Wydarzenia

Wczesne średniowiecze V-XII w.
 • 476 r. Upadek Cesarstwa Rzymskiego – umowny początek epoki.
 • IX w. Panowanie Karola Wielkiego.
 • 966 r. Chrzest Polski.
 • 1025 r. Koronacja Bolesława Chrobrego.
 • 1096 r. Początek wypraw krzyżowych.
Dojrzałe średniowiecze (okres gotycki) XIII – XIV w.
 • 1292 r. Koniec wypraw krzyżowych.
 • 1320 r. Koronacja Władysława Łokietka – koniec rozbicia dzielnicowego w Polsce.
 • 1364 r. Założenie Akademii Krakowskiej.
Późne XV w.
 • 1410 r. Bitwa pod Grunwaldem.
 • 1453 r. Zdobycie Konstantynopola – umowna data końcowa epoki.
 • 1492 r. Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.

 

Średniowiecze

V wiek

 • św. Augustyn

V/VI wiek

 • czasy króla Artura

X wiek

 • Hugo Kapet – królem Francji
 • Otto I – cesarzem
 • Mieszko I – przyjmuje chrzest

XI wiek

 • 1066 rok – Normanowie podbijają Anglię
 • Otto III – cesarzem
 • 1054 rok – schizma wschodnia
 • wymarsz I krucjaty
 • pokuta Henryka IV w Canossie

XII wiek

 • 1138 rok – rozbicie dzielnicowe w Polsce
 • II i III krucjata
 • Franciszek z Asyżu
 • Pieśń o Rolandzie

XIII wiek

 • powstają uniwersytety w Paryżu i Cambridge
 • IV krucjata
 • krucjata dziecięca
 • VI i VII krucjata
 • ekspansja Mongołów na Europę
 • Jakub da Voragine
 • Tomasz z Akwinu
 • Dante Alighieri
 • Powieść o Róży – de Lorris

XIV wiek

 • epidemia czarnej śmierci – 1348 – 1350
 • początek wojny stuletniej
 • Petrarka
 • Geoffrey Chaucer
 • św. Tomasz – Summa teologiczna

XV wiek

 • wojna polsko-krzyżacka
  (Grunwald 1410 rok, pokój toruński)
 • śmierć Joanny d’Arc na stosie
 • upadek Konstantynopola – 1453 rok
 • Leonardo da Vinci
 • Albrecht Dürer
 • François Villon – Wielki testament

Kalendarz zdarzeń i zjawisk

W Europie
 • 476 r.: upadek cesarstwa zachodniorzymskiego;
 • 529 r.: zamknięcie Akademii Platońskiej;
 • 755 r.: powstanie państwa kościelnego;
 • 800 r.: Karol Wielki cesarzem rzymskim;
 • 864 r.: początek misji Cyryla i Metodego;
 • 1054 r.: schizma wschodnia, rozpad chrześcijaństwa na obrządki grecki i łaciński;
 • 1066 – Wilhelm Zdobywca królem Anglii
 • 1096 r.: początek epoki krucjat (pierwsza z dziewięciu krucjat odbyła się w latach 1096 – 1099, ostatnia zacznie się w 1204 r.);
 • 1291 r.: upadek Akkonu, ostatniej twierdzy krzyżowców;
 • 1337 r.: początek wojny stuletniej między Francją i Anglią;
 • 1347 – epidemia czarnej śmierci
 • 1389 r.: klęska Serbów na Kosowym Polu; podbój Bałkanów przez Turków;
 • 1419 r.: początek wieloletnich wojen husyckich w Czechach;
 • ok. 1450 r.: wynalezienie druku przez Jana Gutenberga;
 • 1453 r.: upadek cesarstwa wschodniorzymskiego (zdobycie Konstantynopola przez Turków); koniec wojny stuletniej;
 • 1492 r.: odkrycie Ameryki przez Kolumba; upadek Grenady – wyparcie muzułmanów z Hiszpanii.
W Polsce
 • 966 r.: chrzest Polski przyjęty przez Mieszka I;
 • 1000 r.: pielgrzymka cesarza Ottona III do Gniezna;
 • 1025 r.: koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski;
 • 1138 r.: testament Bolesława Krzywoustego; początek rozbicia dzielnicowego;
 • 1226 r.: sprowadzenie Krzyżaków przez Konrada ­Mazowieckiego;
 • 1241 r.: najazd tatarski, śmierć Henryka Brodatego pod Legnicą;
 • 1320 r.: koronacja Władysława Łokietka na króla Polski;
 • 1331 r.: bitwa pod Płowcami – pierwsze zwycięstwo nad Krzyżakami;
 • 1333 – koronacja Kazimierza Wielkiego
 • 1364 r.: powstanie Akademii Krakowskiej za rządów Kazimierza Wielkiego;
 • 1385 r.: unia w Krewie między Polską a Litwą;
 • 1386 r.: Jagiełło mężem Jadwigi i królem Polski;
 • 15 lipca 1410 r.: pokonanie Krzyżaków pod Grunwaldem
 • 1411 – pokój toruński
 • 1444 r.: klęska w bitwie z Turkami pod Warną, śmierć Władysława III Warneńczyka;
 • lata 1454 – 1466: wojna trzynastoletnia, pokonanie zakonu krzyżackiego przez Kazimierza IV Jagiellończyka.
 • 1518 – Bona Sforza przybywa do Krakowa
Początek ­średniowiecza

– przypada na przełom IV i V wieku naszej ery. Często wskazuje się datę 476 – upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego, który zapoczątkowuje epokę wieków średnich, a kończy starożytność.

Za daty kończące epokę uznano:
 • 1450 – rok, w którym Gutenberg wynalazł druk.
 • 1453 – rok upadku Konstantynopola, metropolii Zachodniego Cesarstwa.
 • 1492 – rok odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.

Koniec ­średniowiecza

– we Włoszech upatruje się już w XIV wieku. Włochy pierwsze dźwignęły się po tragedii epidemii czarnej śmierci (dżumy), która spustoszyła Europę, zaczęły rozwijać się banki, kontrakty ze światem, handel i ożywienie gospodarcze – a co za tym idzie: nowy światopogląd. W historii reszty Europy do średniowiecza wlicza się jeszcze wiek XV.

Skąd wywodzi się nazwa epoki i jak określisz czas jej trwania?

Średniowiecze – czyli wieki średnie to nazwa, którą wprowadzili twórcy renesansu, określając w ten sposób epokę poprzednią. W renesansie uznawano średniowiecze za okres przestoju, przejście między świetną epoką antyku a czasami nowożytnymi – czyli wieki średnie. Nazwa ta miała odcień lekceważący, ludzie odrodzenia zarzucali poprzednikom odejście od wartości starożytnych, ciemnotę i zacofanie. Później pogląd ten zmienił się, szczególnie gdy badacze wgłębili się w analizę dorobku epoki. Tym niemniej jeszcze dziś można usłyszeć, że były to „mroki średniowiecza” lub „era ciemna i zabobonna”.

Trwało średniowiecze w Europie ponad 10 stuleci!

 

Zobacz:

Maturalna wiedza o średnowieczu

ŚREDNIOWIECZE – TABELA

 

Średniowiecze – życiorys kultury

Charakterystyka średniowiecza

 

 

Średniowieczna Polska

Literatura średniowiecznej Europy

 

Krzyż i miecz – symbole średniowiecza

Średniowiecze. KARTKÓWKA

Śrdniowiecze – TEST 2