Dlaczego to ważne?

Bo częstym tematem literatury jest człowiek – jego natura, definicja człowieczeństwa, próba oceny.
W całej późniejszej kulturze przeplatają się dwie wizje człowieka – jest postrzegany jako istota potężna, dumna – następca człowieka lub jako istota marna i znikoma.

Pierwszą koncepcję łatwo znaleźć w epokach humanistycznych, klasycznych – drugą w mistycznych, uduchowionych. Obie mają swoje źródło w Biblii. Zarówno Nowy Testament, jak i Stary Testament to wielkie księgi o ludzkości, jej namiętnościach, słabościach, wierze, zwątpieniu i sile – złożoności ludzkiej natury.

Człowiek według Biblii

 • Stworzony przez Boga z miłości – na Boży obraz i Boże podobieństwo.
 • Obdarzony przez Stwórcę wolną wolą, a zarazem wiedzą, co czynić wolno, a czego nie – to kontekst ważny przy ocenach czynów postaci literackich. Wolna wola człowieka jest odpowiedzią na pytanie o odpowiedzialność za swoje czyny. W Biblii Bóg mówi człowiekowi: możesz.
 • Bóg uczynił człowieka panem ziemi i tego, co się na niej znajduje, nakazując mu, by czynił ją sobie poddaną – tak głosi Księga Rodzaju. Stanie się to punktem wyjścia postrzegania człowieka jako potężnej istoty w epokach humanistycznych.
 • Człowiek jest grzeszny – popełnia grzech i traci możliwość przebywania razem z Bogiem. Odtąd grzech i bunt zostają wpisane w jego naturę (czyn Kaina; historia wieży Babel; dzieje Sodomy i Gomory). Człowiek jest ułomny, słaby, wątpi. Ale zawsze ma szansę nawrócenia się – jak syn marnotrawny.
 • Człowiek został stworzony do dawania i otrzymywania miłości. Stwórca zapowiada to już w Księdze Rodzaju, stwarzając go, a miłość zmysłową pięknie opisuje Pieśń nad Pieśniami.
 • Sensem ludzkiego życia jest miłość – nakaz miłości do Boga i bliźniego zawarty jest w dekalogu, powtórzony w Nowym Testamencie nakazem i życiem Chrystusa.
  Później renesans uzna filozofię antropocentryczną, w centrum zainteresowania nauk i myśli zostanie postawiony człowiek.

Uwaga
Przy analizowaniu utworów Jana Kochanowskiego – trzeba umieć wskazać biblijne źródło takiego postrzegania człowieka. Kochanowski stworzył najważniejszą w polskiej literaturze wykładnię chrześcijańskiego humanizmu – połączenia wiary chrześcijańskiej z antycznymi wartościami.

 

Postrzeganie człowieka w Biblii

W Starym Testamencie

 • Człowiek jest całkowicie podporządkowany woli i prawom Najwyższego.
 • Niejednokrotnie jest wystawiany na próby i sprawdziany wiary czy posłuszeństwa.
 • lBóg ma swoich wybrańców, ale nawet ich ciężko doświadcza, kieruje ich poczynaniami tak, aby wypełniali Jego plan.
 • Jest bardzo duży dystans między człowiekiem a Stwórcą.

W Nowym Testamencie

 • Dystans ten jest znacznie mniejszy.
 • Wzrasta wzajemne zaufanie, człowiek i Bóg zbliżają się do siebie. Relacja między nimi oparta jest na wzajemnej miłości.
 • Każdy człowiek w oczach miłującego Boga ma prawo do błędów i szansę na odkupienie win przez miłość (opowieść
  o synu marnotrawnym, historia jawnogrzesznicy Marii Magdaleny).

 

Porównanie

Stary Testament

BÓG:
Stwórca, Jahwe, wybawia lud Izraela z niewoli,
opiekuje się nim na pustyni, zawiera z nim przymierze na górze Synaj i wprowadza go do Ziemi Obiecanej.

ETYKA:
Główne prawa dyktuje dekalog, przekazany ludziom na górze Synaj na kamiennych tablicach.

CZŁOWIEK:
Stworzony przez Boga na Jego obraz
i podobieństwo, pan i korona stworzenia. Święty, ale i grzeszny, ma być wierny przymierzu z Bogiem i posłuszny Jego woli.

Nowy Testament

BÓG:
Jeden Bóg, ale w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jezus Chrystus, przyjmuje ludzką naturę, aby dokonać dzieła zbawienia świata.
Bóg – Ojciec wszystkich ludzi – jest miłością.

ETYKA:
Do dekalogu dołącza Chrystusowy nakaz miłości.

CZŁOWIEK:
Grzeszny, ale zbawiony przez Chrystusa. Istota duchowa i cielesna, „świątynia Boga”, wezwany do życia wiarą, nadzieją i miłością. Chrześcijanin – „solą ziemi”.

Zobacz:

Biblia jako dzieło o człowieku

Biblia na maturze

Biblia – TABELA

Maturalna wiedza o Biblii

Wizja człowieka i świata zawarta w Księdze Koheleta

Kluczowe pytania ludzkości w świetle Biblii i mitologii antycznej

Kondycja człowieka i jego miejsce w świecie w świetle mitologii greckiej i Biblii – porównaj, przywołując odpowiednie fragmenty.

Biblia – MAPA MYŚLI

Biblijna koncepcja Boga i człowieka

Kim jest człowiek i Bóg w antycznej Grecji i w Biblii?

Maturalna wiedza o Biblii