Stary (ur.

Polityka dynastyczna Jagiellonów

Polityka dynastyczna Jagiellonów – najważniejsze wydarzenia: Nowa dynastia, której pierwszym przedstawicielem był Władysław Jagiełło (1386-1434), panowała nie tylko w Polsce i na Litwie. Przejściowo udało jej się objąć trony także w Czechach i na Węgrzech. W tych dwóch krajach Jagiellonowie nigdy jednak nie utrwalili swojej władzy. W 1420 r. Władysławowi Jagielle ofiarowano koronę Czech. Uczynili to jednak rządzący w tym kraju husyci, heretycy, przeciw którym organizowano krucjaty pod patronatem papiestwa i cesarza. Jagielle było bardzo niezręcznie objąć tron

Jagiellonowie

Pod rządami litewskiej dynastii Jagiellonów Polska stała się krajem rozległym terytorialnie i potężnym. Czasy panowania Jagiellonów to okres największej świetności Rzeczypospolitej. Wiek XV i XVI to najwspanialsze lata Rzeczypospolitej Obojga Narodów. To nie tylko efekt sprzyjającej sytuacji polityczno-ekonomicznej w Europie, ale i zasługa ówczesnych władców zasiadających na polskim tronie. Jakie były przyczyny zawarcia unii między Polską a Litwą? Złożyło się na to wiele przyczyn: Polska i Litwa chciały zabezpieczyć się przed agresją zakonu krzyżackiego panującego na

Unia polsko-litewska i wojny z Krzyżakami

UNIA POLSKO–LITEWSKA I WOJNY Z KRZYŻAKAMI Państwo litewskie Litwini byli pogańskim ludem bałtyckim, spokrewnionym z Prusami i Łotyszami. W XIII w. ukształtowało się litewskie państwo wczesnofeudalne, atakowane przez Krzyżaków z Prus i Inflant. Walczył z nimi władca Litwy Mendog. W XIV w. za panowania Giedymina (1315-1341) i jego synów Olgierda i Kiejstuta, Litwini podbili księstwa ruskie (zachodnią Ruś – ziemie białoruskie i ukraińskie). Mimo to, zachodnie tereny Litwy – Żmudź

Omów politykę dynastyczną Jagiellonów

Jagiellonowie, podobnie jak Habsburgowie, jedna z najbardziej dynamicznych dynastii europejskich, mieli olbrzymie ambicje. Dynastia Jagiellonów rządziła w Polsce i na Litwie. Władysławowi Jagielle oferowano tron czeski, którego przyjęcie z powodów politycznych zmuszony był odrzucić. Jego starszy syn Władysław Warneńczyk panował na Węgrzech. Młodszy z potomków Jagiełły, Kazimierz, nadał polityce dynastycznej nowy obraz. Na mocy porozumień z czeskim królem, umiarkowanym husytą Jerzym z Podiebradu, wbrew woli dyplomacji papieskiej i cesarskiej, po śmierci Jerzego w 1471 roku, wprowadził na praski tron swego

Państwo Jagiellonów

Wiek XV i XVI to najwspanialsze lata Rzeczypospolitej Obojga Narodów. To nie tylko efekt sprzyjającej sytuacji polityczno-ekonomicznej w Europie, ale i zasługa ówczesnych władców zasiadających na polskim tronie. Jak wyglądała struktura władzy? W XVI w. na czele państwa stał król, który był jednocześnie wielkim księciem litewskim. Władzę ustawodawczą sprawował sejm, składający się z izb: senatu i izby poselskiej. W czasie podejmowania uchwał obowiązywała jednomyślność, ale w praktyce o ich przyjęciu decydowała zgoda większości. Sejm kontrolował także finanse państwa.

Polityka zagraniczna za Jagiellonów

Unia personalna polsko-węgierska Po śmierci Władysława Jagiełły władzę w Polsce przejął jego syn Władysław III (1434-1444), zwany później Warneńczykiem. 1440r. Węgrzy pod wpływem niebezpieczeństwa tureckiego – pod koniec XIV w. Osmanie podbili Bałkany, zadając chrześcijanom ogromne straty na Kosowym Polu (1389) i pod Nikopolis (1396) – powołali małoletniego władcę Polski na tron węgierski. Liczyli na pomoc dynastii Jagiellonów w walce z Turkami. W 1444r. wojska węgierskie, polskie i ochot–nicy z